قوانین و مقررات

مسیر شما: قوانین و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ تصویب : 1386/07/08
مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا
QR
جزئیات متن قانون

              
# عنوان توضیحات
1 نیروی انتظامی فوق العاده سختی کار تبصره 3 ماده 117
2 هیأتها هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات ماده 117
3 شوراها شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ماده 116
4 تعریف سابقه خدمت ماده 105
5 صندوق‌ها صندوقهای بیمه ای ماده 102
6 مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی تبصره 2 ماده 91- ماده 98- بند هـ ماده 120
7 مجازات اخراج تبصره 2 ماده 91- بند هـ ماده 120
8 مجازات انفصال موقتی از خدمات دولتی تبصره 1 ماده 91- بند هـ ماده 120
9 ممنوعیت عقد قرارداد تبصره 4 ماده 91
10 ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ماده 94
11 ممنوعیت بی اعتنایی به امور مراجعین ماده 90
12 جرایم سوء استفاده از مقام اداری ماده 91- ماده 92
13 ممنوعیت سوء استفاده از مقام اداری ماده 91
14 ممنوعیت تخلف از قوانین و مقررات استخدامی ماده 90
15 ممنوعیت اخذ رشوه ماده 91
16 امور حقوقی و قضایی کارشناسان ماده 88
17 اداری ایمنی کار ماده 86
18 بیمه بیمه تکمیلی ماده 85
19 کار بهداشت محیط کار ماده 86
20 مالی فوق العاده مستمر تبصره ماده 76
21 تعریف فوق العاده مستمر تبصره ماده 76
22 مجلس شورای اسلامی کارکنان اداری تبصره 1 ماده 71
23 قوه مجریه معاون اول رئیس جمهور بند ب ماده 71
24 استخدام تفاوت تطبیق تبصره 3 ماده 71 تبصره ماده 78
25 مالی فوق العاده بهره وری ماده 69 - 73
26 مالی فوق العاده ویژه بند 10ماده 68
27 اداری آماده به خدمت بند ج ماده 120 - تبصره 1 ماده 122
28 اداری ممنوعیت دو شغل ماده 94
29 اداری اخد رشوه ماده 91
30 اداری مرخصی استعلاجی تبصره 2 و 3 ماده 84 بند ب ماده 120
31 اداری تقلیل ساعت کار تبصره 1 ماده 87
32 اداری حمایت قضایی
33 اداری اشتغال خارج از کشور بند 8 ماده 68
34 اداری نشانهای دولتی بند 2 ماده 68
35 معافیت نخبگان تبصره 1 ماده 65
36 ممنوعیت ماموریت آموزشی ماده 61
37 اداری بورسهای آموزشی ماده 60-61
38 اداری بورسهای آموزشی ماده 60-61
39 اداری بانک اطلاعات مدیران ماده 55
40 اداری نظام آموزش کارمندان ماده 58- 59
41 شوراها شورای توسعه مدیریت ماده 44- تبصره 1 ماده 65- ماده 67- ماده 70- تبصره 1و2 ماده 70- ماده 116
42 استخدام از کار افتادگی ماده 48- ماده 78- ماده 101- ماده 102- ماده 109- بند الف ماده 109- ماده 110- بند 6 رديف ب ماده 116
43 ممنوعیت به کارگیری کارمندان موسسات غیر دولتی در پستهای سازمانی دستگاهای اجرایی ماده 47
44 اداری لغو حکم بند ج ماده 46
45 کمیته ها کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی بند الف ماده 46
46 اقلیت های دینی استخدام بند ح ماده 42
47 مواعد پایان سال 1386 تبصره 2 ماده 40
48 ثبت کدپستی تبصره 2 و 4 ماده 40
49 ثبت سازمان ثبت احوال ماده 40
50 اداری امنیت شغلی ماده 39
51 اطلاع رسانی الکترونیکی بند 1 ماده 37
52 ممنوعیت پرداخت حقوق بدون پست سازمانی ماده 32
53 استخدام ورود به خدمت ماده 41- تبصره 2 ماده 46
54 محاسبات عمومی ذی حساب تبصره ماده 39
55 مالی ذی حسابی تبصره ماده 39 - ماده 69
56 مواعد پایان سال 1387 ماده 38
57 قوه مجریه معاون رئیس جمهور بند د ماده 29- 30
58 قوه مجریه معاون رئیس جمهور بند ج ماده 71
59 اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی ماده 27
60 اطلاع رسانی رسانه های گروهی ماده 26
61 تخلفات دستگاههای اجرایی ماده 27
62 تخلفات مدیران تبصره 3 ماده 24
63 استخدام انتصاب ماده 28- ماده 53- بند الف و ب ماده 54- تبصره 1و2 ماده 54- ماده 56- ماده 70- تبصره 3 ماده 71- ماده 89
64 استخدام مجوز استخدام بندب ماده 24- ماده 51
65 اماکن عمومی فضاهای ورزشی و تفریحی ماده 23
66 کار مقررات کار تبصره 1 ماده 21
67 اداری منشور اخلاقی ماده 25
68 اداری سوگند ماده 25
69 اداری تعهدات ماده 25
70 اداری ارتقا ماده 28- بند الف و ب ماده 54- تبصره 3 ماده 54- ماده 56- ماده 57- ماده 58- تبصره 3 ماده 71- تبصره ماده 78
71 اداری سلسله مراتب اداری بند ج ماده 29- 96
72 اداری سنوات خدمت بند ب ماده 21- ماده 66- بند الف ماده 103- ماده 107- بند الف و ب ماده 109- بند الف و ب ماده 110
73 اداری سنوات خدمت تبصره 2 ماده 46- تبصره 1 ماده 87- بند الف - ب ماده 103- تبصره 1و2و3 ماده 103- ماده 104- ماده 105- تبصره ماده 105- ماده 107- ماده 121- تبصره 1 ماده 122
74 اداری مرخصی بدون حقوق بند ج ماده 21- تبصره 1 و4 ماده 84- بند ب ماده 120- بند 3 ماده 122
75 اداری کارمند رسمی ماده 21
76 بودجه لایحه بودجه بند و ماده 16- تبصره ماده 64- 109
77 اداری افزایش کارآیی ماده 20
78 اداری مشارکت کارمندان ماده 20
79 قوه مجریه آیین‌نامه اجرایی
80 تعریف امور خدماتی ماده 9
81 تعریف امور فرهنگی ماده 9
82 تعریف امور اجتماعی ماده 9
83 تعریف امور اقتصادی ماده 11
84 تعریف امور زیربنایی ماده 10
85 اداری قرارداد ماده 7- بند ب ماده 24- ماده 28- تبصره 4 ماده 91
86 اداری احکام ماده 7- ماده 80
87 استخدام مشاغل ماده 6- بند و ماده 42- تبصره 2 و5 ماده 42- بند الف ماده 45- تبصره 2 و3 ماده 45- تبصره 2 و ماده 46- ماده 53- ماده 65- تبصره 1و3 ماده 65- بند 1و5و10 ماده 68- ماده 70- تبصره 1و2 ماده 70- ماده 78- ماده 89- ماده 124
88 تعریف امور حاکمیتی ماده 8
89 تعریف کارمند دستگاه اجرایی ماده 7
90 تعریف دستگاه اجرایی ماده 5
91 ممنوعیت تبدیل شرکتها تبصره 1 ماده 4
92 مصادره شرکتها تبصره 2 ماده 4
93 اساسی سیاستهای کلی نظام ماده 4- ماده 15
94 بودجه نهاد عمومی غیر دولتی ماده 3
95 بودجه موسسه دولتی ماده 3
96 شرکتها سرمایه‌گذاری ماده 4
97 تعریف موسسه دولتی ماده 2
98 تعریف شرکت دولتی ماده 4
99 تعریف مؤسسه غیر دولتی ماده 3
100 تعریف نهاد عمومی غیر دولتی ماده 3
101 تعریف وزارتخانه‌ها
102 مجلس شورای اسلامی قوانین آزمایشی ماده 128
103 فرهنگی تربیت بدنی ماده 9و 23
104 فرهنگی بورسهای تحصیلی ماده 60- تبصره ماده 60- 61
105 بازنشستگی زنان تبصره 1 ماده 103
106 مالی تعهدات بند ج ماده 16
107 مالی تعهدات ماده 18
108 ارتباطات اطلاعات بند ي ماده 8- ماده 9- ماده 26- ماده 40- تبصره 1و2 ماده 40- تبصره 2 ماده 42- ماده 55
109 صندوق‌ها صندوق بازنشستگی کشوری بند د ماده 21- تبصره 1 ماده 21- ماده 76- ماده 108- ماده 109- ماده 111- بند 1 ماده 111- ماده 113- بند 6 رديف ب ماده 116
110 وزراء وزیر آموزش و پرورش بند 3 ماده 114
111 وزراء وزیر امور اقتصادی و دارایی ماده 74
112 وزراء وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بند 3 ماده 114
113 وزراء وزیر کار و امور اجتماعی بند 3 ماده 114- بند 7 رديف الف ماده 116
114 وزراء وزراء ماده 1- بند د ماده 29- بند ج ماده 71- ماده 74- ماده 77- بند 3و 4 ماده 114- بند 6 رديف ب ماده 116
115 وزارتخانه ها وزارت امور اقتصادی و دارائی تبصره ماده 39
116 وزارتخانه ها وزارت کار و امور اجتماعی تبصره ماده 17
117 وزارتخانه ها وزارت اطلاعات ماده 117
118 وزارتخانه ها وزارت امور خارجه ماده 98- تبصره 5 ماده 117
119 وزارتخانه ها وزارت آموزش و پرورش تبصره 3 ماده 65
120 وزارتخانه ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبصره ماده 60- تبصره 3 ماده 65- تبصره 2 ماده 84
121 وزارتخانه ها وزارت کشور بند ط ماده 29
122 وزارتخانه ها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبصره ماده 60
123 وزارتخانه ها وزارت رفاه و تامین اجتماعی ماده 112
124 وزارتخانه ها وزارتخانه ها ماده 4- ماده 5- بند ج، د،ي ماده 29- ماده 30- ماده 51- بند 4 ماده 115- بند 2 رديف الف ماده 116
125 محیط زیست محیط زیست بند هـ - ماده 8- بند 10 ماده 68
126 قوه مجریه قوه مجریه ماده 1- ماده 4- بند ل ماده 8- ماده 11- تبصره 1 ماده 13- ماده 14- ماده 15- ماده 16- بندهـ ماده 16- تبصره 1 ماده 16- ماده 20- بند د ماده 21- تبصره 2 ماده 21- تبصره 2 ماده 23- بند الف ماده 24- تبصره 2 ماده 24- تبصره 1و2 ماده 25- ماده 28- ماده 29- بند الف و ط ماده 29- ماده 30- تبصره ماده 35- تبصره ماده 39- ماده 40- تبصره 3 ماده 40- بند ز ماده 42- تبصره 5 ماده 42- تبصره 2 ماده 45- تبصره3 ماده 46- ماده 48- ماده 51- بند ج ماده 54- تبصره 2 ماده 54- ماده 59- ماده 60- ماده 63- تبصره 1 ماده 65- تبصره ماده 66- ماده 67- بندهاي 1ء 3ء 5ء 7ء 8ء 9ء 10 ماده 68 - تبصره 1 و 4 ماده 71- ماده 72- ماده 73- ماده 74- تبصره ماده 74- ماده 76- مواد 80ء 81ء 85 و 87 - تبصره 2 ماده 87- ماده 92- تبصره ماده 94- ماده 100- ماده 102- بند الف ماده 109- تبصره 4 ماده 109- ماده 112- ماده 113- ماده 114- بند 3 ماده 114- بند 5 و 9 ماده 115- تبصره ماده 115- بند 8 رديف ب ماده 116- تبصره 1 ماده 117- ماده 121- ماده 127
127 جرایم تصرف غیر قانونی تبصره ماده 51- ماده 99
128 جرایم ارتشا ماده 91- تبصره 3 و 4 ماده 91- ماده 92
129 تغییر و تفسیر    نسخ ماده 8 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مورخ 27/11/ 1380 و اصلاحات بعدي آن - تبصره 4 ماده 109
130 تغییر و تفسیر    الحاق قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شوراي اسلامي - ماده 127
131 تغییر و تفسیر تغییر و تفسیر مستثني شدن قانون حالت اشتغال مصوب 1372 - تبصره 9 ماده 109
132 بودجه اعتبارات بند الف ماده 16- ماده 19- تبصره ماده 59
133 بودجه بودجه ماده 3
134 ایثارگران خانواده شهدا تبصره 3 ماده 42
135 ایثارگران ایثارگران تبصره 3 ماده 42- تبصره ماده 61- بند 2 ماده 68
136 انرژی انرژی ماده 10
137 امور داخلی فرمانداری بند ط ماده 29
138 امور داخلی بخشداری بند ط ماده 29
139 امور داخلی استانداری بند ي، ط ماده 29
140 امور حقوقی و قضایی قضات تبصره 4 ماده 71
141 امور حقوقی و قضایی امور حقوقی و قضایی بند هـ - ماده 8
142 اطلاع رسانی صدا و سیما ماده 26
143 هیأتها هیات رسیدگی به تخلفات اداری تبصره 2 ماده 91- تبصره ماده 94- بند هـ ماده 120- بند 4 ماده 122- تبصره 2 ماده 122
144 نیروی انتظامی نیروی انتظامی ماده 117 تبصره 3 ماده 117
145 نهادها نهادهای عمومی غیر دولتی ماده 3- ماده 13- بندهاي 1، 2، 3، 4 ماده 13 - ماده 14- ماده 117
146 نفت شرکت ملی نفت ایران ماده 5
147 نظام وظیفه معافیت بند ج ماده 42
148 نظام وظیفه نظام وظیفه بند ج ماده 42- ماده 105
149 مواعد ماه بندو ماده 16- بند الف ماده 24- تبصره 4 ماده 84
150 مواعد ماه بند و ماده 16
151 مواعد ماه ماده 27- بند 6 ماده 68- ماده 80
152 مواعد ماه ماده 94
153 مواعد سال تبصره 2 ماده 16- ماده 32- تبصره ماده 32- ماده 35- تبصره ماده 37- تبصره ماده 39- ماده 119
154 مواعد سال تبصره ماده 37- بند الف تبصره 1 ماده 46- تبصره 3 ماده 71
155 مواعد سال تبصره ماده 37- ماده 46- تبصره 2 ماده 70- تبصره 1 ماده 84
156 مواعد سال ماده 128
157 مواعد روز ماده 84
158 ممنوعیت ممنوعیت اداره و ايجاد اماكن عمومي توسط دستگاههاي اجرايي - ماده 23
159 ممنوعیت ممنوعیت ارايه خدمات بدون استفاده از شماره ملي - تبصره 4 ماده 40
160 ممنوعیت ممنوعیت ارايه خدمات بدون استفاده از كد پستي- تبصره 4 ماده 40
161 ممنوعیت ممنوعیت بكارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي خارج از حوزه‌هاي استخدامي - تبصره ماده 51
162 ممنوعیت ممنوعیت بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي بدون رعيات شرايط قانون - ماده 52
163 معاملات دولتی ترک تشریفات نگاه کنید به ترک مناقصه و مزایده ماده 17
164 معاملات دولتی قراردادها ماده 17 و 19
165 معاملات دولتی واگذاری بند 3 ماده 13- ماده 15- ماده 18- ماده 21- 24- ماده 126
166 معاملات دولتی مناقصه ماده 17
167 معاملات دولتی اجاره بند 3 ماده 13
168 مطبوعاتی آگهی ماده 44
169 مدنی مالکیت تبصره 2 ماده 21
170 مدنی قرارداد تبصره ماده 59- ماده 60
171 مدنی دیون تبصره ماده 68
172 مدنی تابعیت بند ب ماده 42- ماده 98
173 مدنی اجاره بند 3 ماده 13
174 محرومیت زدایی مناطق محروم تبصره 2 ماده 22 تبصره ماده 35- بند 1 ماده 68
175 محرومیت زدایی محرومیت زدایی بند د ماده 8
176 محاسبات عمومی دیوان محاسبات تبصره 3 ماده 24
177 محاسبات عمومی دیوان محاسبات ماده 117
178 مجلس شورای اسلامی تفویض اختیار
179 مجلس شورای اسلامی گزارش دستگاههای اجرایی بند و ماده 16
180 مجلس شورای اسلامی نمایندگان بند ج ماده 71- بند 7 ماده 114
181 مجلس شورای اسلامی نایب رییس بند ب ماده 71
182 مجلس شورای اسلامی ناظر ماده 74- بند 7 ماده 114- بند د ماده 116
183 مجلس شورای اسلامی کمیسیونها ماده 74- بند 5 رديف الف ماده 116
184 مجلس شورای اسلامی رییس مجلس بند ب ماده 71
185 مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ماده 3- تبصره 1 ماده 4- بند و ماده 16- تبصره ماده 64- بند ب ماده 71- ماده 82- ماده 83- تبصره 9 ماده 109- بند 7 ماده 114- تبصره ماده 115- بند 5 رديف الف ماده 116- ماده 127
186 مالی داراییهای سرمایه‌ای ماده 10
187 مالی صرفه جویی ماده 39
188 مالی صرفه جویی تبصره ماده 68- ماده 69
189 مالی          هزینه قطعی بند و ماده 16
190 مالی          هدایا ماده 91- و تبصره هاي 1 2و 3 ماده 92- 97
191 مالی          حقوق مستمری ماده 109- تبصره 3 ماده 109- ماده 110- بند الف و ب ماده 110- بند 2 ماده 111- ماده 112
192 مالی          تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تبصره 4 ماده 109
193 مالی          کسر صندوق بند 7 ماده 68
194 مالی          حق اولاد بند 4 ماده 68- تبصره 4 ماده 109- بند 2 ماده 111
195 مالی          حق اولاد تبصره 4 ماده 109- بند 2 ماده 111
196 مالی سود ماده 73
197 مالی          حق ترجمه بند 9 ماده 68
198 مالی   یارانه ماده 78
199 مالی          حق کارانه نگاه کنید به کارانه بند 6 ماده 68
200 مالی          حق التدریس بند 9 ماده 68
201 مالی          هزینه سفر بند 7 ماده 68
202 مالی          نظام هماهنگ پرداخت بند الف ماده 109- تبصره 4 ماده 109- ماده 112- تبصره 1 ماده 117
203 مالی          مزایا بند هـ ماده 21- بند ب ماده 24- ماده 64- تبصره 4 ماده 71- تبصره ماده 72- ماده 74- ماده 76- ماده 84- تبصره 1 ماده 87- تبصره 1 ماده 91- ماده 94- ماده 107- تبصره 1و2 ماده 122- تبصره ماده 124- ماده 126
204 مالی          کمک بند و ماده 16- ماده 22- بند 4 ماده 68- ماده 78- تبصره 4 ماده 109- بند 2 ماده 111
205 مالی          فوق العاده تبصره 2 ماده 65- ماده 68- بندهاي 1،2،3،5،6،8،9،10 ماده 68 - تبصره ماده 68- ماده 69- تبصره 2و3 ماده 71- ماده 72- ماده 73- تبصره ماده 73- تبصره ماده 76- ماده 77- تبصره ماده 78- ماده 106- تبصره 2و3 ماده 117
206 مالی          عیدی ماده 75
207 مالی          سرمایه ماده 4
208 مالی          دستمزد ماده 74
209 مالی          حقوق وظیفه تبصره 3 ماده 71- ماده 76- تبصره ماده 78- ماده 109- بندب ماده 109- تبصره 2و3 ماده 109- ماده 110- بند الف و ب ماده 110- ماده 112
210 مالی          حقوق بازنشستگی تبصره 3 ماده 71- ماده 76- تبصره ماده 78- ماده 104- ماده 106- ماده 109- بند الف و ب ماده 109- تبصره 2 ماده 109- ماده 110- بند الف و ب ماده 110- ماده 112
211 مالی          حقوق بند ج ء هـ ماده 21- بند ب ماده 24- ماده 32- تبصره 1 ماده 42- ماده 64- ماده 68- بند 1و6و9 ماده 68- تبصره 1 ماده 42- ماده 64- ماده 68- بند 1و6و9 ماده 68- تبصره 2و3و4 ماده 71- تبصره ماده 72- ماده 73- ماده 74- ماده 76- تبصره ماده 76- تبصره ماده 78- ماده 84- تبصره 1 ماده 87- تبصره 1 ماده 91- ماده 94- بندب ماده 103- ماده 104- ماده 106- ماده 107- تبصره 1و7و8 ماده 109- تبصره 1و2و3 ماده 110- تبصره 1و2 ماده 117- ماده 121- تبصره 1و2 ماده 122- تبصره ماده 124- ماده 125- ماده 126
212 مالی          حق المشاوره ماده 91
213 مالی          حق الزحمه ماده 93- ماده 95
214 مالی          حق تحقیق بند 9 ماده 68
215 مالی          حق تألیف بند 9 ماده 68
216 مالی          حق عائله مندی بند 4 ماده 68- تبصره 4 ماده 109
217 مالی          حق بدی آب و هوا بند 1 ماده 68
218 مالی          حداکثر حقوق ماده 76- تبصره 3 ماده 117
219 مالی          حداقل حقوق ماده 76- تبصره 3 ماده 117
220 مالی          تسهیلات ماده 22
221 مالی          پاداش ماده 20- ماده 79
222 مالی بودجه ماده 3- بندهاي الف، د، و ماده 16- تبصره 2 ماده 16- بند ط ماده 29- تبصره ماده 64- ماده 85- ماده 109- ماده 126
223 مالی          اعتبارات بند د ، و ماده 16- تبصره ماده 32- تبصره ماده 68- ماده 69
224 مالی          اضافه کار بند 9 ماده 68- ماده 93- ماده 99
225 کمیسیونها کمیسیونها ماده 95
226 کمیته ها کمیته ها ماده 95
227 کشاورزی منابع طبیعی بند ط ماده 8
228 کشاورزی کشاورزی ماده 11
229 کار کارفرمایان ماده 18- تبصره 1 ماده 21
230 کار تأمین اجتماعی ماده 18
231 کار بیکاری بند د ماده 8- ماده 15- ماده 50- ماده 101
232 فرهنگی تدریس ماده 87
233 فرهنگی آموزش تبصره 2 ماده 13- بند الف ماده 16- ماده 19- ماده 22- ماده 23- تبصره ماده 59- ماده 60- تبصره ماده 60- ماده 61- ماده 66- تبصره ماده 105- بند د ماده 120
234 فرهنگی تحصیل تبصره ماده 66- تبصره 1 ماده 84- ماده 95- تبصره ماده 105- بند 2 ماده 111
235 فرهنگی هیأت علمی ماده 87- ماده 110- بند الف ماده 110- ماده 117
236 فرهنگی مدرک تحصیلی بند الف، و ماده 42- تبصره 5 ماده 42- ماده 60- تبصره ماده 60- ماده 61- ماده 66- بند 1 ماده 68- ماده 70- ماده 95- بند الف ماده 103- تبصره 1و2 ماده 110
237 فرهنگی پژوهشی بند الف ماده 16- ماده 19- تبصره ماده 59
238 فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی تبصره 1 ماده 65
239 فرهنگی هنر ماده 9- تبصره ماده 66
240 فرهنگی میراث فرهنگی بند ط ماده 8
241 فرهنگی مؤسسات آموزش عالی تبصره ماده 59
242 فرهنگی معلمان ماده 87
243 فرهنگی دانشگاه بند و ماده 42- تبصره ماده 59- ماده 60- تبصره ماده 60- ماده 61- بند الف ماده 103
244 فرهنگی تحقیقاتی ماده 9
245 فرهنگی آموزش و پرورش ماده 9- تبصره 3 ماده 65- بند 3 ماده 114
246 فرهنگی آموزش فنی و حرفه ای ماده 9
247 فرهنگی آزمون ماده 44- تبصره 2 ماده 46
248 فرهنگی فرهنگی بند الف، ز ماده 8- ماده 9- ماده 13- تبصره 2 ماده 13
249 عمرانی برنامه های توسعه بند ب ماده 29
250 عمرانی برنامه های توسعه ماده 51- بند 1 ماده 68- ماده 83
251 عمرانی برنامه چهارم توسعه ماده 113
252 عمرانی طرحهای عمرانی ماده 10 و 11
253 صنایع صنایع ماده 11
254 شهری مسکن ماده 11
255 شهری شهرداری بند 9 ماده 115
256 شهری حمل و نقل ماده 11
257 شوراها شورای عالی انقلاب فرهنگی تبصره 1 ماده 65
258 شوراها شورای توسعه و برنامه ریزی استان بند د ماده 16- تبصره ماده 39
259 شوراها شورای امور اداری و استخدامی کشور
260 شوراها شورای اسلامی شهر بند 9 ماده 115
261 شوراها شورایعالی اداری ماده 38- ماده 57- بند 6 ماده 68- ماده 114- تبصره ماده 115
262 شوراها شورای اسلامی استان بند 9 ماده 115
263 شوراها شورای تخصصی رديف 9 بند ب ماده 116
264 شوراها شورای اسلامی شهرستان بند 9 ماده 115
265 شوراها شورای حقوق و دستمزد ماده 74
266 شوراها شورای برنامه ریزی و توسعه استان تبصره ماده 39
267 شوراها شورای اسلامی روستا بند 9 ماده 115
268 شوراها شورای اسلامی بخش بند 9 ماده 115
269 شوراها شوراها ماده 95
270 شرکتها شرکت ملی نفت ایران ماده 5
271 شرکتها شرکت مادر تخصصی تبصره 1 ماده 54
272 شرکتها شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ماده 40
273 شرکتها افزایش سرمایه تبصره 1 ماده 4
274 شرکتها واگذاری سهام تبصره 1 ماده 21
275 شرکتها شمول نام تبصره 3 ماده 4- ماده 5
276 شرکتها سهامی ماده 4- تبصره 1 ماده 4- تبصره 1 ماده 21
277 شرکتها دولتی ماده 4- تبصره 1و2و3 ماده 4- ماده 5- تبصره 1و2 ماده 21- ماده 38- ماده 72- تبصره ماده 72- ماده 73
278 شرکتها خصوصی بند ل ماده 8- ماده 13- بند 1و2و3و4 ماده 13- ماده 14- ماده 15- ماده 17- ماده 18- ماده 19- ماده 21- بند د ، هـ ماده 21- تبصره 1و2 ماده 21- ماده 22- بند الف ماده 24- تبصره 2 ماده 24- ماده 38- ماده 47- تبصره ماده 59- تبصره ماده 68- تبصره ماده 72- بند 9 ماده 115
279 شرکتها تعاونی بند ل ماده 8- ماده 13- بند 1و2و3و4 ماده 13- ماده 14- تبصره 2 ماده 24
280 شرکتها تشکیلات تبصره 1 ماده 4
281 سپاه پاسداران سپاه پاسداران تبصره 3 ماده 109
282 سازمان تشکیل تبصره ماده 115- 123
283 سازمان انحلال بند 13- ماده 115- بند 1 ماده 122
284 سازمان ادغام ماده 30
285 سازمان ادغام بند 4 و 13 ماده 115
286 زنان خدمت نیمه وقت ماده 105
287 زنان بازنشستگی بند 4ماده 68- تبصره 1 ماده 103
288 زنان اشتغال بند 4 ماده 68- تبصره 4 ماده 84- ماده 105
289 زنان زنان تبصره 1 ماده 103
290 راه راه ماده 10
291 دریایی دریایی بند 3 ماده 68
292 حوادث و سوانح حوادث و سوانح بند ك ماده 8
293 جبهه و جنگ مناطق جنگی بند 2 ماده 68
294 جبهه و جنگ جانبازان بند 2 ماده 68
295 جبهه و جنگ ایثارگران بند 2 ماده 68
296 جبهه و جنگ اسرا بند 2 ماده 68
297 ثبت کد ملی تبصره 1و2و4 ماده 40
298 ثبت احوال ماده 40
299 تقسیمات کشوری تقسیمات کشوری ماده 29- 30
300 تعریف پست سازمانی ماده 6
301 تخلفات هیأتهای رسیدگی تبصره 2 ماده 91- تبصره ماده 94- بند هـ ماده 120- بند 4 ماده 122- تبصره 2 ماده 122
302 تخلفات کارفرمایان ماده 18
303 تخلفات شرکتها تبصره ماده 17
304 تخلفات اداری ماده 27
305 تخلفات اداری ماده 90- ماده 91- تبصره 1و2 ماده 91- ماده 92- تبصره ماده 94 -96- ماده 97- نبدهاي هـ ، و ، ز ماده 120- بند 4 ماده 122- تبصره 2 ماده 122
306 تجاری تورم ماده 125
307 تجاری سهام ماده 126
308 تجاری بورس ماده 126
309 تجارت داخلی سرمایه گذاری ماده 4- ماده 15
310 تجارت داخلی حمایت از تولیدکنندگان ماده 15
311 تجارت داخلی تجارت داخلی ماده 11
312 بیمه درمانی ماده 101
313 بیمه بازنشستگان ماده 101- ماده 102
314 بیمه قرارداد بیمه ماده 102
315 بیمه صندوق بیمه ماده 102
316 بیمه خدمات درمانی بند 1 ماده 111
317 بیمه تأمین اجتماعی تبصره 3 ماده 84- ماده 101- ماده 102
318 بیمه تأمین اجتماعی ماده 101
319 بیمه بیکاری ماده 50- ماده 101
320 بیمه از کارافتادگی ماده 101
321 بیمه بیمه ماده 5- ماده 50- ماده 85- بند2 ماده 111
322 بهداشتی تحقیقات ماده 9
323 بهداشتی بیماریهای صعب العلاج تبصره 2 ماده 84
324 بهداشتی بیماری بند ك ماده 8- بند 3 ماده 68
325 بهداشتی مواد مخدر بند د ماده 42
326 بهداشتی معلولین بند 4 ماده 68- تبصره 1 ماده 103
327 بهداشتی درمان نگاه کنید به درمانی ماده 9- بند الف ماده 16- ماده 23- تبصره 3 ماده 65
328 بهداشتی توانبخشی ماده 9
329 بهداشتی پیشگیری بند ك ماده 8
330 بهداشتی بیمارستان بند 3 ماده 68
331 بهداشتی بهداشت عمومی بند ك ماده 8
332 بهداشتی اورژانس بند 3 ماده 68
333 بهداشتی اعتیاد بند د ماده 42
334 بهداشتی آموزشی بند ك ماده 8
335 بهداشتی بهداشتی تبصره 2 ماده 13- بند الف ماده 16- ماده 86
336 بانکی بانکهای دولتی ماده 5
337 بانکی بانک مرکزی ایران ماده 5 و 125
338 بازنشستگی مستمری ماده 64- ماده 109- ماده 110- بند الف، ب ماده 110- ماده 112
339 بازنشستگی حالت اشتغال تبصره 9 ماده 109
340 بازنشستگی پیش از موعد ماده 127
341 بازنشستگی هیأت علمی ماده 110- بند الف ماده 110
342 بازنشستگی هیأت علمی ماده 110- بند الف ماده 110
343 بازنشستگی نیروهای مسلح ماده 109- بند ب ماده 109
344 بازنشستگی کشوری ماده 102- ماده 109- بند الف ماده 109- ماده 113
345 بازنشستگی کسور بازنشستگی تبصره ماده 78- ماده 105- ماده 106- تبصره 2و3 ماده 109
346 بازنشستگی قضات ماده 110 بند ب ماده 110
347 بازنشستگی صندوق بازنشستگی بند د ماده 21- تبصره 1 ماده 21- ماده 76- ماده 108- ماده 109- ماده 111- بند 1 ماده 111- ماده 113- بند 6 رديف ب ماده 116
348 بازنشستگی سابقه خدمت بند الف و ب ماده 103- تبصره 1 و2 3و ماده 103- ماده 104- ماده 105- تبصره ماده 105
349 بازنشستگی حقوق وظیفه ماده 64- بند 4 ماده 68- ماده 75- ماده 109- تبصره 2 و4و5 ماده 109- ماده 110-بند الف، ب ماده 110- ماده 112
350 بازنشستگی حقوق وظیفه تبصره 3 ماده 71- ماده 76- تبصره ماده 78- ماده 109- بند ب ماده 109- تبصره 2و3 ماده 109- ماده 110- بند الف و ب ماده 110- ماده 112
351 بازنشستگی حقوق مستمری ماده 109- تبصره 3 ماده 109- ماده 110- بند الف و ب ماده 110- بند 2 ماده 111- ماده 112
352 بازنشستگی حقوق بازنشستگی تبصره 3 ماده 71- ماده 76- تبصره ماده 78- ماده 104- ماده 106- ماده 109- بند الف و ب ماده 109- تبصره 2 ماده 109- ماده 110- بند الف و ب ماده110- ماده 112
353 بازنشستگی جانبازان تبصره 1 ماده 103
354 بازنشستگی تامین اجتماعی ماده 113
355 بازنشستگی اعاده به خدمت ماده 95
356 بازنشستگی بازنشستگی بند د ماده 21- تبصره 1 ماده 21- بند ج ماده 24- ماده 48- ماده 64- بند 2و4 ماده 68- ماده 75- ماده 78- ماده 85- ماده 95- ماده 101- ماده 102- ماده 105- ماده 107- ماده 108- بند الف ماده 109- تبصره 2و4و5 ماده 109- ماده 110- بند 1 ماده 11- تبصره 1 ماده 122- ماده 126
357 انقلاب انقلاب تبصره 1 ماده 71
358 انحصارات انحصارات ماده 15
359 امور بین الملل سفرا بند د ماده 71
360 امور بین الملل امور بین الملل بند ح ماده 8- بند 10 ماده 68
361 امور دینی حوزه های علمیه تبصره ماده 66
362 امور امنیتی امور امنیتی بند هـ ماده 8
363 اموال دولتی خصوصی سازی ماده 4- بند 3 ماده 13- ماده 15- تبصره 2 ماده 21- ماده 72- ماده 73
364 اموال دولتی واگذاری تبصره 1 ماده 21
365 اموال دولتی سهام ماده 4
366 اماکن عمومی زائرسرا ماده 23
367 اماکن عمومی مهمانسرا نگاه کنید به مهمانخانه ها ماده 23
368 استخدام ممنوعیت دو شغل ماده 94
369 استخدام فرزندان شاهد تبصره 5 ماده 42
370 استخدام عزل بند ب ماده 54- تبصره 2 ماده 54
371 استخدام ضریب حقوق تبصره 3 ماده 65- ماده 110
372 استخدام ضریب حقوق ماده 125
373 استخدام سختی کار بند 3ماده 68
374 استخدام حالت اشتغال تبصره9 ماده 109
375 استخدام ایثارگران تبصره 3 ماده 42
376 استخدام آزمون ماده 44- تبصره 2 ماده 46
377 استخدام همطرازی تبصره ماده 66- تبصره 1 ماده 71- ماده 117
378 استخدام ممنوعیت ماده 32- ماده 47- تبصره ماده 51- ماده 52
379 استخدام مشاغل سخت و زیان آور بند 3 ماده 68- تبصره 1 ماده 103
380 استخدام گزینش تبصره 4 ماده 42- بند ج ماده 46
381 استخدام کشوری تبصره 3 ماده 109
382 استخدام قراردادی ماده 7- بند ب ماده 24- ماده 28- تبصره 3 ماده 45- ماده 49- تبصره ماده 49- تبصره 4 ماده 91
383 استخدام طبقه بندی مشاغل ماده 87
384 استخدام سنوات خدمت نگاه کنید به سابقه خدمت تبصره 2 ماده 46- ماده 66- بند الف ماده 103- ماده 107
385 استخدام سابقه خدمت تبصره 2 ماده 46- تبصره 1 ماده 87- بند الف، ب ماده 103- تبصره 1و2و3 ماده 103- ماده 104- ماده 107- ماده 121- تبصره 1 ماده 122
386 استخدام رسمی ماده 21- بند الف ماده 42- بند الف ماده 45- تبصره 1و4 ماده 45- ماده 46- بند الف ماده 46- تبصره 1و2 ماده 46- ماده 48- ماده 101- ماده 108- ماده 122
387 استخدام جدول حقوقی ماده 65 و تبصره‌هاي 1و2و3 ماده 67- ماده 109 ماده 110
388 استخدام تعهد استخدامی تبصره ماده 32
389 استخدام تعلیق بند 4 ماده 122
390 استخدام تبدیل وضعیت تبصره 1 ماده 46- بند ب تبصره 1 ماده 46
391 استخدام پیمانی بند ب ماده 45- تبصره 3و4 ماده 45- بند ب تبصره 1 ماده 46- تبصره 2 ماده 46- ماده 49- تبصره ماده 49- ماده 101
392 استخدام پست سازمانی ماده 6- بند الف، ب، د، هـ ماده 29- ماده 32- تبصره ماده 32- ماده 34- تبصره ماده 35- بند الف، ب ماده 45- ماده 47- ماده 49- بند الف، ب، ج ماده 54- تبصره 2 ماده 54- ماده 55- بند 8 ماده 68- ماده 70- تبصره 1 ماده 70- تبصره 1و3 ماده 71- ماده 89- ماده 94- تبصره 5 ماده 117- بند الف ماده 120- بند 2و3 ماده 122- ماده 124
393 استخدام بازخرید بند ج ماده 24
394 استخدام انفصال ماده 48- تبصره 1 ماده 48- تبصره 1 ماده 91- بند هـ ماده 120
395 استخدام اشتغال موقت تبصره ماده 32
396 استخدام اشتغال تبصره‌هاي 1و2 ماده 48
397 استخدام استعفا بند ج ماده 24- ماده 48- بند و ماده 120
398 استخدام ارتقا ماده28- ماده 53- بند الف و ب ماده 54- تبصره 3 ماده 54- ماده 56- ماده 57- ماده 58- تبصره 3 ماده 71- تبصره ماده 78
399 استخدام اخراج ماده 48- تبصره 2ماده 48- بند هـ ماده 120
400 استخدام اتباع خارجی تبصره 1 ماده 42
401 استخدام آموزش بند ب ماده 46- ماده 56- ماده 58- ماده 59- تبصره ماده 59- ماده 60- تبصره ماده 60- ماده 61- تبصره 1و3 ماده 65- ماده 66- ماده 70
402 استخدام آماده به خدمت ماده 48- بند ج ماده 120- ماده 122- بند 4 ماده 122- تبصره 1و2 ماده 122
403 استخدام آزمایشی ماده 46- تبصره 1 ماده 46
404 استخدام استخدام بند ب ، ج ماده 24- ماده 28- تبصره ماده 32- ماده 41- بند الف، ز ماده 42- تبصره 2 ماده 42- ماده 45- تبصره 1و2 ماده 48- ماده 51- تبصره 1 ماده 65- ماده 89- ماده 101- ماده 108- تبصره 3 ماده 109- ماده 114- بند 4و5و9 رديف ب ماده 116- تبصره 3و5 ماده 117- ماده 124
405 اساسی حاکمیت ماده 6- ماده 8- تبصره 1 ماده 24
406 اساسی دیوان عالی کشور بند 4 تبصره 3 ماده 110
407 اساسی نخست وزیری تبصره 1 ماده 71
408 اساسی مقام ریاست جمهوری ماده 30- ماده 74- ماده 82- ماده 83- بند 1و6 ماده 114- بند 6 رديف الف ماده 116- بند 9 رديف ب ماده 116
409 اساسی مقام رهبری ماده 15- ماده 72- ماده 73- بند 1 ماده 115- ماده 117
410 اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 117
411 اساسی مجلس شورای اسلامی بند هـ ماده 8
412 اساسی مجلس خبرگان ماده 117
413 اساسی قوای سه گانه ماده 2- بند الف ماده 71
414 اساسی قانون اساسی ماده2- بندهاي ح، ط ماده42- بند 1 ماده 115
415 اساسی شورای نگهبان بند ج ماده 71- ماده 117
416 اساسی سازمان بازرسی کل کشور تبصره 3 ماده 24- بند 3 تبصره 3 ماده 110
417 اساسی اصول قانون اساسی ماده 4- بند ل ماده 8- ماده 13- ماده 15- ماده 72- ماده 73
418 ارتش ارتش تبصره 3 ، 6 ، 7 و 8 ماده 109
419 ارتش ارتش ماده 117
420 ارتباطات اطلاع رسانی بند 1 ماده 37
421 ارتباطات صدا و سیما ماده 26
422 ارتباطات رسانه های گروهی ماده 26
423 ارتباطات تبلیغات ماده 9
424 ارتباطات پست ماده 40
425 ارتباطات ارتباطات ماده 10
426 اداری تنبیه ماده 28
427 اداری نظام پیشنهادها ماده 20
428 اداری مرخصی بندج ماده 21- ماده 84- تبصره 1و2و3و4 ماده 84- ماده 105- ماده 107- بند ب ماده 120- ماده 121- بند 3 ماده 122- تبصره 1 ماده 122
429 اداری ساختمانهای اداری ماده 39- بند 14 ماده 115
430 اداری دیوان محاسبات تبصره 3 ماده 24
431 اداری پست سازمانی ماده 6- بند الف، ب، د، هـ ماده 29- ماده 32- تبصره ماده 32- ماده 34- تبصره ماده 35- بند الف و ب ماده 45- ماده 47- ماده 49- بند الف، ب، ج ماده 54- تبصره 2 ماده 54- ماده 55- بند 8 ماده 68- ماده 70- تبصره 1 ماده 70- تبصره 1و3 ماده 71- ماده 89- ماده 94- تبصره 5 ماده 117- بند الف ماده 120- بند 2و3 ماده 122- ماده 124
432 اداری انتقال بند الف، د ماده 21- بند د ماده 120- ماده 121
433 اداری انتخاب بند الف ماده54
434 اداری اضافه کار بند 9 ماده 68- ماده 93- ماده 99
435 اداری استعفاء بند ج ماده 24- ماده 48- بند و ماده 120
436 اداری مهد کودک ماده 78
437 اداری ماموریت ماده 61- بند 7 ماده 68- تبصره 4 ماده 84- تبصره ماده 105- بند د ماده 120- ماده 121- بند 3 ماده 122
438 اداری کارمندان ماده 6- ماده 7-ماده 18- ماده 20- ماده 21- بند د ماده 21- تبصره 1و2و3 ماده 21- بند ب و ج ماده 24- ماده 25- تبصره 1 ماده 25- ماده 28- بندط ماده 29- ماده 32- ماده 39- تبصره 1و3و4 ماده 45- ماده 46- بند الف ماده 46- تبصره 1و2 ماده 46- ماده 47- ماده 48- تبصره 1و2 ماده 48- ماده 49- تبصره ماده 49- ماده 50- ماده 53- تبصره 3 ماده 54- ماده 58- ماده 59- ماده 61- ماده 62- ماده 64- ماده 68- بند 1و2و4و6و7و8و9 ماده 68- ماده 69- تبصره 1 ماده 71- ماده 72- ماده 73- ماده 74- ماده 75- تبصره ماده 78- ماده 79- ماده 81- ماده 84- تبصره 1و2و4 ماده 84- ماده 85- ماده 86- ماده 87- تبصره 1 ماده 87- ماده 88- ماده 89- ماده 90- ماده 91- تبصره 1و3و4 ماده 91- ماده 92- ماده 93- ماده 94- تبصره ماده 94- ماده 95- ماده 96- ماده 97- ماده 101- ماده 102- ماده 103- بند الف ماده 103- تبصره 2و3 ماده 103- ماده 104- ماده 105- تبصره ماده 105- ماده 106- ماده 107- ماده 108- بند الف و ب ماده 109- تبصره 3 ماده 109- بند 10 ماده 115- بند 6 رديف ب ماده 116- تبصره 4و5 ماده 117- ماده 120- ماده 121- ماده 122- تبصره 1و2 ماده 122- تبصره ماده 124- ماده 126- ماده 127
439 اداری کارآموزی بند د ماده 120
440 اداری عزل بند ب ماده 54- تبصره 2 ماده 54
441 اداری شورای عالی اداری ماده 38- ماده 57- بند 6 ماده 68- ماده114- تبصره ماده 115
442 اداری ساعت کار ماده87- تبصره 1 و2 و3 ماده 87- ماده 93- ماده 95
443 اداری دیوان عدالت اداری بند 3 تبصره 3 ماده 110
444 اداری تشویق ماده 28
445 اداری تسهیلات رفاهی ماده 78
446 اداری بازخرید بندب ماده 21- بند ج ماده 24- ماده 107- بند و ماده 120- تبصره 1 ماده 122
447 اداری انتصاب ماده 28- ماده 53- بند الف و ب ماده 54- تبصره 1و2 ماده 54- ماده 56- ماده 70- تبصره 3 ماده 71- ماده 89
448 اداری ارزشیابی ماده 64- بند 6 ماده 68
449 آیین نامه موعد ماده 16- بند هـ ماده 16- ماده 20- تبصره 2 ماده 21- ماده 22- تبصره 2 ماده 24- بند ط ماده 29- تبصره 3 ماده 40- بند ز ماده 42- تبصره 3 ماده 46- ماده 48- بند ج ماده 54- تبصره 2 ماده 54- ماده 63- تبصره 1 ماده 65- تبصره ماده 66- ماده 73- ماده 80- ماده 81- ماده 82- ماده 85- ماده 100- تبصره ماده 102- ماده 112- بند 8 رديف ب ماده 116- ماده 119- ماده 121
450 آیین دادرسی مدنی وکالت ماده 88
451 آیین دادرسی کیفری سوء سابقه بند هـ ماده 42
452 آیین دادرسی کیفری حکم تبصره 3 ماده 91
453 آیین دادرسی کیفری محکومیت بندهـ ماده 42
454 آیین دادرسی کیفری دادگاهها نگاه کنید به دادگاه بند هـ ماده 120- بند 4 ماده 122- تبصره 2 ماده 122
455 آیین دادرسی کیفری دادسرا تبصره 1 ماده 110
456 آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور بندهاي 1 و 2 3و 4 تبصره 3 ماده 110
457 آمار آمار بند ي ماده 8
458 آب طرحهای آب ماده 10