ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی

ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان
ایرانی‌ بخشنامه به کلیه مقامات قضایی سراسر کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک‌
اطلاعات واصله به شورای عالی قضایی حکایت از این دارد که عدم رعایت مقرّرات
مربوط‌به ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی‌، مشکلات بسیاری را برای این زنان و
خانواده آنها و اطفال‌ناشی از این ازدواج‌ها فراهم آورده است‌؛ لذا لزوماً متذکر
می‌گردد ماده 17 قانون ازدواج مصوّب‌بیست و سوم مرداد ماه 1310 که مقرّر می‌دارد:
ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است ازدواج زن‌ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم
که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولتباید در هر نقطه مرجعی را
برای دادن اجازه‌، معیّن نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق‌،با زن ایرانی
ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. باید دقیقاًرعایت
و اجرا شود. بنابراین‌، اتباع خارجی که بدون تحصیل اذن مخصوص دولت جمهوریاسلامی
ایران مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی می‌نمایند قابل تعقیب کیفری می‌باشند
ودادسراها و دادگاهها باید مدلول ماده‌مذکور رابه‌دقّت به اجرا گذارند و دفاتر ثبت
ازدواج نیزمکلّفند از ثبت این ازدواج‌ها که بدون تحصیل اذن دولت است خودداری
نمایند، در غیر این‌صورت‌، آنها نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت‌. مرجع صدور
جواز ازدواج به موجب مقرّرات فعلی‌، وزارت کشور و در خارج از ایرانکنسولگری‌های
دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. مقتضی است سازمان ثبت اسناد واملاک‌، متن
بخشنامه را به کلیه دفاتر ثبت ازدواج‌، ابلاغ و مقامات قضایی مفاد آن را دقیقاً
اجرانمایند. دراجلاس 406-66.12.16 به‌تصویب رسید. موسوی اردبیلی شورای عالی
قضایی