اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۴۴۲۹/ت۵۵۵۷۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰

شماره۸۳۹۹۰/ت۵۷۰۰۷هـ                                ۱۳۹۸/۷/۶
اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۴۴۲۹/ت۵۵۵۷۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۳ به پیشنهاد شماره ۹۲۴۳۷/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۴۴۲۹/ت۵۵۵۷۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ عبارت

«شرکت عمران مارون» به عبارت «شرکت های پورنام و ناودیس راه» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری