تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای محمدیه از توابع دهستان خوسف بخش خوسف شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی به شهر محمدشهر‎‎‎‎ ‎‎166216/ت 38077ک
ـ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎
12/10/1386

وزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت‌دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد
شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف
و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ
مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:
روستای محمدیه از توابع دهستان خوسف بخش خوسف شهرستان بیرجند در استان خراسان
جنوبی به شهر تبدیل و به عنوان شهر محمدشهر شناخته می‌شود.
محدوده این شهر براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین
آنها ‎‎‎‎ ـ مصوب 1384 ـ ‎‎‎‎ تعیین خواهد شد. ‎‎‎‎
‎‎‎‎ تأیید می گردد ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎

‎‎‎‎محمود احمدی نژاد
‎‎‎‎رئیس جمهور

این تصویب نامه در تاریخ ‎‎‎‎1386/9/18 ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ به تأیید مقام محترم ریاست
جمهوری رسیده است.

پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه
های اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست ‎‎‎‎ محترم مجلس ‎‎‎‎ شورای اسلامی ارسال
می شود.

پرویز داودی ‎‎‎‎معاون اول رئیس جمهور
‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎
رونوشت ‎‎‎‎ به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست ‎‎‎‎ قوه
قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون
حقوقی وامورمجلس رئیس‌جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دفتر
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل
قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل
قوانین ومقررات ‎‎‎‎ کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای
انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی
دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.