اعلام تعارض آراء صادره از شعب 24 و 25 دیوان عدالت اداریشماره هـ/87/
193 29/4
/1387
تاریخ: 23/4/1387 شماره دادنامه: 240 کلاسه پرونده: 87/193
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: بنیاد مستضعفان و جانبازان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 24 و 25 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1603 موضوع شکایت
آقای حمدالله جلالوند به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواسته بازگشت به کار
به شرح دادنامه 1767 مورخ 6/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی
ازکارکنان قراردادی بنیاد بوده و رابطه استخدام رسمی با بنیاد نداشته و با عنایت
به اینکه پایان کار وی در بنیاد به لحاظ انقضاء مدت قرارداد و عدم نیاز بنیاد به
وی بوده و با توجه به اینکه الزام طرف شکایت نسبت به تمدید قرارداد و بازگشت به
کار وی نیز جواز قانونی ندارد، لذا به لحاظ عدم وقوع تخلف از مقررات از سوی
مشتکی‎عنه شکایت شاکی رد می‎گردد. ب ـ شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده
کلاسه 85/1054 موضوع شکایت آقای پیمان عبداللهی به طرفیت مرکز پشتیبانی بنیاد
مستضعفان به خواسته بازگشت به کار و حکم متصدی دفتری به شرح دادنامه 1396 مورخ 28/
9/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به ابلاغ و احکام کارگزینی شاکی که قریب
به ده سال متصدی پستهای مصوب سازمانی در بنیاد و به عبارتی کارمند بنیاد محسوب
می‎شده و نیز التفات به اینکه درج در متن حکم کارگزینی مبنی بر اعلام عدم نیاز قبل
از موعد مقرر دون درج در قراردادهای تنظیمی مفید به معنا تلقی نمی‎شود و از سوی
خوانده تعرضی نسبت به نحوه انعقاد قراردادها و مفاد آنها و نیز چگونگی اخراج شاکی
صورت نمی‎پذیرد که به نظر شعبه حق و حقوق طرفین متاثر از مفاد قراردادهای تنظیمی و
نیز رعایت مقررات خواهد بود که در مانحن فیه صرفاً به بیان کلی آنها اشاره شده است.
فلذا بنابه مراتب و با وصف مذکور شکایت را در حد بیان استدلال مذکور وارد دانسته و
حکم به ورود آن صادر می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور
رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و
انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شاکیان با تنظیم قرارداد به صورت خرید خدمت و برای مدت معین و موقت
استخدام شده‎اند و به شرح بند 29 قرارداد تنظیمی حق فسخ قرارداد تنظیمی حق فسخ
قرارداد برای طرفین پیش‎بینی شده و بنیاد مستضعفان با انقضاء مدت قرارداد با تمدید
آن موافقت به عمل نیاورده است، بنابراین دادنامه شماره 1767 مورخ 6/9/1386 شعبه
بیست و پنجم مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته الزام بنیاد مستضعفان به استخدام وی
و اعاده به خدمت صحیح و موافق اصول و مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19
و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در
موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد