تصویب نامه درخصوص تعیین قیمت فروش انواع کود شیمیایی در سال جاری

شماره102125/
ت40744هـ 23/6/1387
تصویب‌نامه درخصوص تعیین قیمت فروش انواع کود شیمیایی در سال جاری
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به
استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند « ب» ماده
(33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ
مصوب1383ـ تصویب نمود:
1ـ قیمت فروش انواع کود شیمیایی در سال جاری معادل قیمت فروش مصوب در سال 1386
تعیین می‌شود.
2ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است بخشی از اعتبارات یارانه موردنیاز انواع کود
شـیمیایی و بذر مـعادل چـهار هزار و چهـارصد و هشـتاد و پنـج میـلـیارد
(4.485.000.000.000) ریال را از محل اعتبارات موضوع تصویب‌نامه شماره 87338/
ت40610ن مورخ 31/5/1387 تأمین نماید.
3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به استناد بندهای (1) و(2) ضوابط اجرایی بودجه سال
1387 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 211947/ت39365هـ مورخ 28/12/1386 در چارچوب
موافقتنامه مبادله شده مربوط نسبت به هزینه کرد اعتبارات مصوب عمل نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی