آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵

شماره۸۳۰۰۴/ت۵۶۹۶۵هـ                                ۱۳۹۸/۷/۳

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۴ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده۱ـ کلیه دستگاه­های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

 ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه­ای خود و شرکت های دولتی

یک درصد (۱%) اعتبارات هزینه ای دریافتی از بودجه عمومی خود را به استثنای

فصول (۱)، (۴) و (۶) مطابق سازوکار مندرج در این آیین­نامه در قالب قرارداد

با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، صرف تولید برنامه­های مرتبط با اهداف،

وظایف و مأموریت­های خود، جهت فرهنگ­سازی و آگاهی بخشی و اطلاع­رسانی نمایند.

ماده۲ـ به منظور هماهنگی در اجرای بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور و تعیین سازوکار اجرایی و نظارت بر اجرای آن، کارگروهی متشکل از اعضای زیر تشکیل می­شود:

۱ـ سخنگوی دولت و رییس شورای اطلاع­رسانی دولت (رییس کارگروه).

۲ـ دبیر شورای اطلاع­رسانی دولت (دبیرکارگروه).

۳ـ نمایندگان رییس­جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۴ـ نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معرفی وزیر.

۵ ـ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور با معرفی رییس سازمان مذکور.

۶ ـ نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با معرفی رییس سازمان.

۷ـ نماینده تام­الاختیار دستگاه­های اجرایی ذی­ربط با معرفی بالاترین مقام اجرایی

دستگاه­ اجرایی حسب موضوع.

تبصره ـ مسئولیت اجرای مفاد این ماده در استان­ها برعهده شورای اطلاع­رسانی استان است.

ماده۳ـ وظایف کارگروه به شرح زیر است:

۱ـ بررسی و تصویب اولویت­های محتوایی برنامه­سازی پیشنهادی دستگاه­های اجرایی و ابلاغ آن به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه ذی­ربط.

۲ـ تصویب چهارچوب و انواع قرارداد سالانه بخشی و میان بخشی بین دستگاه­های اجرایی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ نظارت و ارزیابی چگونگی انعقاد و اجرای قرارداد میان دستگاه­های اجرایی

و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۴ـ اخذ و بررسی گزارش­های دوره­ای مربوط به چگونگی و روند تولید و پخش برنامه­های دستگاه­های مرتبط با این آیین­نامه در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ماده۴ـ هرگونه پرداخت توسط دستگاه­های اجرایی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درخصوص موضوع بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور منحصراً در چارچوب این آیین­نامه و قرارداد مربوط مجاز است.

ماده۵ ـ دستگاه­های اجرایی اعتبارات موضوع این آیین­نامه را در دو تا چهار مرحله، با رعایت ماده (۴) این آیین­نامه و کلیه قوانین و مقررات مربوط، مطابق و متناسب با پیشبرد قرارداد منعقده و در حدود تخصیص اعتبار، به حساب سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واریز می­نمایند.

ماده۶ ـ دستگاه­های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند اعتبارات موضوع این آیین­نامه را در موافقت­نامه­های متبادله (یا اصلاحیه­های آن) پیش­بینی نمایند.

ماده۷ـ دبیر کارگروه (با موافقت رییس کارگروه) دعوتنامه منضم به دستورجلسه و مستندات مربوط را حداقل یک هفته قبل از تاریخ هر جلسه برای اعضا ارسال می­نماید. جلسه با حضور حداقل دو سوم اعضا و با حضور رییس کارگروه رسمیت یافته و تصمیمات با موافقت اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می­شود.

ماده۸ ـ دستگاه­های اجرایی موظفند علاوه بر اعتبار موضوع بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در سایر قراردادهایی که از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی برای تولید و پخش برنامه با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعقد می­کنند، ساز و کار مندرج در این آیین­نامه را رعایت نمایند.

ماده۹ـ دستورالعمل شماره ۱۲۲۲۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ سازمان برنامه و بودجه کشور لغو می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری