انحلال دادگاه عالی قم وعدم نیازبه ارسال رونوشت احکام صادره ازدادگاههای انقلاب به قوه قضاییه

انحلال‌دادگاه‌عالی‌قم‌وعدم‌نیازبه‌ارسال‌رونوشت‌احکام‌صادره‌ازدادگاههای‌انقلاب‌به‌قوه‌قضاییه‌
بخشنامه به کلیه دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی‌ پیرو شماره م‌1.7971. -
1368.8.22 همان‌طوری که قبلاً به آگاهی رسیده‌، دادگاه عالی‌قم منحل و مقرّر گردیده
پرونده‌های مربوط به قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی
آنها، به دیوان عالی کشور ارسال گردد، فلذا ارسال رونوشت احکام صادره ازدادگاههای
انقلاب اسلامی (موضوع بخشنامه شماره .55.63ب‌.ش مورّخ 1363.9.17شورای عالی قضایی
سابق‌) به قوه قضاییه لزومی ندارد و موضوع منتفی است‌. محمد یزدی‌ رئیس قوه
قضاییه