لزوم هماهنگی با اداره کل حراست و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در مورد انتقال کارکنان حراست به واحدهای دیگر

لزوم هماهنگی با اداره کل حراست و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در مورد
انتقال کارکنان حراست‌ به واحدهای دیگر بخشنامه به رؤسای دادگستری استان‌ها از
آنجایی که کارکنان حراست دادگستری‌ها، واجد شغل حراستی و به امور واحد خود آشنا
وبه اسناد و اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده‌، دسترسی دارند طبعاً از تجارب آنان
باید درهمان حراست و حفاظت استفاده شود. با وجود این‌، در صورت ضرورت انتقال به
جاهای دیگر،مناسب خواهد بود قبلاً با اداره کل حراست و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
هماهنگی لازم به‌عمل آید. سید محمود هاشمی شاهرودی‌ رئیس قوه قضاییه‌