مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته تخصصی ـ راهبردی نظام مدیریت کیفیتتاریخ: 13/5/1380
شماره: 6152/105

بسمه تعالی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

«مرکز توسعه فناوری و نوسازی اداری»
ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری در جلسه مورخ 3/5/1380 در اجرای بند «4» مصوبه شماره
180/13.ط مورخ 29/3/1380 شورای‌عالی اداری و به منظور هدایت و نظارت بر استقرار
نظام بومی مدیریت کیفیت در دستگاه‌ها و واحدهای خدماتی دولت و تدوین استانداردهای
ملی کیفیت خدمات در بخش عمومی، ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته تخصصی ـ راهبردی نظام
مدیریت کیفیت را به شرح زیر تصویب نمود:
1. اعضای کمیته تخصصی ـ راهبردی نظام مدیریت کیفیت عبارتند از:
1/1. معاون امور مدیریت و منابع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ مسئول کمیته.
2/1. رئیس‌ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
3/1. رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی.
4/1. سه نفر صاحبنظر در مسائل مدیریت کیفیت به انتخاب رئیس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور.
5/1. دو نفر از اعضای گروه تدوین معیارها و استانداردها به انتخاب اعضای گروه.
6/1. رئیس مرکز توسعه فناوری و نوسازی اداری ـ دبیرخانه کمیته.
تبصره 1 ـ دبیرخانه کمیته در مرکز توسعه فناوری و نوسازی اداری مستقر می‌باشد.
تبصره 2 ـ مسئول کمیته می‌تواند از اعضای دیگر گروه تدوین معیارها و استانداردها
بدون حق رأی برای شرکت در جلسات کمیته دعوت نماید.
2. وظایف کمیته تخصصی ـ راهبردی نظام مدیریت کیفیت عبارت است از:
1/2. بررسی و تأیید نظام مدیریت کیفیت در بخش دولتی جهت پیشنهاد به شورای عالی
اداری از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
2/2. بررسی و تأیید معیارها و استانداردهای ملی کیفیت در بخش دولتی در مرحله اجرای
آزمایشی طرح.
3/2. بررسی و تصویب ضوابط و معیارهای ارزیابی مشاوران و ممیزان مدیریت کیفیت موضوع
بند 5/2 مصوبه شورای عالی اداری.
تخصصی ـ راهبردی
3/4. تدوین معیارهای ارزیابی و تعیین صلاحیت مشاوران فعال در زمینه استقرار نظام
بومی مدیریت کیفیت در بخش خدمات دولتی.
4/4. تدوین معیارهای ارزیابی و تعیین صلاحیت ممیزان فعال در زمینه استقرار و ممیزی
نظام بومی مدیریت کیفیت در بخش خدمات دولتی.
5/4. تدوین روش‌ها، رویه‌ها و چک لیست‌های ممیزی جهت ممیزی نظام بومی مدیریت
کیفیت، در بخش خدمات دولتی و رعایت استانداردهای ملی خدمات.
6/2. بررسی ضوابط، شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در زمینه استقرار
نظام بومی مدیریت کیفیت و رعایت استانداردهای ملی کیفیت خدمات و همچنین فعالیت‌های
مربوط به بهبود کیفیت خدمات دولتی و نحوه ارائه آن.
7/4. پیشنهاد دوره‌های آموزشی لازم، جهت آموزش ممیزا، مشاوران، کارشناسان و تمامی
متصدیان و کارکنان مربوطه و پیشنهاد آن به کمیته تخصصی ـ راهبردی جهت ارائه به
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تصویب و اجرا.
8/4. بازنگری و بهنگام‌سازی مدل بومی نظام مدیریت کیفیت و معیارها و استانداردهای
ملی کیفیت خدمات.
9/4. انجام امور مربوط دیگر که توسط کمیته تخصصی ـ راهبردی به این کمیته واگذار
می‌شود.

محمدرضا عارف
معاون رئیس‌جمهور و رئیس ستاد
برنامه‌ریزی تحول اداری کشور