خودداری از مکاتبه مستقیم با دیگر سازمان ها برای اخذ موافقت با انتقال یا مأموریت مستخدمین مورد نیاز قوه

خودداری از
مکاتبه مستقیم با دیگر سازمان‌ها برای اخذ موافقت با انتقال یا مأموریت مستخدمین‌
مورد نیاز قوه‌ بخشنامه به کلیه واحدهای قوه قضاییه‌ پیرو بخشنامه شماره
1.79.17754 مورّخ 1379.10.22 به منظور حفظ نظارت مستمر برحسن‌جریان اموراداری توسط
معاونت‌اداری‌ومالی قوه‌قضاییه و رعایت وظایف و مسؤولیت‌هابدین وسیله اعلام
می‌دارد: کلیه واحدها مکلّفند از مکاتبه مستقیم با دیگر سازمان‌ها مبنی بر اخذ
موافقت با انتقال ویامأموریت مستخدمین مورد نیاز به قوه قضاییه خودداری نمایند.
بدیهی است در این گونه مواردجهت بررسی اصول و ضوابط اداری با معاونت اداری و مالی
قوه قضاییه و یا اداره کل اموراداری مکاتبه نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی‌ رئیس
قوه قضاییه