اختصاص شعبه ای از محاکم عمومی برای رسیدگی به گزارش های واجد وصف کیفری دفاتر بازرسی

اختصاص‌شعبه‌ای‌از محاکم‌عمومی برای‌رسیدگی به گزارش‌های واجد وصف کیفری دفاتر
بازرسی‌ بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری‌ها و قضات محترم در اجرای ماده 6
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به منظور رسیدگی سریع به‌گزارش‌های بازرسی‌،
ایجاد رویّه واحد، اتّخاذ تصمیم و صدور احکام متناسب با موضوع‌،همچنین تعیین تکلیف
به موقع درگزارش‌های موضوع مواد 8 و 9 قانون مذکور ، رؤسای محترم‌کل دادگستری
مراکز استان‌هایی که دفاتر بازرسی فعالیت دارند، موظفند با اختصاص شعبه‌ای ازمحاکم
عمومی‌، کلیه گزارش‌های بازرسی واجد وصف کیفری را به شعبه ویژه ارجاع نمایند. قضات
محترم شعب ویژه رسیدگی به گزارش‌های بازرسی‌، هماهنگی لازم را در تکمیلتحقیقات‌،
رفع ابهامات و ابلاغ تصمیمات و احکام‌، با سازمان بازرسی کل کشور خواهندداشت‌. با
توجه به تعداد و حجم گزارش‌های بازرسی در تهران‌، لازم است دو شعبه از شعب‌مجتمع
قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت برای رسیدگی به گزارش های بازرسی‌اختصاص
یابد. سید محمود هاشمی شاهرودی‌ رئیس قوه قضاییه