تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری بخش زرقان شهرستان شیراز استان فارس

شماره۸۸۹۹۳/ت۵۶۰۱۵هـ                              ۱۳۹۸/۷/۱۵
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری بخش زرقان شهرستان شیراز استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۸۳۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ مرکز دهستان رحمت‏آباد بخش زرقان شهرستان شیراز در استان فارس، به روستای مهریان تغییر می‏یابد.

۲ـ دهستان امامزاده علی (ع) به مرکزیت روستای لاهیجی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش زرقان ایجاد می‏شود:

۱ـ لاهیجی ۲ـ خیرآباد ۳ـ صدرآباد ۴ـ فیروزی ۵ ـ ملک‏آباد ۶ ـ اسماعیل‏آباد ۷ـ اکراد ۸ ـ دولت‏آباد ۹ـ کاکاجان اشیار ۱۰ ـ خالنجان ۱۱ـ گره‏دان.

۳ـ بخش رحمت‏آباد به مرکزیت روستای رحمت‏آباد از ترکیب دهستان‏های رحمت‏آباد و امامزاده علی (ع) در شهرستان شیراز ایجاد می‏شود.

۴ـ شهرستان‏ زرقان به مرکزیت شهر زرقان از ترکیب بخش‏های‏ زیر در استان فارس ایجاد می‏شود:

۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر زرقان شامل دهستان‏های زرقان و بندامیر و شهر لپویی.

۲ـ بخش رحمت‏آباد.  

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری