مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجاره اموال و تجهیزات و اجاره عرصه و اعیانوزارت نیرو

درخواست شماره 100/20/19580 ‎‎‎ مورخ 13/4/.1383 آن وزارتخانه منضم به صورتجلسات
کمیسیون ترک تشریفات مزایده موضوع ماده 83 قانون محاسبات عمومی کشور به شماره 69/
111 مورخ 9/3/1383 در رابطه ‎‎‎ با اجاره اموال و تجهیزات ‎‎‎ و شماره ‎‎‎ 68/111
مورخ 9/3/1383 در رابطه با اجاره عرصه ‎‎‎ و ‎‎‎ اعیان در جلسه مورخ ‎‎‎ 23/12/
1383 ‎‎‎ شورای اقتصاد مطرح شد و به استناد ماده 87 ‎‎‎ قانون محاسبات عمومی کشور
واگذاری حق استفاده ‎‎‎ از عرصه و اعیان متعلق به شرکت توانیر به شرکت توربین
شهریار در سال 1382 ماهیانه حداقل ‎‎‎ به مبلغ یکصد و نود و نه میلیون و سیصد و
شصت و نه هزار و پانصد و یک ( 501 ر369ر199 ) ریال و یک ساله حداقل به مبلغ ‎‎‎ دو
میلیارد و سیصد و نود و دو میلیون و چهار صد و سی و چهار هزار و دوازده ‎‎‎
(012ر434ر392ر2 ) ریال واجاره عرصه و اعیان متعلق به شرکت توانیر به شرکت پارس
ژنراتور ‎‎‎ در سال 1382 ماهیانه حداقل ‎‎‎ به مبلغ چهار صد و هشتاد و چهار میلیون
و چهار صد و پنجاه هزار و پانصد و سی و سه ‎‎‎ ( 533ر450ر484 ) ‎‎‎ ریال و سالیانه
حداقل به مبلغ ‎‎‎ پنج میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون و چهار صدو شش ‎‎‎ هزار و
سیصدو نود و شش (396ر406ر813ر5 ) ریال از طریق ترک تشریفات مزایده ، ضمن رعایت
سایر قوانین ومقررات ذیربط مورد تایید قرار گرفت ‎‎‎ ./ن ‎‎‎

‎‎‎

‎‎‎

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ حمید ‎‎‎ شرکاء
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون رییس جمهور و رییس سازمان ‎‎‎

‎‎‎


رونوشت :
‎‎‎رئیس مجلس شورای اسلامی ‎‎‎ - معاون اول رئیس جمهور – دفتر رئیس جمهور – دفتر
هیات دولت – اعضاء شورای اقتصاد – ‎‎‎ معاون رئیس جمهور درامور حقوقی ومجلس –دفتر
بازرسی ویژه رئیس جمهور – دیوان محاسبات کشور – اداره کل قوانین ومقررات کشور ‎‎‎
- کمیسیون اموربرنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ‎‎‎ - کمیسیون امور
اقتصادی ودارایی وتعاون مجلس شورای اسلامی – سازمان بازرسی کل کشور ‎‎‎ – اداره کل
قوانین مجلس شورای اسلامی ‎‎‎ - استانداریها_ کلیه معاونتهای سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور- ‎‎‎ سازمان مدیریت و ‎‎‎ برنامه ریزی استانها ‎‎‎ – ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
شرکت توانیر _ دفتر امور انرژی ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ .