قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوباجناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه‌ شماره 167377/38610مورخ 16/10/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم
(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری
اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم
گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 و تأیید
شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون موافقتنامه بازرگانی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا

ماده واحده- موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا
مشتمل بریک مقدمه، سی و یک ماده و دوپیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله
اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بازرگانی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که از این پس «طرفهای متعاهد»
خوانده می‌شوند:
با تلاش به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور براساس اصول تساوی حقوق و
منافع متقابل؛
با تمایل به بهبود چهارچوب حقوقی و ایجاد شرایط مساعد جهت توسعه پیوندهای متقابل
بازرگانی در محیطی قابل پیش بینی و شفاف با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصاد مربوط
خود؛
با تأکید بر ضرورت متنوع سازی محصولات مبادله شده با هدف کمک به توسعه بیشتر
اقتصاد خود؛
با عنایت به این‌که دسترسی متقابل به بازارهای داخلی آنها از طریق همکاری
بازرگانی عاملی مهم در تسریع فرآیند توسعه اقتصادی دو کشور محسوب می شود؛
با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش تجارت دو جانبه ای که به نفع هر دوی آنها است؛
و
با توجه به این‌که کاهش تدریجی تعرفه¬های گمرکی و حذف موانع و محدودیتهای
غیرتعرفه¬ای به افزایش و توسعه تجارت متقابل کمک خواهد نمود؛
به شرح زیر توافق می نمایند:

فصل 1- مقررات کلی
ماده1- اهداف
اهداف طرفهای متعاهد از انعقاد این موافقتنامه عبارت است از:
- تقویت روابط بازرگانی دو جانبه؛
- افزایش متقابل حجم تجارت کالاها و خدمات؛
- ایجاد محیط قابل پیش بینی تر و امن تر برای رشد پایدار تجارت متقابل؛
- تحکیم و توسعه تدریجی رفتار تجارت ترجیحی به صورت متقابل؛
- گسترش تجارت متقابل از طریق یافتن حوزه¬های جدید همکاری؛
- تسهیل متنوع سازی کالاهای مبادله شده؛ و
- کمک به توسعه و گسترش هماهنگ تجارت دو جانبه از طریق حذف موانع
فرا راه تجارت.

ماده 2- تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه تعاریف مورد نظر به شرح زیر خواهد بود:
تعرفه: عوارض یا مالیاتهایی که در مرز به کالاهایی که از یک قلمرو گمرکی به قلمرو
دیگری منتقل می شود، تعلق می گیرد.
هزینه¬های دارای اثر معادل: عوارض و کارمزدهای مرزی غیر از تعرفه که بر معاملات
تجارت خارجی تعلق می گیرد و اثری مشابه تعرفه دارد و فقط از واردات اخذ می شود.
مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که به همان ترتیب بر محصولات مشابه داخلی وضع می‌شود
و همچنین هزینه¬هایی که درازاء ارائه خدمات خاص از واردات دریافت می‌گردد به عنوان
هزینه¬های دارای اثر معادل تلقی نمی‌شود.
موانع غیرتعرفه¬ای: هرگونه‌تدبیر، مقرره یا رویه¬ای غیر از تعرفه¬ها و هزینه‌های
دارای اثر معادل که اثر آنها محدود ساختن واردات یا ایجاد اختلال قابل ملاحظه در
تجارت بین طرفهای متعاهد می باشد.
محصولات: هر گونه‌محصول صنعتی یا کشاورزی از جمله تولیدات صنعتی و مواد اولیه به
شکل خام، نیمه فرآوری شده و فرآوری شده.
رفتار ترجیحی: هر گونه‌امتیازی که طبق این موافقتنامه به وسیله یک طرف متعاهد، از
طریق کاهش تعرفه¬ها و حذف موانع غیرتعرفه¬ای در مبادلۀ کالاها اعطاء می گردد.
لطمه جدی: صدمه کلی قابل ملاحظه¬ای که به یک رشته از تولید یا صنعت داخلی بر اثر
افزایش واردات یک محصول مشابه به قلمرو یکی از طرفهای متعاهد، به صورت مطلق یا در
رابطه با تولیدات داخلی یا واردات یک محصول مشابه به قلمرو طرف متعاهد با استفاده
از اعمال تجاری غیرمنصفانه وارد می‌شود. تشخیص وجود لطمه جدی باید به جای ادعاء،
حدس‌و گمان یا احتمال بعید صرف، بر واقعیات مبتنی باشد.
تهدید لطمه جدی: وضعیتی که در آن با توجه به آنچه که در بند قبلی آمده، لطمه جدی
قریب‌الوقوع یا قابل پیش بینی باشد. تشخیص وجود چنین تهدیدی باید به جای ادعاء،
حدس و گمان یا احتمال بعید صرف، بر واقعیات مبتنی باشد.
اوضاع و احوال بحرانی: وضعیتی استثنائی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار
ترجیحی سبب ایجاد لطمه جدی یا تهدید لطمه جدی می گردد که جبران آن دشوار بوده و
مستلزم اقدام عاجل از طریق اتخاذ تدابیر حفاظتی موقت می باشد.
قیمت شکنی: به وضعیتی اطلاق می شود که در آن شرکتی محصولی را به قیمتی پایین تر
از قیمت محصول مشابه که در کشور خود برای مصرف در جریان عادی تجارت درنظر گرفته
شده، صادر کند.

ماده 3- حوزه شمول و پوشش
این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن بر تجارت میان طرفهای متعاهد به ویژه
در مورد محصولات قید شده در فهرستهای «الف» و «ب» پیوست (1) که به ترتیب شامل
ترجیحات اعطائی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا می باشند با رعایت ترتیبات مقرر
در فهرستهای مذکور و طبق قواعد مبدأ مندرج در پیوست (2) این موافقتنامه، حاکم
خواهد بود.

ماده 4- رفتار ملی
بدون لطمه زدن به سایر مقررات این موافقتنامه، طرفهای متعاهد باتوجه به قوانین
داخلی حاکم بر واردات از طرف متعاهد دیگر باید رفتاری را در مورد محصولاتی که
مبدأشان قلمرو طرف متعاهد دیگر است اعمال نمایند که نامطلوب‌تر از آنچه که نسبت به
محصولات مشابه داخلی اعمال می‌شود، نباشد.

ماده 5- رفتار ملل کامله الوداد
طرفهای متعاهد باید در خصوص تمامی موارد مربوط به مبادله کالاها و خدمات و همچنین
سایر اَشکال روابط تجاری، استانداردهای بین المللی جاری و آنچه را که در عرف تجارت
بین الملل متداول است و در این موافقتنامه پیش بینی شده ملحوظ نموده و طبق آنها
رفتار ملل کامله الوداد را به یکدیگر اعطاء کنند که عاری از هرگونه‌تبعیض و مبتنی
بر تساوی در فرصتهای تجاری باشد.
رفتار ملل کامله الوداد در کلیه زمینه¬های مربوط به اعطاء مجوز واردات و صادرات،
امور کنسولی، حقوق گمرکی و هر گونه‌مالیات دیگر که به واردات، صادرات، گذر کالا و
انبارداری تعلق می گیرد یا خواهد گرفت بر حسب اجراء و حقوق و تشریفات گمرکی اعمال
خواهد گردید.
طرفهای متعاهد همچنین موافقت می نمایند در تمامی زمینه¬های مربوط به حمل و نقل
کالاها رفتار ملل کامله الوداد را به یکدیگر اعطاء کنند و با رعایت قوانین و
مقررات ذی‌ربط خود گذر محصولات از قلمرو طرف متعاهد دیگر به کشورهای ثالث و نیز
محصولات کشورهای ثالث به مقصد طرف متعاهد دیگر را در سرزمین خود تسهیل نمایند.
رفتار ملل کامله الوداد به مزایا و امتیازات زیر قابل تسری نخواهد بود:
- ناشی شده از شرکت هر یک از طرفهای متعاهد در اتحادیه¬های گمرکی، مناطق آزاد یا
هر نوع تشکلهای منطقه¬ای – اقتصادی دیگر؛
- اعطاء شده توسط هر یک از طرفهای متعاهد به کشورهای همسایه به منظور توسعه
تجارت؛
- اعطاء شده توسط هر یک از طرفهای متعاهد به کشورهای در حال توسعه براساس
موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی دو جانبه یا بین المللی.

ماده 6- انتقال پرداختها
تسویه حساب مربوط به معاملات بازرگانی بین دو کشور باید با ارزهای قابل تبدیل به
صورت آزاد و مورد توافق طرفهای متعاهد طبق قواعد و روشهای بانکی بین¬المللی صورت
گیرد.
بانکهای مجاز طرفهای متعاهد در صورت لزوم یک رویه فنی بانکی به منظور تضمین
معاملات بازرگانی ناشی از این موافقتنامه برقرار خواهند کرد.

ماده 7- استانداردها، مقررات فنی و تدابیر بهداشتی نباتی
طرفهای متعاهد تضمین می کنند که استانداردها، مقررات فنی و تدابیر بهداشتی و
بهداشت نباتی آنان به گونه‌ای تدوین، تصویب یا اجراء نخواهد شد که موانعی در راه
تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت نماید.
بر این اساس، طرفهای متعاهد باید اطمینان حاصل نمایند که:
- هرگونه‌تدابیر بهداشتی یا بهداشت نباتی تنها در حدی اعمال خواهد گردید که برای
حفاظت از سلامت انسان، حیوان یا نباتات یا سلامت محیط زیست ضروری است. این تدابیر
باید مبتنی بر اصول علمی بوده و با توجه به دردسترس بودن اطلاعات علمی ذی‌ربط و
شرایط منطقه ای، اجراءآنها بدون وجود شواهد کافی ادامه نیابد؛ و
- هدف یا اثر تدوین، تصویب یا اجراء استانداردها و مقررات فنی، ایجاد موانع
غیرضروری در راه تجارت متقابل نخواهد بود. بدین منظور استانداردها و مقررات فنی
نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است و
در این راستا باید خطراتی که عدم تحقق هدف مزبور می تواند ایجاد کند مورد توجه
قرارگیرد. این اهداف مشروع شامل تدابیری است که در ماده (9) قید گردیده است. در
ارزیابی چنین خطراتی عوامل مربوطی که مورد لحاظ قرار می گیرد شامل اطلاعات علمی و
فنی موجود، فناوری پردازش یا مصارف نهایی درنظر گرفته شده برای محصولات می‌باشد.

ماده 8- تدابیر ضد قیمت شکنی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهد که واردات کالا از طرف متعاهد دیگر به
قلمرو آن در حدی است که می‌توان آن را مصداقی از قیمت شکنی دانست، طرف مذکور می
تواند قبل از انجام تحقیقات مشروط بر این‌که این قیمت شکنی سبب لطمه جدی یا تهدید
به وقوع چنین لطمه‌ای به صنعت داخلی گردیده یا تأسیس چنان صنعتی را به‌طور قابل
ملاحظه‌ای به تعویق اندازد، نسبت به واردات محصولات موضوع قیمت شکنی عوارض ضد قیمت
شکنی وضع کند.

ماده 9- استثنائات
مقررات این موافقتنامه نباید به گونه‌ای اعمال گردد که تبعیض خودسرانه یا غیرقابل
توجیه یا محدودیتهای پنهان در تجارت بین طرفهای متعاهد به‌ویژه درخصوص ممنوعیت بر
واردات، صادرات یا گذر کالا براساس دلایل مرتبط با اخلاق عمومی، ارزشهای دینی،
سیاستهای داخلی، امنیت ملی، حفاظت از حیات و سلامت انسان، حیوان و نبات، صیانت از
میراث فرهنگی تاریخی، حفظ منابع طبیعی و ذخائر ژنتیکی و مقررات مربوط به طلا و
نقره ایجاد نماید. همچنین هیچ کدام از مفاد این موافقتنامه نباید هر یک از طرفهای
متعاهد را ملزم به افشاء اطلاعاتی نماید که آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی
خود می‌داند.

ماده 10- تدابیر ضد علائم تجاری و نشانه¬های تقلبی
طرفهای متعاهد به منظور جلوگیری از ورود محصولات طبیعی یا صنعتی به قلمرو ذی‌ربط
خود از مبدأ طرف متعاهد دیگر که دارای علائم تجاری، نام، نوشته، اشاره یا
هرگونه‌علامت مشابه تقلبی یا تحریف مبدأ، ماهیت یا کیفیت محصولات است، طبق قوانین
ذی‌ربط خود و عضویت خود در کنوانسیونهای بین المللی، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند
نمود.
همچنین در اداره ثبت مالکیتهای صنعتی جهت ترتیبات ثبت یا انتقال اختراعات، علائم
تجاری، اسامی بازرگانی، نوشته¬ها و علائم مبدأ به منظور حمایت از محصولات تولیدی
درهر یک از دو کشور، طبق قوانین ذی‌ربط طرفهـای‌متعاهد و عضویت آنهـا
درکنوانسیونهـای بین المللی باید به‌طور متقابل تسهیلات لازم فراهم گردد.

ماده 11- صدور مجدد یا شرط کمبود داخلی
چنانچه یکی از طرفهای متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی نسبت به ورود محصولی از یک کشور
ثالث یا صدور محصولی به یک کشور ثالث وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این
موافقتنامه نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد:
- ورود محصول موردنظر کشور ثالث مزبور را از قلمرو طرف متعاهد دیگر محدود یا
ممنوع نماید؛ یا
- صدور محصول موردنظر به قلمرو طرف متعاهد دیگر را مشروط به آن نماید که محصول
مذکور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مصرف شدن در قلمرو طرف متعاهد دیگر به آن
کشور ثالث صدور مجدد نشود، مشروط بر این‌که این موضوع قبلاً مورد توافق قرار گرفته
و در قراردادهای بازرگانی قید شده باشد.
به علاوه هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ
هرگونه‌تدابیر محدودکننده تجارت گردد که به منظور برطرف ساختن یا جلوگیری از کمبود
شدید یا رفع تهدید کمبود هر محصول اساسی از نظر طرف متعاهد صادرکننده ضروری تلقی
می‌شود.

فصل 2- مقررات تجارت غیرترجیحی
ماده 12- توسعه مبادلات متقابل کالا و خدمات
طرفهای متعاهد عزم خود را برای ترغیب و توسعه مبادلات کالا و خدمات بین نهادهای
ایرانی و کوبایی براساس قوانین ذی‌ربط جاری خود و براساس اصول و رویه¬های شناخته
شده در تجارت بین‌المللی مورد تأکید قرار می دهند.
نهادهای طرفهای متعاهد در تجارت متقابل، شرایط خرید و فروش و حمل و نقل مندرج در
اصطلاحات بازرگانی بین¬المللی (اینکوترمز) جاری را اعمال خواهند کرد مگر در مواردی
که در قراردادهای ذی‌ربط صراحتاً ترتیب دیگری قید شده باشد.

ماده 13- اسناد تجاری
مبادله کالا و ارائه خدمات بین نهادهای طرفهای متعاهد باید براساس قراردادها یا
سایر اسناد خاص طبق رویه¬های متداول در تجارت بین المللی و با رعایت مقررات قانونی
جاری در دو کشور انجام شود.

ماده 14- قیمت و کیفیت کالاها
قیمتهای مندرج در قراردادهای خرید و فروش که به وسیله نهادهای طرفهای متعاهد به
منظور تأمین کالا و ارائه خدمات ناشی از این موافقتنامه امضاء می شود باید مبتنی
بر قیمتهای جاری در بازارهای عمده جهانی برای آن کالاها و خدمات با کیفیت و سطح
فنی نظیر باشد.

ماده 15- انتقال فناوری
طرفهای متعاهد طبق قوانین کشور متبوع خود باید یکدیگر را در توسعه انتقال فناوری
و همچنین سایر انواع همکاریهای تجاری یاری نمایند.

ماده 16- تأسیس دفاتر و شعبات تجاری
طرفهای متعاهد باید از افتتاح و فعالیت نمایندگی¬های دولتی و بازرگانی و همچنین
شعبات و دفاتر نمایندگی، شرکتها و سایر نهادها براساس این موافقتنامه در قلمرو
ذی‌ربط خود با رعایت قواعد و سایر مقررات قانونی جاری در هریک از دو کشور پشتیبانی
نمایند.

ماده 17- کمک به تشکیل نمایشگاهها و همایشهای بازرگانی
طرفهای متعاهد باید تسهیلات لازم را برای برگزاری بازارهای مکاره، نمایشگاههای
بازرگانی، همایشها و انجام سایر فعالیتها به منظور کمک به تجارت متقابل طبق قوانین
دو کشور در اختیار یکدیگر بگذارند.

ماده 18- تشکیل اتحادیه¬های بازرگانی
طرفهای متعاهد ضمن اعلام عزم خود برای شناسایی و ایجاد شرایط تشکیل اتحادیه¬¬های
تولیدی بازرگانی که دسترسی به بازارهای دو کشور و با گسترش دامنه آنها دسترسی به
بازارهای منطقه‌ای ذی‌ربط را امکان پذیر می سازد، تسهیلات و امکانات لازم را طبق
قوانین جاری خود فراهم خواهند نمود.


ماده 19- اعمال تجاری غیرمنصفانه
طرفهای متعاهد در قلمرو ذی‌ربط خود به منظور حفظ مبادلات کالایی موضوع
این‌موافقتنامه در مقابل کلیه اعمال تجاری غیرمنصفانه تدابیر لازم را طبق قوانین
ذی‌ربط خود و عضویت خود در کنوانسیونهای بین المللی اتخاذ خواهند نمود.

ماده 20- اقلام معاف از حقوق گمرکی
طرفهای متعاهد باید براساس مقررات جاری کشورهای متبوع خود ورود و خروج اقلام زیر
را بدون حقوق گمرکی و سایر هزینه¬های مشابه مجاز نمایند:
- اقلام مورد استفاده به عنوان نمونه، کاتالوگ، بروشورهای تبلیغاتی و مطبوعات؛
- قطعات و لوازم رایگان که به عنوان ایفاء تعهدات ناشی از دوره ضمانت در
قراردادها تأمین می‌شود؛
- کالاها و سایر اقلامی که به‌صورت موقت یا دائم در بازارهای مکاره و نمایشگاههای
بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد، مشروط بر این‌که فروخته نشود؛
- بار گنجها (کانتینرها) و بسته بندی¬های مخصوص که در تجارت بین‌المللی به‌کار
برده می‌شود و برای بارگیری وارد و سپس برگردانده می‌شود.

فصل 3- مقررات تجارت ترجیحی
ماده 21- ترتیبات تعرفه¬های ترجیحی
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری دو جانبه و گسترش شرایط جاری که به
موجب آنها تجارت متقابل بین دو کشور انجام می شود موافقت می‌نمایند نسبت به اعطاء
ترجیحات تعرفه ای به یکدیگر اقدام کنند. این ترجیحات به صورت کاهش درصدی تعرفه
واردات محصولات مندرج در پیوست(1) (فهرست «الف» به نفع جمهوری کوبا و فهرست «ب» به
نفع جمهوری اسلامی ایران) که جزء لاینفک این موافقتنامه می باشد، اعطاء خواهد
گردید.
طرفهای متعاهد با توافق مشترک می‌توانند نسبت به تغییر و بسط پیوست(1) این
موافقتنامه و همچنین ترجیحات اعطائی مندرج در فهرست «الف» و «ب» به منظور بهبود
رفتار با محصولات مربوط اقدام کنند.

ماده 22- تعرفه¬ها و هزینه¬های دارای اثر معادل
طرفهای متعاهد امتیازات تعرفه ای را براساس «حاشیه ترجیح» به یکدیگر اعطاء خواهند
کرد که مبتنی بر نظام هماهنگ ملی طبقه¬بندی کالا خواهد بود.
طرفهای متعاهد ضمن مبادله فهرست هزینه¬¬های دارای اثر معادل خود، موافقت نمودند
که بدون توافق متقابل هیچ‌گونه‌افزایشی در فهرست هزینه¬های دارای اثر معادل انجام
ندهند یا هزینه¬های جدید یا اضافی که اثر معادل دارد وضع نکنند.
در مورد هر محصولی، حقوق گمرکی پایه که ترجیحات بر مبنای آن اعطاء می شود، حقوق
گمرکی ملل کامله الوداد جاری در تاریخ ورود آن محصول خواهد بود.
چنانچه پس از امضاء این موافقتنامه هرگونه‌افزایش یا کاهشی در تعرفه قابل اعمال
در مورد همگان داده شود، چنین حقوق گمرکی افزایش یا کاهش یافته جایگزین حقوق گمرکی
پایه مذکور در بند فوق خواهد شد.

ماده 23- موانع غیرتعرفه‌ای
طرفهای متعاهد همچنین موافقت نمودند که از تاریخ لازم الاجراء شدن این
موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و هرگونه‌اقدام معادل دیگری را نسبت به مبادله
کالاها حذف کنند، مگر اقداماتی که به موجب ماده (9) این موافقتنامه معمول می¬گردد.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه نباید هیچ‌گونه‌محدویت مقداری جدید بر
واردات یا اقداماتی دارای اثر معادل در تجارت بین طرفهای متعاهد برقرار شود.


ماده 24- قواعد مبدأ
طرفهای متعاهد نسبت به واردات موضوع این موافقتنامه باید قواعد مبدئی را اعمال
کنند که موجب رشد جریان تجارت فی‌مابین گردیده و موانعی را ایجاد ننماید.
تشخیص مبدأ کالاها و روشهای گواهی و رسیدگی ذی‌ربط براساس قواعدی خواهد بود که در
پیوست (2) که جزء لاینفک این موافقتنامه است، مورد توافق قرار گرفته است.

ماده 25- اقدامات ترجیحی حفاظتی
هرگاه یکی از کالاهای مندرج در پیوست (1) به چنان شیوه‌ای یا در چنان مقداری وارد
قلمرو یک طرف متعاهد گردد که سبب لطمه جدی یا تهدید وقوع چنین لطمه‌ای به یک رشته
تولیدی یا صنعت داخلی آن طرف متعاهد گردد، طرف مذکور می تواند رفتار ترجیحی اعطاء
شده براساس این موافقتنامه به آن محصول را پس از انجام تحقیقات به طور موقت به حال
تعلیق درآورد، مگر در اوضاع و احوال بحرانی که در آن صورت طرف متعاهد می تواند قبل
از اعلام موضوع به طرف متعاهد دیگر، بلادرنگ نسبت به اتخاذ تدابیر حفاظتی موقت
اقدام نماید.
هر طرف متعاهدی که طبق شرایط مذکور در بند قبلی این ماده اقدامی را اتخاذ کرده
باشد، باید به طور همزمان طرف متعاهد دیگر را از موضوع مطلع نماید. سپس دو طرف
متعاهد باید به منظور حصول توافق مرضی الطرفین با یکدیگر مشورت نماید. درصورتی‌که
طرفهای متعاهد نتوانند به چنین توافقی دست یابند، کار گروه مشترک مذکور در ماده
(28) موضوع را جهت یافتن یک راه حل بررسی خواهد کرد.
در صورتی‌که این مشورتها به حل مسأله نینجامد، طرف متعاهد متأثر از آن اقدام حق
خواهد داشت رفتار ترجیحی معادل با آن را بر مبنای سطح پیامدهای اقدامات حفاظتی بر
جریان تجارت دوجانبه پس بگیرد.


