تصویبنامه در خصوص انتصاب آقای احمد اصغری مهر آبادی به عنوان رییس هیئت مدیره ومدیر عامل سازمان ملی زمین ومسکن‎‎‎

172710/ت
39031هـ ‎ـ‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
25/10/1386
وزارت مسکن وشهر سازی ‎‎‎

‎‎‎هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/10/1386 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/50948 مورخ
11/10/1386 وزارت مسکن وشهرسازی ودر اجرای ماده (12) اساسنامه سازمان ملی زمین
ومسکن ـ مصوب 1375 – تصویب نمود :
‎‎‎ آقای احمد اصغری مهر آبادی به عنوان رییس هیئت مدیره ومدیر عامل سازمان ملی
زمین ومسکن برای مدت سه سال تعیین می شود. ‎‎‎
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت ‎‎‎ با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس ‎‎‎ شورای اسلامی ارسال می شود.

رونوشت ‎‎‎ به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست ‎‎‎ قوه قضاییه
، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی
وامورمجلس رئیس جمهور، ‎‎‎ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دفتر
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، ‎‎‎ اداره
کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل
قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب
اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و
دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.