تصویبنامه وزرای عضو کمیسیون سیاسی- دفاعی هیئت دولت در خصوص برخی تغییرات و تقسیمات کشوری در استان لرستان‎‎‎

160003/ت 38028ک ـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 2/10/1386

وزارت کشور

وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیئت دولت در جلسه مورخ 29/7/1386 بنا به پیشنهاد
شماره 93023/42/4/1 مورخ 24/7/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف
و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362- ‎‎‎ با رعایت تصویب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ
مورخ 22/12/1380 ‎‎‎ اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان لرستان تصویب نمودند:
الف ـروستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر
“پیوست تصویب نامه هیئت وزیران” می باشد از دهستان تشکن منتزع و به دهستان کشکان
الحاق می‌گردند:
‎‎‎1- چم پونه 2- سماق یک 3- سماق دو 4- سرزمان 5 ـ ‎‎‎ سماق‏سه 6- بنارکبود
دو ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 7-کوچکان 8- بنارکبود سه 9- چشمه
زمزم 10- دره رحمانه 11- صیدحسن 12- ملک آباد
13 ـ ‎‎‎ ‎‎‎ چنارسفلی 14- شهباز بک 15- چنار علیا ‎‎‎ 16-کله بان 17- جومیله ‎‎‎
18- یارحسین ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 19- کلگه.
ب - دهستان کشکان به دهستان کشکان شمالی تغییر نام می‌یابد.
ج - نام روستای خاطره فرج مرکز دهستان کشکان جنوبی بخش شاهیوند شهرستان دوره به
روستای خاطره تغییر می‌یابد.
د - دهستان کشکان جنوبی به مرکزیت روستای خاطره مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای
زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر “پیوست تصویب‌نامه
هیئت‌وزیران” می‌باشد در تابعیت بخش دوره چگنی شهرستان خرم آباد ایجاد می‌گردد:
1- کله هو ‎‎‎ 2- چم خوشه صفرعلی 3- خاطره 4- چرخستانه ‎‎‎ 5- دره رحمانه 6- چم
داود ‎‎‎ ‎‎‎ 7- سرزمان ‎‎‎ 8- چم پونه 9- بنار کبودسه ‎‎‎ 10- سماق یک ‎‎‎ 11-
سماق دو ‎‎‎ 12- سماقه سه ‎‎‎ 13- کوچکان ‎‎‎ 14- بنارکبود یک ‎‎‎ 15- بنارکبود
دو ‎‎‎ 16- چشمه زمزم ‎‎‎ 17- صیدحسن ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 18- والی آباد ‎‎‎ 19- چنار
سفلی 20- چنار علیا ‎‎‎ 21- ملک آباد ‎‎‎ 22- جومیله ‎‎‎ 23- شهباز بک 24- کله
بان ‎‎‎ 25- دره حاجیعلی 26- باغ عبدالله ‎‎‎ 27- یارحسین ‎‎‎ 28- کلگه.
هـ- بخش شاهیوند به مرکزیت روستای چم پلک از ترکیب دهستانهای کشکان شمالی و کشکان
جنوبی در تابعیت شهرستان خرم آباد ایجاد می‌گردد.
و - نام شهر محمودوند به شهر ویسیان تغییرمی‌یابد.
ز - شهرستان دوره به مرکزیت شهر سراب دوره از ترکیب بخشهای زیر ایجاد ‎‎‎ می‏گردد:
1 - بخش شاهیوند به مرکزیت روستای چم‏پلک شامل دهستان‌های کشکان شمالی و کشکان
جنوبی
2- بخش چگنی به مرکزیت روستای سراب دوره
3- بخش ویسیان به مرکزیت شهر ویسیان
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ تأیید می
گردد ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ محمود احمدی نژاد
‎‎‎رئیس جمهور

این تصویب نامه در
تاریخ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

‎‎‎پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور