لزوم برخوردی جدی با افراد سودجو و کار چاق کن و جاعلان عناوین شغلی و آگاه کردن مراجعان برای چگونگی برخورد با این افراد

لزوم برخوردی جدی با افراد سودجو و کار چاق‌کن و جاعلان
عناوین شغلی و آگاه کردن مراجعان‌ برای چگونگی برخورد با این افراد بخشنامه به
واحدهای قضایی سراسر کشور گزارش‌های رسیده به این جانب‌، حاکی است که برخی افراد
سودجو و متخلّف از عدم آگاهیبعضی ارباب رجوع و دارندگان پرونده در واحدهای قضایی‌،
سوء استفاده و با جعل عناوین‌«قاضی‌»، «وکیل و مشاور حقوقی‌»، «کارگشا» و نظایر
اینها و یا با انتساب خود به یکی از قضات‌یا کارمندان شاغل و ارتباط نزدیک با
واحدهای قضایی و با امیدوار کردن نیازمندان امور قضایی‌و دارندگان پرونده‌، به رفع
مشکل یا انجام خواسته یا اجرای مقاصد آنان‌، به انحای مختلف ازمردم اخّاذی‌، کلاّ¤شی
و کلاهبرداری می‌نمایند و تعدادی از همین افراد شیّاد، در شهرهای مختلف‌و به هنگام
دریافت وجوه یا کالا از افراد غافل یا ضمن مراجعه جهت پیگیری امور
متقاضیان‌،دستگیر و روانه زندان شده‌اند. به منظور آگاهی بیشتر قضات و کارمندان
اداری و شاغل در واحدهای مختلف و جلوگیری ازگسترش پدیده‌ناپسند مزبور و پرهیزاز
آسیب‌های احتمالی آن که ممکن است ناخواسته‌، دامن‌گیرهریک از مسؤولان و کارکنان
واحدها، بشود، اقتضا دارد: 1. رؤسا و سرپرستان هریک از واحدها به نحو مقتضی و از
جمله با نصب لوحه یا نوشته‌ای درمحل مناسب و قابل دید مراجعان‌، آنان را از این
پدیده‌، مطلع و هشدار لازم بدهند تا کسی فریب‌افراد متقلّب و متظاهر به امور مزبور
یا مدّعی ارتباط و انتساب به کارکنان آنجا را نخورد. 2. قضات و کارکنان اداری‌، از
هر نوع ارتباط غیر کاری و غیر مرتبط با وظایف خود با مراجعان‌بپرهیزند و تلاش
نمایند درخواست‌های قانونی متقاضیان که از وظایف آنان است‌، در اسرعوقت انجام یا
پاسخ مناسب به آنان بدهند تا اصولاً، مجال و نیازی برای توسّل احتمالی به
افرادناصالح و کارچاق کن پیدا نشود و صحن دادگستری‌ها از لوث وجود آنان‌، پاک و
منزّه گردد. 3. رؤسا، سرپرستان واحدهای قضایی و مسؤولان حفاظت و اطلاعات با نظارت
فراگیر خود برنحوه عملکرد کارکنان و تسریع در امور مراجعین‌، در صورت برخورد با
افراد متظاهر وسوءاستفاده‌چی و جاعلان عناوین شغلی و مدّعیان ارتباط و انتساب با
مستخدمین قضایی واداری به قصد سودجویی و اخّاذی از افراد ناآگاه و نیازمند قضایی‌،
با آنان براساس مقرّرات‌برخورد جدّی به عمل آورند تا عبرت سایرین گردد. 4. در جاهایی
که واحد ارشاد و معاضدت‌، ایجاد شده است‌، بر حسن فعالیت آن نظارت ونیازمندان به
راهنمایی‌های مقدّماتی منحصراً به آن واحد، هدایت شوند و سپس جهت انجام‌امور مورد
نظر، به متصدّیان مربوط مراجعه و پاسخ لازم دریافت کنند. رؤسای دادگستری‌ها،
سرپرستان مجتمع‌ها و مسؤولان واحدهای حفاظت و اطلاعات‌، بر حسناجرای این نکات‌،
نظارت کافی و اقدام لازم به عمل آورند. سید محمود هاشمی شاهرودی‌ رئیس قوه
قضاییه‌