طرح مربوط به آیین نامه اجرایی ماده 22 مصوبه شماره 602/12 مـورخ 30/7/77 شورای عالی اداری موضوع تعیین وظایـف و اختیـارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان330/70
26/2/1378

عنوان مصوبه: طرح‌ مربوط‌ به‌ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ 22 مصوبه‌ شماره‌ 602/12
مـورخ‌
30/7/77 شورای‌ عالی‌ اداری‌ موضوع‌ تعیین‌ وظایـف‌ و اختیـارات‌ استانداران‌ و
فرمانداران‌ و نحوه‌ عزل‌ و نصب‌ آنان‌

شورای‌ عالی‌ اداری‌ در هشتاد و دومین‌ جلسه‌ مورخ‌ 15/2/1378 بنا به‌ پیشنهاد
مشترک‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور و وزارت‌ کشور و به‌ استناد ماده‌ 22
مصوبه‌ شماره‌ 602/12 مورخ‌ 30/7/1377 شورا، مبنی‌ بر تعیین‌ وظایف‌ و اختیارات‌
استانداران‌ و فرمانداران‌ و چگونگی‌ عزل‌ و نصب‌ آنان‌، آیین‌ نامه‌ اجرایی‌
موضوع‌ ماده‌ یاد شده‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود:
‎‎‎ماده‌ 1) در هر یک‌ از استان‌های‌ کشور، شورایی‌ تحت‌ عنوان‌ «شورای‌ اداری‌
استان‌» به‌ ریاست‌ استاندار با وظایف‌، اختیارات‌ و اعضای‌ زیر تشکیل‌ می‌شود:
‎‎‎الف‌) وظایف‌ شورا:
‎‎‎- ایجاد هماهنگی‌ در برنامه‌ها و فعالیت‌های‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ و نهادها و
سایر ارگان‌های‌ مستقر در سطح‌ استان‌ به‌ منظور بهره‌گیری‌ هر چه‌ بیشتر از توان‌
آنها و محقق‌ ساختن‌ سیاست‌های‌ عمومی‌ دولت‌ و برنامه‌های‌ توسعه‌ در سطح‌ استان‌
و شهرستان‌.
‎‎‎- ایجاد وحدت‌ رویه‌ و تشریک‌ مساعی‌ کلیه‌ واحدهای‌ اجرایی‌ استان‌ در
پیشرفت‌امور.
‎‎‎- بررسی‌ مسائل‌ و مشکلات‌ استان‌ و ارائه‌ پیشنهادها و راه‌حل‌های‌ منطقی‌ و
مناسب‌ به‌ منظور رفع‌ آنها به‌ مراجع‌ ذیربط‌.
‎‎‎- بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در خصوص‌ مواردی‌ که‌ از سوی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌
مستقر در استان‌ پیشنهاد می‌شود.
‎‎‎- بررسی‌ مسائل‌ و مشکلات‌ مطروحه‌ از سوی‌ ائمه‌ جمعه‌ و یا نمایندگان‌ مردم‌
استان‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.
‎‎‎- بررسی‌ و اظهار نظر در خصوص‌ مواردی‌ که‌ از سوی‌ استاندار در چارچوب‌
قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ مطرح‌ می‌شود.
‎‎‎ب‌) اعضای‌ شورا:
‎‎‎- استاندار (رئیس‌ شورا)
‎‎‎- معاونین‌ استاندار و مدیران‌ ستادی‌ استانداری‌
‎‎‎- بالاترین‌ مسئول‌ اجرایی‌ سازمان‌های‌ مستقل‌ و وزارتخانه‌های‌ مستقر در
استان‌
‎‎‎- بالاترین‌ مسئول‌ واحدهای‌ استانی‌ موسسات‌ و شرکت‌های‌ وابسته‌ به‌
وزارتخانه‌ها.
‎‎‎- بالاترین‌ مقام‌ قضایی‌ مستقر در استان‌
‎‎‎- روسای‌ دانشگاههای‌ مستقر در استان‌
‎‎‎- فرماندهان‌ ارشد نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ استان‌
‎‎‎- رئیس‌ مرکز صدا و سیمای‌ استان‌
‎‎‎- مدیران‌ یا روسای‌ بالاترین‌ سطح‌ مدیریتی‌ نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در
استان‌
‎‎‎- شهردار مرکز استان‌
‎‎‎- فرمانداران‌، مدیران‌ و سرپرستان‌ بانکها و سایر مسئولین‌ و مدیران‌ استان‌
با تشخیص‌ و صلاحدید استاندار.
ماده‌ 2) در هر یک‌ از شهرستان‌ها، شورای‌ اداری‌ شهرستان‌ به‌ ریاست‌ فرماندار و
عضویت‌ بالاترین‌ مسئول‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند ب‌ ماده‌ یک‌ این‌ آیین‌نامه‌
مستقر در شهرستان‌ تشکیل‌ می‌گردد.
وظایف‌ این‌ شورا، مشابه‌ وظایف‌ مندرج‌ در بند الف‌ ماده‌ (1) در سطح‌ شهرستان‌
می‌باشد.
ماده‌ 3) دبیرخانه‌ شورای‌ اداری‌ استان‌ در استانداری‌ و دبیرخانه‌ شورای‌ اداری‌
شهرستان‌ در فرمانداری‌ مربوط‌ می‌باشد.
ماده‌ 4) شورای‌ اداری‌ استان‌ می‌تواند به‌ منظور انجام‌ بررسی‌های‌ لازم‌
پیرامون‌ موضوعات‌ مطروحه‌ در شورا حسب‌ ضرورت‌ کمیسیون‌های‌ تخصصی‌ تشکیل‌ و پس‌
از انجام‌ ماموریت‌ محوله‌ بکار آنها خاتمه‌ دهد. آیین‌ نامه‌ داخلی‌، نحوه‌
اداره‌ کمیسیون‌های‌ مزبور به‌ پیشنهاد استاندار و تصویب‌ شورای‌ اداری‌ استان‌
خواهد بود.
ماده‌ 5) آیین‌ نامه‌ داخلی‌، نحوه‌ اداره‌ و تشکیل‌ جلسات‌ شورای‌ اداری‌ استان‌
و شهرستان‌ پس‌ از اخذ نظرات‌ استانداریها توسط‌ وزارت‌ کشور تدوین‌ و ابلاغ‌
خواهد شد.
ماده‌ 6) وزارت‌ کشور مسئول‌ حسن‌ اجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌ می‌باشد و گزارش‌ لازم‌
را به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ ارائه‌ می‌نماید.


محمد باقریان
معاون‌ رئیس‌ جمهور و دبیر شورای‌ عالی‌ اداری‌

‎‎‎