لزوم دقت در انشای آرای استنادی به مادة 266 قانون مجازات اسلامی در مورد دیه

لزوم دقت در انشای آرای استنادی
به مادة 266 قانون مجازات اسلامی در مورد دیه بخشنامه به دادگستری‌های استان،
شهرستان و سازمان قضایی نیروهای مسلح دفتر مقام معظّم رهبری، با فرستادن تصویر
دادنامة شماره 161/2384 مورخ 28/12/1382 صادر از شعبة 26 دادگاه عمومی مشهد که در
آن، حکم به محکومیت متهم پرونده با عبارت: «مستنداً به مادة 266 قانون مجازات
اسلامی به یک فقره دیة کاملة مرد مسلمان و ثلث دیة مذکور در حق ولی امر مسلمین،
حضرت ... .» داده شده است، خواستار تذکر به قاضی پرونده و توجه قضات محاکم در
نظایر مورد شده‌اند. همان‌گونه که به موجب بند (2) بخشنامة شماره 7168/78/1 مورخ
25/7/1378 و بخشنامة شماره 7559/80/1 مورخ 28/4/1380 به واحدهای قضایی اعلام شده
است، اختیارات اعطایی به این‌جانب در مقام اِعمال مادة 266 قانون مجازات اسلامی ،
پیش از این به رؤسای کل دادگستری‌ها و در جاهایی که دادسرای عمومی و انقلاب ایجاد
شده (یا بشود) به دادستان‌های مربوط تفویض گردید تا مطابق آن ماده اقدام نمایند.
نهاد قوة قضاییه نیز ذیل شماره 13715/79/1 مورخ 2/9/1379 به اطلاع دادگستری
استان‌ها رسانده است که به دوایر اجرای احکام دادگستری‌های تابع، ابلاغ گردد وجوه
(دیه) ناشی از اِعمال مادة 266 قانون مجازات اسلامی را به حساب جاری 12840 بانک ملی
کاخ دادگستری (قوة قضاییه) واریز و تصویری از فیش آن را با اشاره به شمارة بالا
ارسال کنند. بنا به مراتب، درج عباراتی نظیر آنچه در دادنامة شعبة 26 دادگاه عمومی
مشهد ذکر شده در احکام مشابه نه تنها موجّه نیست بلکه برای محکوم‌علیه و مجریان حکم
این اعتقاد را به وجود می‌آورد که وجوه دریافت ]شده[ از بابت اجرای آن ماده،
مستقیم به حساب مقام ولایت منظور می‌گردد و به تبع آن موجد تصور و انتظارهایی
خواهد شد که از جمله آنها، درخواست بخشودگی از معظّم‌له می‌باشد. اقتضا دارد در
انشای احکام منطبق بر مادة مزبور دقت و توجه لازم به عمل آید. سید محمود هاشمی
شاهرودی رئیس قوة قضاییه