قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانجناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون
تفسیر قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ 29/11/1386 مجلس که با عنوان طرح دوفوریتی به
مجلس‌شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع
به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون تفسیرقانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی
صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- موضوع استفساریه:
ماده واحده- باتوجه به متن مواد(9)و(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی
صنایع کشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاحیه دولت برای تسری آن به قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که نامی از صندوق خاصی
نیاورده است و منظور کلیه صندوقهای بازنشستگی است و همچنین ماده(4) آئین‌نامه
اجرائی مصوب هیأت وزیران به شماره 8794/ت 30370 هـ مورخ
بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1383 که به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای
ذی‌ربط تصریح کرده است،‌آیا مراد قانونگذار در قانون فوق‌الذکر و تبصره آن از
بیمه‌شدگان واحدها و کارگاههای تولیدی و صنعتی در مواد(9) و (10) ، بیمه‌شدگان تحت
پوشش کلیه صندوقهای بازنشستگی می‌باشد؟
نظر مجلس – بلی.
قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست‌ونهم بهمن‌‌ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/4/1387 از سوی
مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی