تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان سپیدان استان فارس


شماره ۸۹۰۱۱/ت۵۵۰۵۰هـ                              ۱۳۹۸/۷/۱۵
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان سپیدان استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۴۶۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ روستاها، مزارع و مکان­های مرجانک، ریجان، گردان، زیادآباد، سسنیان، بسارجان، قصرملا، باقرآباد، بهشت آباد، خیرآباد، شیدان، چاه چاه و رحمت­آباد از دهستان بیضاء بخش بیضاء شهرستان سپیدان منتزع و به دهستان بانش همین بخش مطابق نقشه (۱/۲۵۰۰۰۰) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ملحق می­شود.

ب ـ دهستان هفت­خان به مرکزیت روستای دشمن­زیاری مشتمل بر روستاها، مزارع و مکان­های زیر مطابق نقشه پیوست، در تابعیت بخش بیضاء شهرستان سپیدان ایجاد می‏شود:

۱ـ دشمن­زیاری ۲ـ هفتخوان ۳ـ مرجانک ۴ـ ریجان ۵ ـ گردان ۶ ـ تنگ تور ۷ـ ممو ۸ ـ پاسگاه جنگلبانی ممو ۹ـ زیادآباد ۱۰ـ سسنیان ۱۱ـ قصر ملا ۱۲ـ پسارجان ۱۳ـ بهشت­آباد ۱۴ـ خیرآباد ۱۵ـ شیدان ۱۶ـ قره­گزلو ۱۷ـ باقرآباد ۱۸ـ چاه چاه ۱۹ـ رحمت­آباد
۲۰ ـ گاوداری جهان‏بخش.

پ ـ بخش بانش به مرکزیت روستای بانش از ترکیب دهستان­های هفت‏خان و بانش در تابعیت شهرستان سپیدان ایجاد می‏شود.

ت ـ شهرستان بیضاء به مرکزیت شهر بیضاء از ترکیب بخش­های زیر در تابعیت استان فارس ایجاد می‏شود:

۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر بیضاء شامل دهستان­های بیضاء و کوشک‏هزار.

۲ـ بخش بانش .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری