قانون اصلاح تبصره(3) بند(3) ماده(80) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1376
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

‎‎‎در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون
اصلاح تبصره(3) بند(3) ماده(80) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1376 ‎‎‎ مصوب
جلسه علنی مورخ 22/3/1386 مجلس که با عنوان طرح دوفوریتی اصلاح بند(3) ماده(80)
قانون تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق
اصل یکصد و دوازدهم(112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص
مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

‎‎‎
قانون اصلاح تبصره (3) بند(3) ماده(80)قانون تأمین اجتماعی
اصلاحی مصوب‌

ماده واحده - تبصره(3) بند(3) ماده(80) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 27/7/1376
به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
1 - در صورت فوت بیمه شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته
باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه بدون الزام به رعایت ماده
(111) قانون تأمین اجتماعی و به‌نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری
پرداخت می‌گردد.
2 - بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به‌بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه
پرداخت حق بیمه او از یک‌سال تا ده سال باشد به بازماندگان‌وی در ازاء هر سال
سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک‌ماه حداقل دستمزد کارگرعادی در زمان
فوت به‌طور یکجا و به‌نسبت سهام مقرر‌در ماده (83) قانون تأمین اجتماعی پرداخت
می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم
خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 20/11/
1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد./ن

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی