آیین نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیتشماره104412/ت39725ک
25/6/1387
وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن
وزارت کار و اموراجتماعی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت کشور
وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 60787/ت37687هـ مورخ 20/4/1386
آیین‌نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه
واحدهای بدون پروانه فعالیت را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه
واحدهای بدون پروانه فعالیت
ماده1ـ مجامع امور صنفی موظفند از طریق رسانه‌های گروهی مانند روزنامه‌های
کثیرالانتشار محلی و ارسال دعوتنامه، نسبت به فراخوان واحدهای فاقد پروانه کسب که
در حال فعالیت می‌باشند اقدام نمایند.

ماده2ـ واحدهای بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور موضوع ماده (45) قانون نظام صنفی
کشور ـ مصوب1382ـ درخصوص شناسایی و اعلام اخطار به واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب
با مجامع امور صنفی همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
ماده3ـ صاحبان واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند جهت ادامه فعالیتهای صنفی خود
ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به اتحادیه‌های صنفی مربوط مراجعه و با
تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب دائم و یا موقت
اقدام نمایند.
ماده4ـ شرایط و ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب موقت به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ ارائه سند مالکیت یا اجاره‌نامه رسمی یا عادی و یا مبایعه‌نامه با ارائه
قراردادهای منعقده فی‌مابین متقاضی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
که حاکی از انتقال یا خرید عین یا منافع واحد باشد.
ب ـ گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم پزشکی یا معافیت تحصیلی برای آقایان.
ج ـ گواهی سلامت و بهداشت شخصی و محل کسب از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
برای صنوفی که مشمول قانون موادخوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ـ مصوب1346ـ
هستند.
د ـ موافقت پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
هـ ـ داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از
وزارت کشور برای اتباع بیگانه.
و ـ مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آیین‌نامه
مربوط.
ماده5 ـ متقاضیان دریافت پروانه کسب موقت موظفند هنگام دریافت پروانه کسب نسبت به
پرداخت حق عضویت و مبالغی که طبق قانون و مقررات نظام صنفی تعیین گردیده اقدام
نمایند.
ماده6 ـ اتحادیه‌های صنفی موظفند در صورت واجد شرایط بودن افراد فاقد پروانه کسب
نسبت به صدور پروانه کسب دایم ظرف ده روز اقدام نمایند.
ماده7ـ در صورتی که افراد فاقد پروانه کسب، واجد یکی از شرایط لازم برای صدور
پروانه کسب موقت نباشند می‌توانند با موافقت اتحادیه‌های صنفی و با سپردن تعهد
کتبی ضمن ادامه فعالیت ظرف سه ماه نسبت به تکمیل پرونده صنفی خود اقدام نمایند.
تبصره ـ در صورتی که متقاضی ظرف مدت یادشده نتواند پرونده خود را تکمیل نماید
اتحادیه موظف به معرفی واحد صنفی وی به پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی به
منظور اجرای ماده (27) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب1382ـ می‌باشد.
ماده8 ـ پروانه کسب موقت برای واحدهای صنفی که صاحبان آنها فوت نموده‌اند به نام
یکی از وراث یا نماینده قانونی آنها با ارایه گواهی انحصار وراثت و رضایت تمامی
وراث که امضای آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد و با رعایت مقررات
مندرج در این آیین‌نامه صادر می‌شود.
ماده9ـ برای اشخاص حقوقی (شرکتها) و مشارکتهای مدنی یک پروانه کسب موقت به نام
شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا احدی از شرکا در مشارکتهای مدنی (که توسط سایر شرکا
کتباً معرفی و امضای آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد) در صورت احراز
سایر شرایط صادر می‌گردد.
تبصره ـ عدول احتمالی هر یک از شرکا از اذن خود در مشارکتهای مدنی مانع اعتبار
پروانه کسب موقت در طول مدت اعتبار پروانه کسب موقت نخواهدبود.
ماده10ـ اتحادیه صنفی مربوط پس از دریافت تقاضای متقاضی و تکمیل مدارک لازم،
پروانه کسب موقت را در چهار نسخه صادر که نسخه اصلی به متقاضی داده می‌شود و یک
نسخه در پرونده صنفی متقاضی در اتحادیه نگهداری، یک نسخه برای پلیس نظارت بر اماکن
عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یک نسخه جهت مجمع امور صنفی مربوط
ارسال می‌گردد.
تبصره1ـ مدت اعتبار پروانه کسب موقت از تاریخ صدور یکسال شمسی می‌باشد.
تبصره2ـ در صورتی که متقاضی نتواند ظرف یک سال نسبت به تکمیل مدارک جهت اخذ پروانه
کسب دایم اقدام نماید در این صورت پروانه کسب موقت حق مکتسبه‌ای جهت نامبرده برای
اخذ پروانه کسب دایم ایجاد نمی‌نماید.
ماده11ـ صدور پروانه کسب موقت برای واحدهای صنفی واقع در طرحهای جامع، تفصیلی و
هادی شهرسازی مانع اجرای مقررات قانون شهرداری در مورد واحدهای یادشده نیست.
ماده12ـ پروانه کسبهای موقت صرفاً در سطح شهرهای کشور که دارای سازمانهای صنفی
می‌باشند باشکل و الگوی یکسانی که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و اعلام
می‌شود صادر خواهدشد.
ماده13ـ سازمانهای استعلام‌شونده در این آیین‌نامه موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ
دریافت استعلام، نظر خود را به صورت قطعی اعلام نمایند، عدم اعلام نظر در مهلت
قانونی به منزله تأیید محسوب می‌شود.
ماده14ـ مجامع امور صنفی با استفاده از اختیارات حاصل از بند (د) ماده (37) قانون
نظام صنفی کشور ـ مصوب1382ـ مکلفند بر نحوه عملکرد اتحادیه‌های تحت پوشش درخصوص
صدور پروانه‌های کسب موقت نظارت نمایند.
ماده15ـ شورای اصناف کشور مکلف است به نحو مقتضی افراد صنفی فاقد پروانه کسب را به
لزوم مراجعه به اتحادیه‌های صنفی مربوط جهت تشکیل پرونده و اقدام به منظور دریافت
پروانه کسب موقت راهنمایی، تشویق و مطلع نماید.
ماده16ـ بازرسان اتحادیه‌های صنفی و واحدهای بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور
موضوع ماده (45) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب1382ـ موظفند آن دسته از واحدهای فاقد
پروانه کسب را که جهت تشکیل پرونده و دریافت پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی
مراجعه ننموده‌اند، شناسایی و جهت اجرای ماده (27) قانون نظام صنفی کشور ـ
مصوب1382ـ به نیروی انتظامی معرفی نمایند.
ماده17ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت جلوگیری از فعالیت
واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در اسرع وقت و با اعلام اتحادیه طبق ماده (27) قانون
نظام صنفی واحدهای مزبور را تعطیل نماید.
این تـصویب‌نامه در تـاریخ 23/6/1387 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده
است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی