نظر شورای نگهبان در مورد قطعیت یا عدم قطعیت آرای هیأت مقرر در قانون طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة 56 قانون جنگل ها و مراتع

نظر شورای نگهبان در مورد
قطعیت یا عدم قطعیت آرای هیأت مقرر در قانون طرح تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع
اجرای مادة 56 قانون جنگل‌ها و مراتع به دادگاههای عمومی و انقلاب و تجدیدنظر
سراسر کشور درخصوص قطعی بودن یا عدم قطعیت آرای هیأت مقرر در ماده واحدة «طرح
تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة 56 قانون جنگل‌ها و مراتع»‌ از شورای
نگهبان قانون اساسی استعلام شده است. پاسخ شمارة 3409/30/82 مورخ 9/4/1382 آن شورا
و ضمایم آن، جهت اطلاع مراجع قضایی، به پیوست ارسال می‌گردد. سید محمود هاشمی
شاهرودی رئیس قوة قضاییه