مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجرای طرح تجمیع ، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهرهای تهران ، مشهد، تبریز ، اصفهان ، کرمانشاه و اهواز ، با توجه به تایید توجیه فنی ، اقتصادی و مالی طرح تجمیع ، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر تبریز ( بلوک گلستان ازمحله پاساژ سابق ) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‎‎‎

بسمه تعالی

وزارت کشور

در اجرای جزء ‎‎‎ (2)‌بند ‎‎‎ « ب » مصوبه شماره 49245/34 ‎‎‎ مورخ ‎‎‎ 25/3/1383
موضوع اجرای طرح تجمیع ، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهرهای تهران ، مشهد،
تبریز ‎‎‎ ، اصفهان ، کرمانشاه و اهواز ، با توجه به تایید توجیه فنی ، اقتصادی و
مالی طرح تجمیع ،‌ نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر تبریز (‌بلوک ‎‎‎ گلستان
ازمحله پاساژ سابق ) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،‌موافقت شورای اقتصاد
با اختصاص مبلغ بیست میلیون (20000000 ) دلار ‎‎‎ در قالب قراردادهای اعتباری از
بازارهای سرمایه خارجی ، اعلام می گردد.


حمید ‎‎‎ شرکاءمعاون رییس جمهور و رییس سازمان ‎‎‎

رونوشت :
رئیس مجلس شورای اسلامی ‎‎‎ - معاون اول رئیس جمهور – دفتر رئیس جمهور – دفتر هیات
دولت – اعضاء شورای اقتصاد – ‎‎‎ معاون رئیس جمهور درامور حقوقی ومجلس –دفتر
بازرسی ویژه رئیس جمهور – دیوان محاسبات کشور – اداره کل قوانین ومقررات کشور ‎‎‎
- کمیسیون اموربرنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ‎‎‎ - کمیسیون امور
اقتصادی ودارایی وتعاون مجلس شورای اسلامی – سازمان بازرسی کل کشور ‎‎‎ – اداره کل
قوانین مجلس شورای اسلامی ‎‎‎ - استانداریها –کلیه معاونتهای سازمان مدیریت
وبرنامه ریزی کشور ‎‎‎ ‎‎‎ - ‎‎‎ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها ‎‎‎ – ‎‎‎
شهرداری تبریز ‎‎‎ _‌دفتر امور عمران شهری و روستایی ‎‎‎ .