تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای زنگی­آباد مرکز دهستان نقش­رستم بخش مرکزی شهرستان مرودشت استان فارس، به شهر


شماره۸۸۹۳۵/ت۵۶۶۷۰هـ                               ۱۳۹۸/۷/۱۵
تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای زنگی­آباد مرکز دهستان نقش­رستم بخش مرکزی شهرستان مرودشت استان فارس، به شهر

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۹۴۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ روستای زنگی­آباد مرکز دهستان نقش­رستم بخش مرکزی شهرستان مرودشت استان فارس، به شهر تبدیل و به عنوان شهر زنگی­آباد شناخته می­شود.

ب ـ مرکز دهستان نقش­رستم به روستای حاجی­آباد تغییر می ­ یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری