مصوبه شورای اقتصاد در خصوص جرای طرح توسعه و نگهداشت توان تولید میدان نفتی رگ سفید از طریق ترک تشریفات مناقصه و به روش بیع متقابل توسط شرکت ملی نفت ایران و واگذاری کار به شرکت صنایع نفت و انرژی قشم (OIED)بسمه تعالی

وزارت نفت ‎‎‎

شورای اقتصاد (‌هیات وزیران ‎‎‎ )در جلسه مورخ 26/12/1383 ‎‎‎ ‎‎‎ ، ‎‎‎ درخواست
شماره ‎‎‎ 11215 ـ 1/15 ب ‎‎‎ ‎‎‎ مورخ ‎‎‎ 18/12/1383 ‎‎‎ آن وزارتخانه در خصوص
اجرای طرح توسعه و نگهداشت توان تولید میدان نفتی ‎‎‎ رگ سفید ‎‎‎ از طریق ‎‎‎ ترک
تشریفات مناقصه و به روش بیع متقابل توسط شرکت ملی نفت ایران و واگذاری کار به
شرکت صنایع ‎‎‎ نفت و انرژی قشم ‎‎‎ (OIED)را به ‎‎‎ استناد جزء 1 بند ‎‎‎ ‹‹ج ››
ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه ‎‎‎ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشور مورد بررسی قرار داد و ‎‎‎ ضمن تایید
توجیه فنی و اقتصادی طرح مذکور ، با اجرای آن از طریق ترک تشریفات مناقصه ‎‎‎ توسط
شرکت صنایع نفت وانرژی قشم ، مشروط به رعایت موارد زیر موافقت نمود ‎‎‎ :
1 ـ حداکثر ‎‎‎ معادل پانصد و هفده ‎‎‎ میلیون و پانصد ‎‎‎ هزار ‎‎‎ (517500000)
دلار سرمایه گذاری ‎‎‎ شامل ‎‎‎ چهار صدو پنجاه میلیون ‎‎‎ ‎‎‎ (450000000) دلار
هزینه های سرمایه ای ‎‎‎ و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار (67500000) دلار هزینه
های ‎‎‎ غیر سرمایه ای ، طی مدت چهار (4) ‎‎‎ سال ‎‎‎ به منظور افزایش ‎‎‎ روزانه
چهل هزار ‎‎‎ (40000) بشکه نفت خام ‎‎‎ انجام گیرد و معادل هشتصد و پنجاه
میلیون ‎‎‎ و هفتصد هزار ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ (85070000) دلار ‎‎‎ (‌شامل ‎‎‎ پانصد و هفده
میلیون و پانصد هزار ‎‎‎ (517500000) دلار ‎‎‎ اصل سرمایه گذاری بعلاوه یکصد وچهل
و هشت میلیون و پانصد هزار (148500000) دلار هزینه های بانکی حداکثر با نرخ ‎‎‎ 75
/0 % +libor)معادل ‎‎‎ ‎‎‎ 6 % ( و یکصد و هشتاد و چهار میلیون و هفتصد ‎‎‎
(184700000) دلار ‎‎‎ به عنوان سود ، حق الزحمه و ریسک پیمانکار طی مدت هفت (7 )
‌سال ‎‎‎ از محل بخشی از تولید اضافی طرح و از محل مانده سهمیه جزء 1 بند ‎‎‎ « ل
» تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 کل کشور باز پرداخت گردد .
_ نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار نباید از سیزده درصد ( 13 % ) ‎‎‎ بیشتر ‎‎‎ شود .
(با احتساب هزینه های بانکی و مالی و با فرض لیبور برابر 25/5 درصد )
2 – در صورت نرسیدن به سقف افزایش ‎‎‎ تولید طبق قرار داد ، حق الزحمه و ریسک
پیمانکار به تناسب کسری تولید نسبت به ارقام مندرج در جداول تولید کاهش یابد ‎‎‎ .
3 _ قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در
اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ‎‎‎ » رعایت گردد .
4 ـ ‎‎‎ دریافت ‎‎‎ و بازپرداخت تسهیلات مصوب بر اساس ‎‎‎ جدول پیوست انجام
گیرد ‎‎‎ .
5 ـ تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست اخذ گردد ‎‎‎ .
6 ـ اعتبار این مصوبه حداکثر به مدت یک سال از زمان صدور ‎‎‎ می باشد .
6 ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا شروع بهره برداری از طرح ، گزارش پیشرفت آن را
در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و ‎‎‎ برنامه ریزی کشور ارایه نماید ./
ن ‎‎‎ ‎‎‎

حمید ‎‎‎ شرکاء
‎‎‎معاون رییس جمهور و رییس سازمان ‎‎‎

رونوشت :
رئیس مجلس شورای اسلامی ‎‎‎ - معاون اول رئیس جمهور – دفتر رئیس جمهور – دفتر هیات
دولت – اعضاء شورای اقتصاد – ‎‎‎ معاون رئیس جمهور درامور حقوقی ومجلس –دفتر
بازرسی ویژه رئیس جمهور – دیوان محاسبات کشور – اداره کل قوانین ومقررات کشور ‎‎‎
- کمیسیون اموربرنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ‎‎‎ - کمیسیون امور
اقتصادی ودارایی وتعاون مجلس شورای اسلامی – سازمان بازرسی کل کشور ‎‎‎ – اداره کل
قوانین مجلس شورای اسلامی ‎‎‎ - استانداریها _کلیه معاونتهای سازمان مدیریت
و ‎‎‎ ‎‎‎ برنامه ریزی کشور ‎‎‎ ‎‎‎ - ‎‎‎ سازمان مدیریت و ‎‎‎ برنامه ریزی
استانها ‎‎‎ – ‎‎‎ شرکت ملی نفت ایران ‎‎‎ _‌دفتر امور انرژی .
‎‎‎
طرح توسعه ‎‎‎ میدان نفتی رگ سفید ‎‎‎
پیوست ابلاغ شماره ‎‎‎ 245675/34 مورخ ‎‎‎ 26/12/1383 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ شورای
اقتصاد
زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مصوب

واحد : ‎‎‎ دلار

┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────┐
│ ‌معادل ارزی ارزش محصولات سالیانه (بازپرداخت) │ دریافت │ سال │
│ │ تسهیلات‌ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ ‎‎‎ │ 103500000 │ 1384 │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ ‎‎‎ │ 181200000 │ 1385 │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 40200000 │ 155200000 │ 1386 │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 59200000 │ 77600000 │ 1387 │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 145000000 │ ‎‎‎ │ 1388 │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 151200000 │ ‎‎‎ │ 1389 │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 157900000 │ ‎‎‎ │ 1390 │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 165200000 │ ‎‎‎ │ 1391 │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 132000000 │ ‎‎‎ │ 1392 │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 850700000 │ 517500000 │ جمع │
└────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┘