لغو تصویب­نامه شماره ۶۰۰۴۳/ت۵۶۸۴۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵

شماره۸۹۸۷۳/ت۵۷۰۴۹هـ                              ۱۳۹۸/۷/۱۶
لغو تصویب­نامه شماره ۶۰۰۴۳/ت۵۶۸۴۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵

وزارت نیرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۴ به پیشنهاد شماره ۴۰۱۶۶/۸۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب­نامه شماره ۶۰۰۴۳/ت۵۶۸۴۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ لغو می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری