تصویب نامه در خصوص ایجاد فرمانداری ویژه در شهرستان های کازرون و مرودشت استان فارس

شماره ۸۸۹۵۸/ت۵۶۷۳۳هـ                              ۱۳۹۸/۷/۱۵
تصویب نامه در خصوص ایجاد فرمانداری ویژه در شهرستان های کازرون و مرودشت استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت کشور موظف است در شهرستان های کازرون و مرودشت استان فارس، فرمانداری ویژه دایر کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری