تصویب نامه در خصوص قیمت فروش کود اوره

شماره۹۰۶۷۴/ت۵۶۵۱۳هـ                               ۱۳۹۸/۷/۱۸
تصویب نامه در خصوص قیمت فروش کود اوره

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ قیمت فروش کود اوره در کیسه های پنجاه کیلویی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ سیصد و نود و هشت هزار و یکصد و بیست و پنج (۳۹۸.۱۲۵) ریال تعیین می شود.

۲ـ قیمت فروش کود اوره به کشاورزان با افزودن هزینه های جانبی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور محاسبه می شود.

۳ـ مسئولیت نظارت بر توزیع کودهای یادشده تا مصرف نهایی به عهده وزارت جهاد کشاورزی (شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) می باشد.

۴ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکت های پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه ای در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت های مذکور قرار گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری