طرح انحلال شرکت سهامی قند و شکر کشور و واگذاری وظایف آن به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی2242/12/1
21/2/1377

عنوان مصوبه: طرح‌ انحلال‌ شرکت‌ سهامی‌ قند و شکر کشور و واگذاری‌ وظایف‌ آن‌ به‌
شرکت‌ سهامی‌ گسترش‌ خدمات‌ بازرگانی‌

‎‎‎وزارت‌ بازرگانی‌، سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور

شورای‌ عالی‌ اداری‌ کشور در جلسه‌ مورخ‌ 6/2/1377، بنا به‌ پیشنهاد مشترک‌
سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور و وزارت‌ بازرگانی‌ به‌ منظور ایجاد تجانس‌
و رعایت‌ پیوستگی‌ وظایف‌، حذف‌ فعالیت‌های‌ تکراری‌ و موازی‌، جلوگیری‌ از تداخل‌
وظایف‌ و کاهش‌ هزینه‌های‌ عمومی‌ و جاری‌ و نیل‌ به‌ اهداف‌ و تکالیف‌ مندرج‌ در
قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
در جهت‌ اصلاح‌، بهسازی‌ و تحدید تشکیلات‌ دولت‌ و همچنین‌ منطقی‌تر کردن‌ ساختار
سازمانی‌ وزارت‌ بازرگانی‌ در زمینه‌ خدمات‌ بازرگانی‌ تصویب‌ نمود:
‎‎‎1- معاونت‌ خدمات‌ بازرگانی‌ وزارت‌ بازرگانی‌ از تشکیلات‌ وزارت‌ مزبور
منتزع‌ و فعالیت‌ها و ماموریت‌های‌ محوله‌ به‌ آن‌، همراه‌ با نیروی‌ انسانی‌
مربوطه‌ به‌ شرکت‌ سهامی‌ گسترش‌ خدمات‌ بازرگانی‌ ملحق‌ می‌گردد و نام‌ شرکت‌ به‌
سازمان‌ گسترش‌ خدمات‌ بازرگانی‌ اصلاح‌ و کماکان‌ به‌ صورت‌ شرکت‌ دولتی‌ اداره‌
می‌شود.
تبصره‌) رئیس‌ هیات‌ مدیره‌ و مدیر عامل‌ سازمان‌ گسترش‌ خدمات‌ بازرگانی‌، معاون‌
وزیر بازرگانی‌ خواهد بود.
‎‎‎2- کلیه‌ مسئولیت‌ها و اختیارات‌، وظایف‌، تسهیلات‌ و اعتبارات‌ شرکت‌ سهامی‌
قند و شکر کشور به‌ سازمان‌ گسترش‌ خدمات‌ بازرگانی‌ واگذار و شرکت‌ مذکور منحل‌
می‌گردد. وزارت‌ بازرگانی‌ موظف‌ است‌ طبق‌ مقررات‌ اقدام‌ لازم‌ را جهت‌ سیر
مراحل‌ تصفیه‌ شرکت‌ سهامی‌ قند و شکر کشور به‌ عمل‌ آورد.
تبصره‌ 1)کلیه‌ کارکنان‌ شرکت‌ سهامی‌ قند و شکر کشور با حفظ‌ حقوق‌ استخدامی‌ خود
در اختیار سازمان‌ گسترش‌ خدمات‌ بازرگانی‌ و شرکت‌های‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌گیرند
تا با استفاده‌ از قوانین‌ و مقررات‌ موجود نسبت‌ به‌ بهره‌گیری‌ از خدمات‌ آنان‌
به‌ نحو مقتضی‌ اقدام‌ شود.
تبصره‌ 2)کلیه‌ ذخائر قند و شکر موجود در انبارهای‌ شرکت‌ سهامی‌ قند و شکر کشور
براساس‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌ در اختیار سازمان‌ گسترش‌ خدمات‌ بازرگانی‌ قرار
می‌گیرد.
‎‎‎3- متناسب‌ با وظایف‌ و نیروی‌ انسانی‌ منتقله‌، امکانات‌ و تجهیزات‌ مورد
نیاز سازمان‌ گسترش‌ خدمات‌ بازرگانی‌ با تایید وزیر بازرگانی‌ از شرکت‌ سهامی‌
قند و شکر در اختیار سازمان‌ مزبور قرار می‌گیرد.
تبصره‌) میزان‌ و نحوه‌ انتقال‌ قطعی‌ اموال‌ موکول‌ به‌ انجام‌ تعهدات‌ و دیون‌
از طرف‌ هیئت‌ تصفیه‌ خواهد بود.
‎‎‎4- وزارت‌ بازرگانی‌ با هماهنگی‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور در
چارچوب‌ مفاد این‌ مصوبه‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ 2 ماه‌ اصلاحات‌ لازم‌ را با جهت‌گیری‌
واگذاری‌ فعالیت‌های‌ اجرایی‌ به‌ بخش‌ غیر دولتی‌ در اساسنامه‌ سازمان‌ گسترش‌
خدمات‌ بازرگانی‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و مراتب‌ را جهت‌ تصویب‌ به‌ شورای‌ عالی‌
اداری‌ کشور ارائه‌ خواهد نمود.
‎‎‎5- وزارت‌ بازرگانی‌ مکلف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ 3 ماه‌ تشکیلات‌ سازمان‌
گسترش‌ خدمات‌ بازرگانی‌ را با رعایت‌ مفاد این‌ مصوبه‌ تهیه‌ و پس‌ از تایید
سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور به‌ مرحله‌ اجرا در آورد.
تبصره‌) تا تایید سازمان‌ جدید پست‌های‌ سازمانی‌ کارکنان‌ منتقله‌ دارای‌ اعتبار
می‌باشد.
‎‎‎6- وزارت‌ بازرگانی‌ مکلف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ 6 ماه‌ وضعیت‌ کلیه‌
شرکت‌هایی‌ را که‌ در زمینه‌ خدمات‌ بازرگانی‌ فعالیت‌ می‌نمایند و تحت‌ پوشش‌
وزارت‌ مزبور و سازمان‌ گسترش‌ خدمات‌ بازرگانی‌ هستند مورد بازنگری‌ قرار داده‌ و
حسب‌ مورد اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ انحلال‌، واگذاری‌ آنها و یا ادغام‌ شرکت‌های‌
با فعالیت‌ مشابه‌ با هماهنگی‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور در چهارچوب‌
ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و گزارش‌ لازم‌ را به‌ شورای‌ عالی‌
اداری‌ کشور ارائه‌ نماید.
‎‎‎7- وزیر بازرگانی‌ مسئول‌ اجرای‌ این‌ مصوبه‌ است‌ و گزارش‌ پیشرفت‌ کار را
به‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ و سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور ارائه‌ می‌نماید.


محمد باقریان
معاون‌ رئیس‌ جمهور و دبیر شورای‌ عالی‌ اداری‌