عدم نیاز به انتشار آگهی درخواست 1¤¤حصر وراثت ¤، 1¤1¤حصر وراثت با ترکه تا مبلغ دو میلیون ریال

عدم نیاز به انتشار
آگهی درخواست 1¤¤حصر وراثت‌¤، 1¤1¤حصر وراثت با ترکه تا مبلغ دو میلیون ریال‌
بخشنامه به کلیه دادگاههای حقوقی 1 و 2 و حقوقی 2 مستقل سراسرکشور نظر به اینکه
پیشنهاد افزایش بهای ترکه موضوع ماده 364 قانون امور حسبی‌ ، مورد موافقت‌ریاست
محترم قوه قضاییه واقع و مراتب در روزنامه رسمی شماره 13937 - 1371.10.16آگهی شده
است‌ ؛ لذا لزوماً متذکر می‌گردد مفاد این اصلاحیه از اول بهمن ماه سال 1371
قابل‌اجرا بوده و از این تاریخ به بعد ،درخواست 1¤¤حصر وراثت‌¤، 1¤1¤حصر وراثت
ورّاث متوفیانی که ماترک آنان تا مبلغ‌دو میلیون ریال باشد، نیازی به انتشار آگهی
ندارد. خسرو بیژنی معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه