مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده محله خیرآباد شهر بیرجند با استفاده از تسهیلات مالی خارجی را به استناد جزء 1 بند « ج » ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانوزارت ‎‎‎‎‎‎ کشور

‎‎‎‎‎‎شورای اقتصاد در ‎‎‎‎‎‎ جلسه ‎‎‎‎‎‎ مورخ ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ 21/8/1384 ، بنا به
درخواست شماره 3/1/61945/ س مورخ 17/5/1384 ‎‎‎‎‎‎ آن ‎‎‎‎‎‎ وزارتخانه ‎‎‎‎‎‎
اجرای طرح بهسازی و نوسازی ‎‎‎‎‎‎ بافت های فرسوده محله خیرآباد شهر بیرجند ‎‎‎‎‎‎
با استفاده از تسهیلات مالی خارجی را به استناد جزء 1 ‎‎‎‎‎‎ بند « ج » ماده 13
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد
بررسی قرار داد و ضمن تایید توجیه فنی و اقتصادی آن ، ‎‎‎‎‎‎ با ‎‎‎‎‎‎ اجرای طرح
مذکور ‎‎‎‎‎‎ ، ‎‎‎‎‎‎ مشروط به رعایت موارد زیر موافقت نمود ‎‎‎‎‎‎ :
‎‎‎‎‎‎1 _ حداکثر ‎‎‎‎‎‎ مبلغ پنج میلیون ( ‎‎‎‎‎‎ (5000000 دلار ‎‎‎‎‎‎ شامل اصل
و هزینه های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد و ‎‎‎‎‎‎ سایر هزینه ها از محل ‎‎‎‎‎‎
تسهیلات جزء 2 ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ بند « ز » ‎‎‎‎‎‎ تبصره 21 قانون بودجه سال 1382 کل
کشور در قالب ‎‎‎‎‎‎ قراردادهای اعتباری از بازارهای سرمایه خارجی ‎‎‎‎‎‎ برای
اجرای طرح تجمیع ، نوسازی و بهسازی ‎‎‎‎‎‎ بافت های فرسوده محله خیرآباد شهر
بیرجند ‎‎‎‎‎‎ اختصاص یابد .
2 _ ‎‎‎‎‎‎ شرایط زیست محیطی رعایت گردد ‎‎‎‎‎‎ .
3 _ ‎‎‎‎‎‎ بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط شهرداری بیرجند ‎‎‎‎‎‎ انجام گیرد . پس
از اخذ تضمین های کافی برای بازپرداخت اقساط در ‎‎‎‎‎‎ سررسید توسط بانک های
عامل ‎‎‎‎‎‎ از شهرداری ذیربط ‎‎‎‎‎‎ ، دولت نسبت به صدور تضمین های لازم اقدام
نماید ‎‎‎‎‎‎ .
4 _ ‎‎‎‎‎‎ تسهیلات مذکور از طریق شهرداری بیرجند در اختیار بخش خصوصی وتعاونی
قرار گیرد ‎‎‎‎‎‎ ، شهرداری بیرجند موظف است تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های
یاد شده ، فراهم نماید .
5 _ دریافت و بازپرداخت تسهیلات دریافتی حداکثر طی یک دوره پنج ‎‎‎‎‎‎ (5 ) ‎‎‎‎‎‎
ساله بر اساس جدول پیوست و پس از ‎‎‎‎‎‎ تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
انجام گیرد .
6 _ صد درصد (100 % ) ارزش عملیات اجرایی کل طرح با استفاده از امکانات و توانایی
های ساخت ‎‎‎‎‎‎ داخل انجام شود .
7_ اعتبار این مصوبه اززمان صدور ، ‎‎‎‎‎‎ حداکثر مدت یک سال ‎‎‎‎‎‎ می باشد .
‎‎‎‎‎‎8 ‎‎‎‎‎- وزارت کشور مکلف است تا شروع بهره برداری از طرح ‎‎‎‎‎‎ ،گزارش
پیشرفت آن را در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید .
/ن ‎‎‎‎‎‎


‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎فرهاد رهبر
‎‎معاون رییس جمهور و رییس سازمان ‎‎‎‎‎‎
رونوشت :
‎‎‎‎‎‎رئیس مجلس شورای اسلامی ‎‎‎‎‎‎ - معاون اول رئیس جمهور – دفتر رئیس جمهور –
دفتر هیات دولت – اعضاء شورای اقتصاد – ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ معاون رئیس جمهور درامور
حقوقی ومجلس –دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور – دیوان محاسبات کشور – اداره کل قوانین
ومقررات کشور ‎‎‎‎‎‎ - کمیسیون اموربرنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای
اسلامی ‎‎‎‎‎‎ - کمیسیون امور اقتصادی ودارایی وتعاون مجلس شورای اسلامی – سازمان
بازرسی کل کشور ‎‎‎‎‎‎ – اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ‎‎‎‎‎‎ - استانداریها_
کلیه معاونتهای سازمان مدیریت و ‎‎‎‎‎‎ برنامه ریزی کشور- ‎‎‎‎‎‎ سازمان مدیریت
و ‎‎‎‎‎‎ برنامه ریزی استانها ‎‎‎‎‎‎ _ شهرداری بیرجند _ دفتر ا مور عمران و خدمات
شهری و روستایی .
‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎

نوسازی و ‎‎‎‎‎‎ بهسازی ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ بافت فرسوده محله خیر آباد شهر
بیرجند ‎‎‎‎‎‎
پیوست مصوبه شماره 155013/34 ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎ مورخ ‎‎‎‎‎‎ 5/9/1384 شورای اقتصاد
زمانبندی دریافت و ‎‎‎‎‎‎ بازپرداخت تسهیلات دریافتی


‎‎‎

‎‎‎

واحد ‎‎‎ : ‎‎‎ ‌دلار

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ بازپرداخت تسهیلات │ ‎‎‎ │
├────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┴┬──────────────┬──────────┤
│ جمع │ بیمه │ سودو کارمزد │ اصل تسهیلات ‎‎‎ │دریافت تسهیلات│ ‎‎‎سال │
│ │ │ │ (‌اقساط ‎‎‎ ) │ │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ ‎‎‎ │ ‎‎‎ │ ‎‎‎ │ ‎‎‎ │ 4000000 │ 1384 │
├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 1000000 │ 375/27332 │ 625/972667 │ ‎‎‎ │ ‎‎‎ │ 1385 │
├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 25/1333333 │ ‎‎‎ │ ‎‎‎ │ 25/1333333 │ ‎‎‎ │ 1386 │
├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 25/1333333 │ ‎‎‎ │ ‎‎‎ │ 25/1333333 │ ‎‎‎ │ 1387 │
├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 5/1333333 │ ‎‎‎ │ ‎‎‎ │ 5/1333333 │ ‎‎‎ │ 1388 │
├────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 5000000 │ 375/27332 │ 25/972667 │ 4000000 │ 4000000 │ جمع │
└────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────┘