. لزوم هماهنگی با ادارة حمایت از حقوق زنان و کودکان در مورد ارائه هرگونه گزارش از وضعیت زنان و کودکان به مجامع داخلی و بین المللی

. لزوم هماهنگی با ادارة حمایت از حقوق زنان و
کودکان در مورد ارائه هرگونه گزارش از وضعیت زنان و کودکان به مجامع داخلی و
بین‌المللی رؤسای کل محترم دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور* با توجه به لزوم
هماهنگی در اطلاع رسانی از فعالیت‌های دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان که بر
اساس بخشنامة شماره 18421/81/1 مورخ 8/10/1381 حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست
محترم قوة قضاییه زیر نظر رؤسای کل محترم دادگستری‌ها تشکیل شده است، لازم است
ارائه هرگونه گزارش از وضعیت زنان و کودکان به مجامع مختلف داخلی و بین‌المللی با
هماهنگی ادارة حمایت از حقوق زنان و کودکان حوزة ریاست قوة قضاییه انجام شود.
عبدالرضا ایزدپناه رئیس حوزة ریاست قوة قضاییه