تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان نی‏ریز استان فارس

شماره۸۸۹۸۱/ت۵۶۰۴۳هـ                              ۱۳۹۸/۷/۱۵
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان نی‏ریز استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۶۱۴۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ محدوده جغرافیایی بخش‏های مرکزی و آباده طشک شهرستان نی‏ریز استان فارس، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تغییر می‏یابد.

ب ـ مرکز دهستان حنای بخش آباده طشک به روستای قاسم‏آباد تغییر می‏یابد.

پ ـ دهستان چاه گز به مرکزیت روستای چاه سوار آغا از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست، در بخش آباده طشک ایجاد می‏شود:

۱ـ چاه سرخ ۲ـ تل‏ زرد ۳ـ تل‏ ساربانی ۴ـ تم ‏شولی ۵ ـ تلمبه یدالله ۶ ـ تلمبه باقری ۷ـ چاه گورکی ۸ ـ چاه سوار آغا ۹ـ چاه گز ۱۰ـ چاه سنجد ۱۱ـ چاه روغنی ۱۲ـ تلمبه سیده ۱۳ـ صالح‏آباد.

ت ـ بخش حنا به مرکزیت روستای تم‏شولی از ترکیب دهستان‏های چاه‏گز و حنا در شهرستان نی‏ریز ایجاد می‏شود.

ث ـ شهرستان بختگان به مرکزیت شهر آباده طشک از ترکیب بخش‏های زیر در استان فارس ایجاد می‏شود:

۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر آباده طشک شامل دهستان‏های آباده طشک و بختگان.

۲ـ بخش حنا.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری