طرح ادغام سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور450/14
16/12/1378

عنوان مصوبه: طرح‌ ادغام‌ سازمانهای‌ برنامه‌ و بودجه‌ و امور اداری‌ و استخدامی‌
کشور و تشکیل‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور

‎‎‎‎سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ ـ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور

شورای‌ عالی‌ اداری‌ در هشتاد و ششمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 11/12/1378 به‌ منظور تحقق‌
مطلوب‌ وظایف‌ و اختیارات‌ رئیس‌ جمهور موضوع‌ اصل‌ یکصد و بیست‌ و ششم‌ قانون‌
اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و تأمین‌ یکپارچگی‌ در مدیریت‌ کلان‌ کشور، همسوئی‌
نظامهای‌ مدیریتی‌ با برنامه‌های‌ میان‌ مدت‌ و بلندمدت‌، تمرکز وظایف‌ و
فعالیتهای‌ مرتبط‌ و پیوسته‌ و متجانس‌ با یکدیگر در امور برنامه‌ریزی‌، کاهش‌
تداخل‌ و توازی‌ وظایف‌ سازمانهای‌ ستادی‌، ارتقاء توان‌ کارشناسی‌ و تصمیم‌سازی‌
دولت‌ و فراهم‌ نمودن‌ زمینه‌ تحقق‌ مطلوب‌ برنامه‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و
فرهنگی‌ کشور تصویب‌ نمود:
‎‎‎‎1ـ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور و سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ با
کلیه‌ وظایف‌، اختیارات‌، مسئولیتهای‌ قانونی‌ و نیروی‌ انسانی‌ و امکانات‌ خود
ادغام‌ و نام‌ آن‌ به‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور تغییر می‌یابد در
ادغام‌ دو سازمان‌ مراحل‌ و موارد زیر لازم‌الرعایه‌ می‌باشد.
‎‎‎‎1/1ـ کمیسیونی‌ متشکل‌ از دبیرکل‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور،
رئیس‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و معاون‌ حقوقی‌ و امورمجلس‌ رئیس‌ جمهور وظایف‌ و
فعالیتهای‌ مورد عمل‌ دو سازمان‌ و سازمانهای‌ تابعه‌ را بررسی‌ می‌کند و با هدف‌
کاستن‌ از وظایف‌ غیرضرور سازمان‌ جدید، آن‌ بخش‌ از وظایف‌ و سازمانهای‌ وابسته‌
را که‌ مرتبط‌ با وظایف‌ اصل‌ یکصد و بیست‌ و ششم‌ قانون‌ اساسی‌ نبوده‌ و قابلیت‌
انتقال‌ به‌ دیگر دستگاههای‌ اجرایی‌ را داشته‌ باشند مشخص‌ خواهد نمود.
‎‎‎‎2/1ـ کمیسیون‌ ساز و کار لازم‌ را جهت‌ پیگیری‌ اجرای‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌
به‌ گونه‌ای‌ که‌ مراحل‌ ادغام‌ دو سازمان‌ وقفه‌ای‌ در اجرای‌ برنامه‌ ایجاد نکند
پیش‌بینی‌ می‌نماید.
‎‎‎‎2ـ مسئولین‌ دو سازمان‌ موظفند در اسرع‌ وقت‌ اقدامات‌ لازم‌ را به‌ منظور
اصلاح‌ تشکیلات‌ داخلی‌ دو سازمان‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ تا پایان‌ فروردین‌ ماه‌
امکان‌ الحاق‌ دو سازمان‌ و انتصاب‌ مدیریت‌ واحد برای‌ سازمان‌ جدید فراهم‌ گردد
بعمل‌ آورند.
تبصره) تا الحاق‌ دو سازمان‌ و انتصاب‌ مدیریت‌ واحد، وظایف‌ و مسئولیتهای‌
سازمانهای‌ مذکور کماکان‌ انجام‌ خواهد شد.
‎‎‎‎3ـ شرح‌ وظایف‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور در چارچوب‌ قوانین‌ و
مقررات‌ موضوعه‌ کشور و با توجه‌ به‌ نتایج‌ بررسیهای‌ موضوع‌ بند (1/1)، توسط‌
رئیس‌ سازمان‌ تدوین‌ و تا پایان‌ اردیبهشت‌ ماه‌ 1379 به‌ تأیید رئیس‌ جمهور
خواهد رسید.
‎‎‎‎4ـ تشکیلات‌ کلی‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، مشتمل‌ بر عناوین‌
معاونتها و سازمانهای‌ وابسته‌ باتوجه‌ به‌ مأموریتها، اختیارات‌ و شرح‌ وظایف‌
سازمان‌ و مطالعات‌ مربوط‌ به‌ ادغام‌ تشکیلاتی‌ آنها توسط‌ رئیس‌ سازمان‌ تا
پایان‌ خردادماه‌تنظیم‌و پس‌ازتأییدرئیس‌جمهوربه‌ مورد اجرا گذاشته‌ خواهدشد.
تبصره) تشکیلات‌ تفصیلی‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌ تأیید رئیس‌
سازمان‌ خواهد رسید.
‎‎‎‎5ـ معاونان‌ سازمان‌ با پیشنهاد رئیس‌ سازمان‌، تأیید رئیس‌جمهور و حکم‌
رئیس‌ سازمان‌ منصوب‌ می‌گردند.

این‌ تصویبنامه‌ که‌ در (5) بند و در دو تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌
11/12/1378 به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ رسیده‌ است‌ مورد تأیید است‌.

سیدمحمد خاتمی
رئیس‌ جمهور

تصویبنامه‌ جلسه‌ مورخ‌ 11/12/1378 شورای‌ عالی‌ اداری‌ که‌ در تاریخ‌ 15/12/1378
به‌ تأیید رئیس‌ جمهور رسیده‌ است‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ می‌گردد.


محمد باقریان
معاون‌ رئیس‌ جمهور و دبیر شورای‌ عالی‌ اداری‌