ابطال نامه شماره 315875 مورخ 5/8/1380
تاریخ: 14/9/86 شماره قرار:
991 کلاسه پرونده: 82/649
مرجع صادرکننده قرار: دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدعباس موسوی.
طرف شکایت: دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 315875 مورخ 5/8/1380.
گردشکار: شاکی دادخواستی به خواسته مذکور تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که به
هیأت عمومی ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است با توجه به عدم تکمیل پرونده
اقدام با ارسال اخطاریه با قید موارد نقص شده، با ابلاغ اخطاریه مذکور در فرجه
قانونی، رفع نقص بعمل نیامده، لذا در تاریخ 14/9/86 پرونده تحت نظر واقع و به شرح
زیر مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
نظر به اینکه شاکی با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نسبت به تکمیل پرونده اقدام
ننموده لذا به تجویز تبصره ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر
می‎گردد این قرار قطعی است./

مدیر دفتر هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری
عشق آبادی