تصویب نامه د رخصوص تقسیمات کشوری شهرستان جهرم استان فارس

شماره۸۸۹۷۱/ت۵۶۰۱۹هـ                              ۱۳۹۸/۷/۱۵
تصویب نامه د رخصوص تقسیمات کشوری شهرستان جهرم استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۸۳۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان راهگان بخش خفر شهرستان جهرم در استان فارس، به روستای باغ کبیر تغییر می‏یابد.

ب ـ مرکز دهستان خفر بخش خفر به روستای زرجان تغییر می‏یابد.

پ ـ روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های کته، آسمان جرد، چرگ، مرغداری محمدتقی عابدی و مزرعه حسین تقی‏زاده از دهستان گل برنجی بخش خفر منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان راهگان بخش یادشده ملحق می‏شود.

ت ـ دهستان راهگان شمالی به مرکزیت روستای تادوان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست، در بخش خفر ایجاد می‏شود:

۱ـ کته ۲ـ آسمان جرد ۳ـ چرگ ۴ـ تلمبه صفر میری ۵ ـ مرغداری محمدتقی عابدی ۶ ـ مزرعه حسین تقی‏زاده ۷ـ گریزان ۸ ـ تادوان ۹ـ خافتر ۱۰ـ سه چاه ۱۱ـ فتح‏آباد ۱۲ـ پاسگاه انتظامی سنگرخوری ۱۳ـ چله خانه ۱۴ـ نصرآباد.

ث ـ بخش راهگان به مرکزیت شهر خاوران از ترکیب دهستان‏های راهگان شمالی و راهگان در شهرستان جهرم ایجاد می‏شود.

ج ـ شهرستان خفر به مرکزیت شهر باب انار از ترکیب بخش‏های زیر در استان فارس ایجاد می‏شود:

۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر باب انار از ترکیب دهستان‏های گل برنجی، خفر، علی‏آباد و سفیدار.

۲ـ بخش راهگان.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری