تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان کازرون استان فارس

شماره ۸۹۰۲۴/ت۵۵۱۳۵هـ                              ۱۳۹۸/۷/۱۵
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان کازرون استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۹۴۴۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ روستاهای ملای انبار و پیرسبز از دهستان سمغان بخش چنار شاهیجان و روستاهای دیکانک، علی آباد و پیرعبدالحسن از دهستان دشت برم بخش کوهمره شهرستان کازرون استان فارس منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان کوهمره بخش کوهمره شهرستان یادشده ملحق می شود.

ب ـ روستای بازرنگان از دهستان انارستان بخش چنارشاهیجان شهرستان کازرون منتزع و مطابق نقشه پیوست، به دهستان شاپور بخش مرکزی شهرستان یادشده ملحق می شود.

پ ـ دهستان دشت برم از بخش کوهمره و دهستان انارستان از بخش چنارشاهیجان شهرستان کازرون منتزع و مطابق نقشه پیوست، به بخش مرکزی شهرستان یادشده ملحق می شود.

ت ـ مرکز دهستان سمغان به روستای سمغان و مرکز دهستان کوهمره به روستای ملای انبار تغییر می یابد.

ث ـ دهستان ابوالحیات از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های دیکانک، پیرعبدالحسن، علی آباد، دوسیران، باغستان کنده ای، کنده ای، ابوالحیات، باغستان ابوالحیات، گرگدان، موردک، کوه پهن، قهوه خانه کوه پهن و آب کوره، مطابق نقشه پیوست، در بخش کوهمره شهرستان کازرون ایجاد می شود.

ج ـ روستای دیکانک به عنوان مرکز دهستان ابوالحیات تعیین می شود.

چ ـ دهستان چنارشاهیجان از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های حکیم باشی بالا، حاجی آبادغوری، گنجه ای، رشن آباد، تل کوشک، جعفرآباد، حکیم باشی حسین آباد، جهادآباد ، دره سگ کشته، بن گلوزرد دوم و دری باغ، مطابق نقشه پیوست، در بخش چنارشاهیجان شهرستان کازرون ایجاد می شود.

ح ـ روستای حکیم باشی بالا به عنوان مرکز دهستان چنارشاهیجان تعیین می شود.

خ ـ شهرستان کوه چنار از ترکیب بخش های زیر در استان فارس ایجاد می شود:

۱ـ بخش مرکزی شامل دهستان های چنارشاهیجان و سمغان.

۲ـ بخش کوهمره شامل دهستان های کوهمره و ابوالحیات.

د ـ شهر قائمیه به عنوان مرکز بخش مرکزی شهرستان کوه چنار تعیین می شود.

ذ ـ شهر نودان به عنوان مرکز بخش کوهمره شهرستان کوه چنار تعیین می شود.

ر ـ شهر قائمیه به عنوان مرکز شهرستان کوه چنار تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری