بخشنامه شماره 5664/87/1 ـ 24/6/1387 شوراهای حل اختلافشماره5664/87/
1 24/6/
1387
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام تصویر بخشنامه شماره 5664/87/1 ـ 24/6/1387 ریاست محترم قوه قضائیه جهت
اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور
نظر به اینکه قانون شوراهای حل اختلاف از تاریخ 23/6/1387 در سراسر کشور
لازم‌الاجرا می‌باشد، برای جلوگیری از هرگونه اخلال در روند رسیدگی به پرونده‌های
در حوزه صلاحیت شوراهای حل اختلاف، در اجرای ماده5 قانون مذکور و تا زمان تدوین
آیین‌نامه اجرایی موردنیاز و صدور ابلاغ‌های خاص، کلیه قضات شاغل در شوراهای حل
اختلاف کشور به عنوان قاضی شورا منصوب می‌شوند و تعیین سایر اعضاء شورا به رؤسای
کل دادگستری‌های استان تفویض می‌گردد.
لازم است آقـایان رؤسای کل بـا اتخـاذ تدابیـر شایـسته و برنامـه‌ریزی دقـیق نسبت
به حُسن اجرای قانون و تمشیت هر چه بهتر امور اقدامات لازم را به عمل آورند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی