اصلاح تبصره (۴) ماده (۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


شماره۵۵۱۶۴/۸۲۱۳۷                                   ۱۳۹۸/۷/۲
اصلاح تبصره (۴) ماده (۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه در تبصره (۴) ماده (۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره ۵۵۱۶۴/۳۲۷۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰، عبارت «اصل تسهیلات» بعد از عبارت «معادل سه واحد درصد از سود پانزده درصد» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیأت دولت ـ حسین سیمایی صراف