مصوبه شورای عالی اداری راجع به مستثنی شدن شهرک امید از اراضی شمول بند «د» قسمت (1) مصوبه شماره 37945/1901مورخ 6/3/1382 شورای عالی اداری

مورخ 6/3/1382
شورای عالی اداری
شماره 875/م103/
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
5/3/1383
مصوبه شورای عالی اداری راجع به مستثنی شدن شهرک امید از اراضی شمول بند «د» قسمت
(1) مصوبه شماره 37945/1901مورخ 6/3/1382 شورای عالی اداری
وزارت اطلاعات - سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ شورای عالی اداری در یکصد و سیزدهمین جلسه مورخ 17/2/1383
بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت
جهادکشاورزی تصویب نمود:
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ اراضی شهرک امید به مساحت 192 هکتار که مشخصات آن در
صورتجلسه شماره 662/م مورخ 23/10/1382 وزارت اطلاعات و سازمان جنگل ها، مراتع و
آبخیزداری کشور تعیین شده است از شمول بند «د» قسمت (1) مصوبه شماره 37945/1901
مورخ 6/3/1382 شورای عالی اداری مستثنی می باشد.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ‎‎‎ - حمیدرضا برادران شرکاء