ماده 26- مشورت
هرگاه محصولی در چنان مقداری یا به چنان شیوه ای وارد قلمرو هر یک از طرفهای
متعاهد شود که سبب لطمه جدی یا تهدید وقوع چنین لطمه ای بر تولیدکنندگان داخلی
محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی گردد، طرفهای متعاهد با یکدیگر به مشورت
خواهند پرداخت.

فصل 4- مقررات پایانی
ماده 27- حل و فصل اختلافات
کلیه اختلافاتی که در ارتباط با تفسیر یا اجراءاین موافقتنامه میان طرفهای متعاهد
به‌وجود می‌آید، در بدو امر باید به صورت دوستانه از طریق مشورت حل و فصل‌شود. در
صورت عدم حصول‌توافق، هر کدام از طرفهای متعاهد می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ
ابلاغ ادعاء توسط یک طرف به طرف دیگر، بر اساس قوانین و مقررات خود، موضوع را ضمن
ارسال یادداشتی به طرف متعاهد دیگر به هیأت داوری سه نفره متشکل از دو داور منصوب
از سوی طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در مواردی که اختلاف به هیأت داوری ارجاع می شود، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف
شصت‌روز از تاریخ دریافت اطلاعیه، داوری را منصوب خواهد کرد و داورانی که به این
ترتیب به وسیله طرفهای متعاهد منصوب می شوند، ظرف مدت شصت‌روز از تاریخ انتصاب
آخرین داور، سرداور را انتخاب خواهند کرد. در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد ظرف
مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به
انتصاب سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان
بین المللی دادگستری درخواست نماید که حسب مورد داور طرف متعاهد ممتنع یا سرداور
تعیین نماید.
در هر حال سرداور باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف
متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.
در مواردی که قرار باشد سرداور به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین
شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی از انجام وظیفه، معذور یا تبعة یکی از طرفهای
متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد
شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای
متعاهد باشد، این انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای
متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
هیأت داوری با درنظر گرفتن ترتیبات مورد توافق بین طرفهای متعاهد، آئین و محل
داوری را تعیین خواهد نمود، مگر این که طرفهای متعاهد به گونه‌دیگری تصمیم گرفته
باشند. هر یک از طرفهای متعاهد هزینه¬های مربوط به داور خود و حضور در رسیدگیهای
هیأت داوری را متقبل خواهد شد. هزینه‌های مربوط به سرداور و سایر هزینه¬های داوری
بالمناصفه از سوی طرفهای متعاهد تأمین خواهد گردید، مگر این‌که هیأت داوری به
گونه‌دیگری تصمیم گرفته باشد.
چنانچه دو طرف متعاهد با قواعد و محل داوری موافقت ننمایند، هیأت داوری آئین خود
را براساس قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)
یا قواعد اتاق بازرگانی بین المللی پاریس تعیین خواهد کرد و محل داوری یکی از
شهرهای پاریس، لندن، بروکسل یا دمشق خواهد بود، مشروط بر این‌که کشور محل داوری،
عضو کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی (نیویورک – 1337هجری شمسی برابر
با 1958میلادی) باشد.

ماده 28- کار گروه مشترک
طرفهای متعاهد به منظور تسهیل اجراءاین موافقتنامه، تدوین توصیه¬ها، انجام
مشورتها و کوشش برای توسعه و گسترش روابط بازرگانی دوجانبه، کار گروه مشترکی را
تأسیس خواهند نمود.
کار گروه مشترک در جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت بازرگانی و در جمهوری کوبا توسط
وزارت تجارت خارجی تعیین خواهد شد.
کار گروه مشترک ظرف مدت نودروز پس از به اجراء درآمدن این موافقتنامه تأسیس خواهد
شد و همزمان با نشستهای‌کمیسیون مشترک بین‌دولتی یا بر حسب توافق طرفها تشکیل جلسه
خواهد داد. جلسات کمیسیون مشترک به‌طور متناوب در تهران و هاوانا برگزار خواهد شد.
وظایف کمیسیون مشترک به قرار زیر است:
- نظارت بر حسن اجراءاین موافقتنامه و بررسی و بازنگری مقررات آن بر حسب درخواست
هر یک از طرفهای متعاهد؛
- ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است از اجراءاین موافقتنامه
ناشی شود؛
- بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع بخشیدن به همکاری بازرگانی متقابل و ارائه
توصیه در این ارتباط به طرفهای متعاهد؛
- توسعه و تعمیق روابط برقرار شده بر پایة این موافقتنامه و گسترش آنها به
حوزه‌هایی که تحت پوشش موافقتنامه نیست.

ماده 29- اصلاحیه¬ها
طرفهای متعاهد می‌توانند مقررات این موافقتنامه را از طریق توافق متقابل اصلاح
کرده یا بسط و گسترش دهند. هرگونه‌اصلاحات یا بسط انجام شده در موافقتنامه طبق
مقررات مندرج در ماده (31) به مورد اجراء درآمده و جزء لاینفک موافقتنامه محسوب
خواهد شد.
طرفهای متعاهد می¬توانند اصلاحات پیوستهای این موافقتنامه را به صورت مستقیم مورد
توافق قرار دهند. اصلاحات مزبور از طریق تبادل یادداشتهای دیپلماتیک نافذ
خواهد شد.


ماده 30- الغاء موافقتنامه بازرگانی قبلی
با لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، موافقتنامه بلند مدت بازرگانی که در تاریخ
19 تیر 1378 هجری شمسی برابر با 10 ژوئیه 1999 میلادی در شهر هاوانا بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا به امضاء رسیده است، ملغی خواهد گردید.

ماده 31- لازم الاجراء شدن موافقتنامه
این موافقتنامه سی روز پس از این‌که طرفهای متعاهد به‌وسیله آخرین یادداشت تصویب
از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اعلام داشتند که مقررات و تشریفات قانون اساسی
صورت گرفته است به مورد اجراء در می آید.
این موافقتنامه برای مدت پنج سال دارای اعتبار خواهد بود و پس از انقضاء این مدت
برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد گردید، مگر در صورتی که یکی از طرفها شش ماه قبل
از خاتمه دوره مربوطه از طریق یادداشت دیپلماتیک کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد که
قصد ندارد موافقتنامه را تمدید نماید.
در هر صورت، مقررات این موافقتنامه در مورد قراردادهایی که در زمان اعتبار
موافقتنامه منعقد گردیده و اجراءآنها هنگام انقضای موافقتنامه به پایان نرسیده است
همچنان اعمال خواهد شد.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و سی و یک ماده در تاریخ دوم مردادماه 1386 هجری
شمسی برابر با 24 جولای 2007 میلادی در شهر هاوانا در دو نسخه به زبانهای فارسی،
اسپانیولی و انگیسی تنظیم گردید و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
در صورت وجود هرگونه‌اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری کوبا
سید مسعود میرکاظمی رائول دلا نوئیز رامیرز
وزیر بازرگانی وزیر تجارت خارجی

پیوست 1

لیست الف: فهرست کالاهای جمهوری کوبا جهت اخذ تعرفه ترجیحی از جمهوری اسلامی
ایران
ردیف شرح کالا شماره تعرفه درصد کاهش تعرفه
ایران کوبا
1 خرچنگ صخره¬ای و سایر خرچنگهای دریایی (یخ زده) 03061100 03061100 25
2 خرچنگ دم کوتاه 03061400 03061400 25
3 خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگهای دریایی (یخ نزده) 03062100 03062100 25
4 عسل 04090000 04090000 10
5 پرتغال 08051000 08051000 10
6 گریپ فروت 08054000 08054000 25
7 قهوه بو نداده کافئین نگرفته در بسته بندی آماده برای خرده
فروشی 09011110 09011110 30
8 قهوه بو نداده کافئین‌نگرفته به‌صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده
فروشی 09011120 09011110 30
9 سایر قهوه بو نداده کافئین نگرفته 09011190 09011110 30
10 قهوه بو داده کافئین نگرفته در بسته بندی غیر خرده فروشی 09012100 09012120 25
11 سایر 12119000 12119000 35
12 سایر 12122000 12122000 35
13 سایر سبزیجات و مخلوط¬ های آنها 20059000 20059000 25
14 پوره و پوره کنسانتره میوه های گرمسیری هموژنیزه (آناناس، موز،انبه،پشن فروت و
لیچی) 20071000 20071000 25
15 پوره موز، انبه،پشن فروت،لیچی و آناناس 20079910 20079990 10
16 سایر 20079990 20079990 10
17 مرکبات آماده یا محفوظ شده به نحو دیگر،یا بدون افزودن قند یا سایرمواد شیرین
کننده یا الکل که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده
باشد. 20083000 20083000 10
18 سایر میوه¬های آماده یا محفوظ شده به نحو دیگر، یا بدون افزودن قند یا سایرمواد
شیرین کننده یا الکل که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده
باشد. 20089900 20089900 10
19 آب پرتقال یخ زده 20091100 20091100 10
20 آب پرتقال یخ نزده با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند 20091200 20091200 10
21 سایر آب پرتقال 20091900 20091900 10
22 آب گریپ فروت با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند 20092100 20092100 10
23 سایر آب گریپ فروت 20092900 20092900 10
24 آب هر یک از مرکبات دیگر به تنهایی با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز
نکند 20093100 20093100 10
25 سایر آب هر یک از مرکبات دیگر به تنهایی 20093900 20093900 10
26 آب آناناس با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند 20094100 20094100 25
27 سایر آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره) 20094910 20094900 25
28 آب گوجه فرنگی 20095000 20095000 10
29 آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت و لیچی)
20098010 20098000 10
30 سایر آب میوه تغلیظ شده 20098090 20098000 10
31 مخلوط های آب میوه و سبزیجات 20099000 20099000 10
32 مواد پروتئینی تکستوره سویا 21061020 21061000 30
33 بهبود دهنده 21069060 21069000 30
34 سایر 21069090 2106900 30
35 داروهای دارای پنی سیلین یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلانیک یا
استرپتومایسین یا مشتقات این محصولات به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری در بسته
های غیر خرده فروشی که دارای تولید داخلی است.
30031010 30031000 10
36 سایر داروها که دارای تولید داخلی است 30039010 30039000 10
37 داروهای دارای پنی سیلین یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلانیک یا
استرپتومایسین یا مشتقات این محصولات به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری در
بسته های خرده فروشی که دارای تولید داخلی است. 30041010 30041000 10
38 سایر 30042019 30042200 10
39 داروهای دارای هورمونهای کورتی کوستروئیدی، مشتقات و مشابه¬های ساختاری به
منظور درمان یا پیشگیری از بیماری در بسته های خرده فروشی که دارای تولید داخلی
است. 30043210 30043200 10
40 سایر که دارای تولید داخلی است. 30043910 30043900 10
41 سایر 30049010 30049000 10
42 روغن های اسانسی از پرتغال 33011200 33011200 25
43 سنگ مرمر رخام پولیش داده شده،شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی
نشده 68029110 68029100 30
44 سایرسنگ مرمر رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و
حکاکی نشده 68029190 68029100 30
• توجه: امکان اعطاء ترجیحات به آن‌دسته از محصولاتی که حقوق ورودی آنها در جمهوری
اسلامی ایران برابر یا کمتر از چهاردرصد(4%) باشدامکانپذیر نیست


پیوست 1
لیست ب: فهرست کالاهای جمهوری اسلامی ایران جهت اخذ تعرفه ترجیحی از کوبا

ردیف شرح کالا شماره تعرفه درصد کاهش تعرفه
ایران کوبا
1 پسته 080250 08025000 10
2 خرما 080410 08041000 10
3 کشمش 080620 08062000 10
4 زعفران به‌صورت کوبیده در بسته بندی های غیر خرده فروشی 09102090 09102090 25
5 خاویار و بدل خاویار 16043000 16043000 10
6 آب سیب با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند 20097100 20097100 10
7 سایر آب میوه تغلیظ شده 20098000 20098000 10
8 مخلوط آب میوه ها و سبزیجات 20099000 20099000 10
9 بنزن 29022000 29022000 20
10 پارا-اکسیلین 29024300 29024300 20
11 محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده،آماده شده برای خرده
فروشی 35061000 35061000 25
12 پلی اتیلن با وزن مخصوص کمتر از 94% 390110 39011000 30
13 پلی اتیلن با وزن مخصوص 94% و بیشتر 390120 39012000 30
14 پلی پروپیلن 390210 39021000 30
15 پلی استیرن قابل انبساط 390311 39031100 30
16 سایر 390319 39031900 30
17 لوله – شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها از پلیمرهای اتیلن 39172100 39172110 10
18 لوله، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها (مثلاً، اتصالات، زانویی، اتصالات از مواد
پلاستیکی از پلیمرهای اتیلن 39172100 39172190 10
19 لوله – شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها از پلیمرهای پروپیلن 39172200 39172200 10
20 سایر لوله ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایرمواد جور
نشده، بدون لوازم و متعلقات باشد 39173200 39173211 10
21 سایر لوله ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایرمواد جور
نشده،با لوازم و متعلقات باشد 39173300 39173300 10
22 لوازم و ملحقات لوله ها و شیلنگ ها 39174000 39174000 30
23 وان-دوش-ظرفشویی ودستشویی 39221000 39221000 30
24 لوازم سر میز و لوازم آشپزخانه 392410 39241000 10
25 کائوچوی بوتادین(BR) 40022000 40022000 30
26 سایر تسمه و مجموعه تسمه های نقاله یا انتقال نیرو از کائوچوی
ولکانیزه 40101900 40101900 30
27 لاستیک رویی برای اتومبیل های سواری 40111000 40111000 30
28 لاستیک رویی برای اتوبوس ها و اتومبیل های باری 40112000 40112000 30
29 لاستیک رویی برای موتورسیکلت 40114000 40114000 25
30 پوست های نرم بدلی واشیاء ساخته شده از آنها 43040000 43040000 10
31 نخ از پنبه که اندازه هر نخ یک لای آن کمتر از 29/714 دی تکس
باشد 52053200 52053200 30
32 پارچه های تار و پود باف از پنبه-ساده باف 52091100 52091100 20
33 سایر پارچه های تار و پود باف از پنبه چاپ شده 52122500 52122500 20
34 فرش و سایر کفپوش ها از پشم یا موی نرم حیوان 57011000 57011000 10
35 فرش و سایر کفپوش ها ازنایلون یا سایر پلی آمیدها 57032000 57032000 25
36 فرش و سایر کفپوش ها ازسایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 57033000 57033000 25
37 فرش و سایرکفپوش ها از سایر مواد نسجی 57039000 57039000 30
38 پارچه های نسجی آغشته با پلی(کلروروبنیل کلراید)(p.v.c) 59031000 59031000 30
39 پارچه های نسجی آغشته با پلی اورتان 59032000 59032000 20
40 سایر پارچه‌های نسجی آغشته،اندوده،پوشانده یا مطبق‌شده با مواد
پلاستیکی 590390 59039000 20
41 پارچه‌های کشباف یا قلاب باف از پنبه به پهنای حداکثر 30
سانتیمتر 60032000 60032000 30
42 پتو و زیر انداز سفری از پشم یا کرک 63012000 63012000 10
43 رویه کفش و اجزاء آن باستثنای پشت پا شانه‌ها و
سر پنجه‌های سفت شده 64061000 64061000 30
44 تخت های بیرونی و پاشنه از کائوچو یا پلاستیک 64062000 64062000 30
45 انوع کاشی و سرامیک با جذب آب یک الی شانزده درصد(کاشی پرسلانی، کاشی کف، کاشی
منو پروزا، کاشی دیوار، پولیش نشده، پولیش شده) 690790 69079000 25
46 سایرکاشی و سرامیک با جذب‌آب یک الی شانزده‌درصد (کاشی پرسلانی، کاشی کف، کاشی
منو پروزا، کاشی دیوار، پولیش نشده، پولیش شده) 690890 69089000 25
47 ظرفشویی،روشویی،پایه روشویی،وان حمام، بیده، لگن مستراح و ادوات ثابت برای
مصارف بهداشتی از سرامیک 69101000 69101000 25
48 سایر ظرفشویی،روشویی،پایه روشویی،وان حمام، بیده، لگن مستراح و ادوات ثابت برای
مصارف بهداشتی 69109000 69109000 10
49 سایر شیشه ریختگی و شیشه تخت شده 700319 70031900 30
50 شیشه ایمنی آب داده در اندازه و شکل مناسب در وسائل نقلیه
زمینی 700711 70071100 25
51 سایر میله ها،گرم نورد شده از فولاد های ممزوج تراشکاری 72132000 72132000 30
52 پروفیل با مقطع L 72162100 72162100 30
53 پروفیل با مقطع T 72162200 72162200 30
54 پروفیل با مقطع U 72163100 72163100 30
55 پروفیل با مقطع H 72163300 72163300 30
56 سایر پروفیل ها 72165000 72165000 30
57 سایرلوله‌ها و پروفیل‌های توخالی، بدون درز، از آهن یا از فولاد (غیر از چدن
( 73043900 73043900 25
58 ظرفشویی وروشویی از فولاد زنگ نزن 73241000 73241000 30
59 تیغه اره های مستقیم برای کار کردن روی فلزات 82029100 82029100 20
60 سایر قفل‌های مغزی و کلونی 83015000 83015000 25
61 سایر یراق‌ها، اتصالات و اشیاء همانندمناسب برای ساختمان 83024100 83024100 30
62 سایر تلمبه های دوار حجمی 90841360 84136000 30
63 تلمبه ها 84139100 84139100 25
64 سایر 841480 84148000 20
65 یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی جداگانه از نوع
جذبی،برقی 84182200 84182200 25
66 ماشین های شیردوش 84341000 84341000 10
67 ماشین آلات و دستگاههای تهیه لبنیات 84342000 84342000 25
68 ماشین آلات و دستگاهها برای آماده کردن گوشت یا پرندگان
خانگی 84385000 84385000 10
69 شیر آلات بهداشتی،شیر،شیر مخلوط حمام و دستشویی 84818010 01848180 20
70 ترانسفورماتورهای دی الکتریک به قدرت حداکثر
650 کیلو ولت آمپر 85042100 85042100 30
71 ترانسفورماتورهای دی الکتریک به قدرت بیشتر از 10000 کیلو ولت
آمپر 85042300 85042300 30
72 سایر ترانسفورماتورها به قدرت حداکثر 1 کیلو ولت آمپر 850431 85043100 30
73 سایر ترانسفورماتورها به قدرت بیشتراز 16 کیلو ولت آمپر وحداکثر 500کیلو ولت
آمپر 850433 85043300 30
74 باسرب اسید از نوع مورد استفاده در راه انداختن موتورهای
پیستونی 85071010 85071010 10
75 چراغ برقی(لامپ) 85131000 85131000 25
76 سایر کلیدهای الکتریکی برای روشنایی 853650 85365000 25
77 لامپ حبابی رشته های 25الی 200وات 85392220 85392220 25
78 لامپ فلورسنت روشنایی 18الی 40 وات 85393110 85393110 25
79 لامپ کم مصرف 85393120 85393120 10
80 تراکتور کشاورزی با قدرت کمتر از120 قوه اسب بخار 87013010 87013010 25
81 تراکتور کشاورزی با قدرت بیش از120 قوه اسب بخار 87019010 87019010 25
82 وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل ده نفر یا بیشتر، با راننده با موتور
پیستونی درونسوز تراکمی ـ احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل) 87021000 87021000 10
83 اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1000 سانتی متر
مکعب تا 1500 سانتی متر مکعب 87032200 87032200 10
84 اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سانتی متر
مکعب تا 2500 سانتی متر مکعب 87032300 87032300 10
85 وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کالا(g.v.w) حداکثر 5 تن وزن ناخالص وسیله
نقلیه 87042100 87042100 10
86 وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کالا(g.v.w) بیش از 5 تن وحداکثر20 تن وزن
ناخالص وسیله نقلیه 87042200 87042200 10
87 موتورسیکلت با حجم سیلندر بیشتر از 50 سانتیمتر مکعب و حداکثر 250 سانتیمتر
مکعب 871120 87112000 10
88 لوستر وسایر وسایل روشنایی برقی برای آویختن یا نصب کردن به سقف یا
دیوار 94051000 94051000 10


پیوست 2
قواعد مبدأ

ماده 1- اصول کلی
این پیوست قواعد مبدأ حاکم بر مبادله کالا بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری‌کوبا
را که از این‌پس «طرفهای‌متعاهد» نامیده می‌شوند، تبیین می‌نماید.
طرفهای متعاهد این قواعد را به‌منظور استفاده از رفتار ترجیحی، نسبت به ترجیحات
تعرفه ای مورد توافق مندرج در فهرست (الف) و (ب) پیوست شماره (1) اعمال خواهند
کرد.

ماده 2- تراکم مبدأ
مواد ارسالی از جمهوری اسلامی ایران زمانی دارای مبدأ جمهوری کوبا تلقی خواهد شد
که به یک محصول ساخته شده در جمهوری کوبا افزوده شود.
مواد ارسالی از جمهوری کوبا زمانی دارای مبدأ جمهوری اسلامی ایران تلقی خواهد شد
که به یک محصول ساخته شده در جمهوری اسلامی ایران افزوده شود.ماده 3- تشخیص مبدأ
محصولات مندرج در این موافقتنامه که طبق مفاد ماده(9) این پیوست از قلمرو یک طرف
متعاهد به‌طور مستقیم به قلمرو طرف متعاهد دیگر حمل می‌شود درصورتی مشمول استفاده
از امتیازات ترجیحی خواهد بود که با یکی از الزامات مبدأ به شرح زیر مطابقت داشته
باشد:
الف) محصولاتی که بنا به تعریف ماده(4) این پیوست تماماً در قلمرو طرف متعاهد
صادرکننده تولید شده یا بدست آمده است؛ یا
ب) محصولاتی که تماماً در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد تولید نشده یا
به دست نیامده است، مشروط بر این‌که این محصولات طبق مفاده ماده(5) این پیوست واجد
شرایط استفاده از امتیازات ترجیحی باشد.

ماده 4- محصولات تماماً تولید شده یا به‌دست آمده
طبق مفهوم بند (الف) ماده (3) این پیوست و بدون خدشه وارد شدن به سایر مفاد آن،
اقلام زیر محصولات تماماً تولید شده یا به‌دست آمده در قلمرو طرف متعاهد صادرکننده
تلقی خواهد شد:
الف) محصولات خام یا کانیهای استخراج شده از زمین، آبهای سرزمینی یا بستر دریا
ازجمله سوختها و روغن¬های‌معدنی و مواد وابسته و همچنین مواد معدنی یا فلزات؛
ب) محصولات کشاورزی به‌دست آمده در قلمرو طرفهای متعاهد از جمله محصولات جنگلی؛
پ) حیوانات زنده زاده شده یا پرورش یافته در قلمرو طرفهای متعاهد؛
ت) محصولات به‌دست آمده از حیوانات موضوع بند (پ)؛
ث) محصولات به دست آمده از شکار یا صید ماهی در قلمرو طرفهای متعاهد؛
ج) محصولات به‌دست آمده از صید در دریا و سایر محصولات دریایی که به وسیله
کشتی¬های دارای پرچم ملی و ثبت شده قانونی طرفهای متعاهد یا اجاره شده توسط
شرکتهای مستقر در قلمرو طرفهای متعاهد از دریای آزاد به‌دست می آیند؛
چ) محصولاتی که در کشتیهای کارخانه دار طرفهای متعاهد منحصراً از محصولات مندرج در
بند(ج) فرآوری یا ساخته می شود؛
ح) اشیاء مستعمل جمع آوری شده در قلمرو طرفهای متعاهد که فقط به منظور بازیافت
مواد خام طراحی شده‌است؛
خ) ضایعات و قراضه¬هایی که از عملیات تبدیلی انجام شده در قلمرو طرفهای متعاهد
به‌دست می‌آید؛ و
د) کالاهایی که منحصراً از محصولات مذکور در بندهای (الف) تا (خ) فوق در قلمرو
طرفهای متعاهد تولید می‌شود.

ماده 5- محصولات تماماً تولید نشده یا به‌دست نیامده
محصولاتی که با استفاده از مواد فاقد مبدأ تولید می‌شود، در مفهوم
بند(ب) ماده(3) دارای‌مبدأ تلقی‌شده و واجد شرایط استفاده از امتیازات‌ترجیحی
خواهد بود، مشروط بر این‌که یکی از ضوابط زیر را دارا باشد:
الف) محصولات ناشی از یک فرآیند تولیدی باشد که تماماً، در قلمرو یکی از طرفهای
متعاهد صورت به‌گیرد به نحوی که محصول بدست آمده در جدول تعرفه گمرکی هر یک از
طرفهای متعاهد تحت عنوانی طبقه بندی شود (از لحاظ چهار رقم اول نظام هماهنگ) که با
عنوان طبقه بندی هر یک از مواد مزبور متفاوت باشد.
ب) محصولات به نحوی ساخته یا فرآوری شود که مجموع ارزش مواد و قطعات یا محصولات
دارای مبدأ غیر یکی از طرفهای متعاهد یا با مبدأ نامشخص که در آنها به کار رفته از
چهل وپنج‌درصد‌(45%) ارزش تحویل به کشتی (فوب) محصولات تولید شده یا به‌دست آمده
تجاوز ننماید و آخرین فرآیند تولید آنها نیز در قلمرو طرف متعاهد صادرکننده انجام
شده باشد.
طبق ضوابط فوق، در خانه (8) فرم گواهی مبدأ حرف (الف) به عنوان معرف ضابطه اول و
حرف(ب) معرف ضابطه دوم قید می‌شود و به دنبال‌آن میزان مواد و قطعات یا محصولات
دارای‌مبدأ غیر کشور طرفهای‌متعاهد یا با مبدأ نامشخص که به کار رفته به صورت
درصدی از مجموع ارزش(فوب) نوشته می‌شود.

ماده 6- ارزش محتوای منطقه‌ای
طبق مفاد بند (ب) و (پ) ماده (5)، ارزش مواد، قطعات یا محصولات دارای مبدأ کشور
ثالث یا محصولاتی که مبدأ شان نامشخص است عبارت خواهد بود از:
الف) ارزش کالا به اضافه حق بیمه و هزینه حمل (سیف) مواد، قطعات یا محصولات در
تاریخ ورود، در مواردی که این ارزش قابل اثبات باشد؛ یا
ب) اولین قیمت قابل اثباتی که در قلمرو طرف متعاهد صادرکننده برای مواد، قطعات یا
محصولاتی که مبدأ آنها نامشخص است پرداخت گردیده است.

ماده 7- مواد غیرمستقیم
در تشخیص مبدأ یک محصول محل تولید مواد غیرمستقیم آن مورد توجه قرار نخواهد گرفت
و ارزش این مواد عبارت از همان هزینه ای است که تولید کننده در دفاتر رسمی خود
وارد کرده است.
از لحاظ این ماده، اقلام زیر به‌عنوان مواد غیرمستقیم شناخته می شود:
الف) سوخت و انرژی؛
ب) ابزارها، ماتریس¬ها و قالب¬ها؛
پ) اجزاء یا قطعات یدکی و موارد مورد مصرف در نگهداری تجهیزات و ساختمان¬ها؛
ت) هرگونه‌مواد دیگری که در ترکیب نهایی محصول وارد نشده است.
ماده 8- عملیات و اقداماتی که سبب ایجاد مبدأ نمی شود
هرگاه محصولاتی با استفاده از عملیات یا فرآیندهای انجام شده در قلمرو جمهوری
اسلامی ایران یا جمهوری کوبا منحصراً با به کار بردن مواد یا نهاده¬های فاقد مبدأ
کشورهای امضاء کننده ذی‌ربط ساخته شده و شکل نهایی قابل عرضه به بازار پیدا کند،
دارای مبدأ یکی از طرفهای متعاهد تلقی نمی‌شود. برخی از این فرآیندها عبارت است
از:
الف) عملیاتی که به منظور حصول اطمینان از حفظ محصولات در حین حمل و نگهداری
انجام می‌شود، مانند تهویه، سرد کردن، قراردادن در نمک یا محلول¬های آبی دارای دی
اکسید کربن برای جداسازی قسمت¬های صدمه دیده یا نظایر آن.
ب) عملیاتی مانند طبقه بندی ساده، دسته بندی، جداسازی، گردگیری، غربال‌کردن،
شستن، رنگ زدن و آراستن از جمله تشکیل سلسله¬هایی از مواد
پ) تفکیک و عملیات بسته بندی یا اقدامات مشابه آن
ت) الصاق علامت تجاری، برچسب و علایم ممیز مشابه برروی محصولات یا بسته بندی آنها
ث) مخلوط کردن ساده محصولات به نحوی که خصوصیات محصول به‌دست آمده اساساً متفاوت
نباشد
ج) سوار کردن ساده قطعات یا اجزاء به منظور به‌دست‌آوردن یک محصول‌کامل
چ) ذبح حیوانات و...،
ح) مجموعه ای از دو یا چند عملیات مندرج در بندهای (الف) تا(چ) این ماده

ماده 9- حمل مستقیم
به منظور این‌که کالاهای واجد شرایط مبدأ مشمول رفتارهای ترجیحی شود باید به‌طور
مستقیم از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر حمل شود. بدین منظور
موارد زیر به عنوان حمل مستقیم تلقی می شود:
الف) کالا بدون عبور از قلمرو یک کشور ثالث حمل شده باشد.
ب) کالاها به‌صورت گذری از طریق کشورهای ثالث با یا بدون نظارت مقامات گمرکی
ذی‌صلاح آن کشورها حمل شده باشد، مشروط بر این‌که:
- گذر بنا به دلایل جغرافیایی یا باتوجه به ملاحظات مربوط به الزامات حمل قابل
توجیه باشد؛
- کالا در کشور محل گذر وارد مدار تجارت یا مصرف نشود.
- در حین حمل و نگهداری کالاها هیچ‌گونه‌عملیاتی به غیر از تخلیه و بارگیری یا
جابه‌جایی به منظور حفظ آنها در وضعیت مناسب حصول اطمینان از نگهداری آنها، عملیات
دیگری در مورد آنها انجام نشود.

ماده 10- اظهار مبدأ و گواهی آن
به منظور این‌که کالاهای مورد مبادله در تجارت دوجانبه از رفتار ترجیحی مورد
توافق در این موافقتنامه بهره‌مند شود، واردکننده این قبیل محصولات باید در زمان
انجام واردات:
الف) اظهار نماید که کالاها، محصول یا ساخت طرف متعاهد است و برای استفاده از
امتیازات ترجیحی واجد شرایط می باشد؛ و
ب) مدارک تعیین شده بر اساس این قواعد مبدأ را که از جمله آنها گواهی مبدأ مندرج
در این پیوست است، ارائه دهد.
گواهی مبدأ باید توسط نهادی که از سوی دولت طرف متعاهد صادرکننده، مجاز و مشخصات
آن به اطلاع طرف متعاهد دیگر رسیده است، طبق تشریفات گواهی مذکور در نمونه مندرج
در این پیوست صادر شود.
گواهی مبدأ صادره به‌وسیله نهاد مجاز باید به‌طور مسلسل شماره گذاری شده و نسخه
ای از آن به مدت دو سال از تاریخ صدور نگهداری شود. همچنین سابقه مربوط به گواهی
صادره باید نگهداری شود. گواهی مبدأ صادره به منظور کاهش مالیات از تاریخ صدور
به‌وسیله نهاد ذی‌صلاح کشور صادرکننده، به مدت یکصد و هشتاد روز دارای اعتبار
خواهد بود.
ماده 11- تصدیق مبدأ
نهاد مجاز هر طرف متعاهد برای صدور گواهی مبدأ و انجام رسیدگیهای مندرج در این
پیوست از جمله وظایف زیر را نیز به عهده خواهد داشت:
الف) رسیدگی به صحت اظهارات تولیدکننده یا صادرکننده
ب) ارسال فهرست به روز شده مقامات مجاز برای صدور گواهی مبدأ و همچنین نمونه مهر
و امضاء و شماره دورنگار آنها به طرف متعاهد دیگر و نیز به کارگروه مشترک تغییرات
در فهرست مزبور، سی روز پس از اعلام لازم‌الاجراء خواهد بود.
چنانچه یکی از طرفهای متعاهد ملاحظه کند که گواهی¬های صادره توسط نهاد مجاز در
کشور صادرکننده با مقررات مندرج در این قواعد مبدأ مطابقت ندارد، مراتب را به کشور
صادرکننده اعلام خواهد نمود تا راه حل مناسبی برای موضوع پیدا نماید.
کشور واردکننده در هیچ موردی نباید مانع ورود کالاهای مندرج در گواهی‌های مبدأ
مذکور در بند فوق گردد، اما می تواند علاوه بر درخواست اطلاعات بیشتر از مقامات
دولتی کشور صادرکننده، نسبت به اتخاذ تدابیری که جهت تضمین منافع مالی خود ضروری
می داند، اقدام کند.
مقامات دولتی صادرکننده گواهی مبدأ که تقاضای رسیدگی را دریافت می کنند، باید ظرف
حداکثر شش ماه از تاریخ دریافت تقاضا به آن پاسخ دهند.

ماده 12- بازنگری
این قواعد را می توان براساس درخواست هر یک از طرفهای متعاهد و برحسب ضرورت مورد
بازنگری قرار داد و این‌قواعد با توافق قابل‌تغییر خواهد بود.

ماده 13- ممنوعیتها
هر یک از طرفهای متعاهد می تواند طبق قوانین داخلی خود، ورود محصولاتی را که حاوی
نهاده‌هایی با مبدأ کشورهایی است که با آنها روابط اقتصادی و بازرگانی ندارد،
ممنوع نماید.
روشهای تأیید گواهی مبدأ مربوط به موافقتنامه تجارت ترجیحی
میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا

در اجراءموافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری‌اسلامی‌ایران و جمهوری کوبا، به
منظور تأیید اصالت گواهی¬های مبدأ و سایر مسائل اداری، روش¬های عملیاتی زیر رعایت
و اجراء خواهد شد:
الف) طرفهای متعاهد باید نام و نشانی مراجع دولتی ذی‌ربط خود را که گواهی مبدأ
صادر می‌کنند و همچنین نمونه مهرهای رسمی مورد استفاده مراجع مذکور را به یکدیگر
اعلام کنند و هرگونه‌تغییر در اطلاعات فوق الذکر را نیز سریعاً به اطلاع یکدیگر
برسانند.
ب) در مواردی که طرف متعاهد واردکننده نسبت به اصالت اسناد یا صحت اطلاعات مربوط
به مبدأ واقعی محصولات مورد بحث یا بخش¬های معینی از محصول مزبور به طور منطقی
دچار شک و تردید شود، می تواند درخواست نماید گواهی مبدأ به‌صورت عطف به ماسبق و
تصادفی مورد رسیدگی قرار گیرد.
پ) این درخواست باید همراه با گواهی مبدأ مورد بحث ارسال شده و در آن دلایل لزوم
رسیدگی و هرگونه‌اطلاعات بیشتر که نشان دهد مشخصات مندرج در گواهی مبدأ مزبور
نادرست است، ذکر گردد مگر در مواردی که موضوع درخواست عبارت از رسیدگی عطف به
ماسبق به صورت تصادفی باشد.
ت) مقامات گمرکی طرف متعاهد واردکننده می توانند تا روشن شدن نتایج رسیدگی اجراء
رفتارهای ترجیحی را به حالت تعلیق درآورند. در هر حال آنها می¬¬توانند
هرگونه‌تدابیر اداری را که لازم می دانند اتخاذ کنند تا کالاها را ترخیص و در
اختیار واردکننده بگذارند.
ث) مقامات دولتی صادرکننده گواهی مبدأ که درخواستی برای رسیدگی عطف‌به‌ماسبق
دریافت می‌کنند باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت به آن
پاسخ دهند.
ج) به منظور تسهیل در جریان رسیدگی و تأیید، هر دو طرف متعاهد باید مراجع کانونی
خود را مشخص کنند.
چ) درخواست رسیدگی باید به مراجع کانونی طرف متعاهد صادرکننده کالا یا به مقامات
دولتی صادرکننده گواهی مبدأ ارسال شود.
گواهی مبدأ
1. فرستنده کالا (نام تجاری صادرکننده، نشانی، کشور):


2. گیرنده کالا (نام گیرنده، نشانی، کشور): شماره:
اظهارنامه و گواهی مبدأ موافقتنامه تجارت ترجیحی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری
کوبا
صادره در...................................
(نام کشور)
3. وسیله نقلیه و مسیر حمل (تا حدی که معلوم است)

4. این قسمت برای استفاده اداری است

5. ردیف
6. علامت و
شماره بسته ها7. تعداد و نوع
بسته ها و
شرح کالا
8. ضوابط مبدأ


9. وزن ناخالص یا سایر مقادیر10. شماره و تاریخ فاکتور11. شماره تعرفه

12. گواهی
به‌موجب بررسی انجام شده بدینوسیله صحت اظهاریه صادرکننده گواهی می‌شود 13.
اظهاریه صادرکننده:
امضاء کننده زیر اعلام می دارد که جزئیات و اظهارت فوق صحیح است و کلیه کالاها در
کشور....................... تولید شده و با شرایط مبدأ تعیین شده برای کالاهای
مشمول موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا جهت صدور
به......................... مطابقت دارد.
محل، تاریخ و امضاء امضاء کننده مجاز محل، تاریخ و امضاء امضاء کننده مجاز

قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی و
یک‌ماده و دو پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست‌ونهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و
سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/3/1387 به تأیید شورای
نگهبانرسید./ن
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی