تصویب نامه در مورد الحاق جزء (ل) به بند (1) تصویب نامه موضوع تفویض اختیارات هیئت وزیران به وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

شماره65560/
ت40350هـ 31/4/1387
تصویب‌نامه در مورد الحاق جزء (ل) به بند (1) تصویب‌نامه موضوع تفویض اختیارات
هیئت‌وزیران به وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی
و دولت الکترونیک
دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/4/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان جزء (ل) به بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/
1386 موضوع تفویض اختیارات هیئت وزیران به وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و
دولت الکترونیک الحاق می‌شود:
« ل ـ تعیین موارد مستثنی از شمول حکم ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب
1386ـ »
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی