دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه قضائی سطح استان

شماره۹۰۰۰/۹۹۰۵۵/۱۰۰                               ۱۳۹۸/۷/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۹۸۵۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه قضائی سطح استان» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۹۹۰۵۵/۱۰۰                               ۱۳۹۸/۷/۱۶
دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه قضائی سطح استان

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور

به منظور تسریع در صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه قضایی از جمله کمیسیون ها، هیأت ها، شوراها و دادگاه های انتظامی که در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و یا تصویب نامه هیأت وزیران تشکیل می گردند و ضرورت دارد یک نفر به نمایندگی از دستگاه قضایی در آن ها شرکت نماید. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها تفویض اختیار می شود نسبت به صدور ابلاغ برای نمایندگان جهت حضور در نهادهای شبه قضایی سطح استان (اعم از مرکز استان، شهرستان و بخش ها) با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند. ضمناً نسبت به نمایندگانی که مدت مأموریت آنها منقضی نشده کمافی السابق وظایف محوله را انجام دهند، مگر اینکه بعللی از قبیل استعفاء یا بازنشستگی یا انتقال به سایر حوزه های قضایی لازم باشد، شخص واجد شرایط دیگری جایگزین آنها گردد.

شایان ذکر است در برخی از عناوین نمایندگی که عضویت نماینده وفق مقررات قائم به سمت می باشد نیاز به صدور ابلاغ نمایندگی نمی باشد و مدیران قضایی رأساً و یا با معرفی نماینده در نهاد شبه قضایی مربوط شرکت نمایند. ولیکن ضرورت دارد اطلاعات پرسنلی و آمار و عملکرد کلیه نمایندگان مذکور در سامانه تخصصی اداره کل امور نمایندگی ها ثبت گردد.

همچنین ضروریست نمایندگان قوه قضائیه حضوری کارآمد و اثربخش و شایسته دستگاه قضایی داشته باشند و ترجیحاً جلسات در ساعات غیراداری تشکیل شود تا خللی در انجام وظایف قانونی قضات حادث نگردد.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در مرکز بر عهده اداره کل امور نمایندگی های قوه قضائیه و در استان ها بر عهده رؤسای کل دادگستری ها می باشد تا بر کارآمدی حضور نمایندگان نظارت نموده و اشکالات احتمالی در اجرای این بخشنامه را به مراجع مربوط گزارش نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی