تسری مصوبات هیأت امنای منطقه۲ پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کارکنان ستادی و اعضای غیرهیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور

شماره۹۸/۱۰۸۲۳/دش                                  ۱۳۹۸/۷/۲۰
تسری مصوبات هیأت امنای منطقه۲ پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کارکنان ستادی و اعضای غیرهیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور

(مصوب جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

ماده واحده «تسری مصوبات هیأت امنای منطقه۲ پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کارکنان ستادی و اعضای غیر هیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور» که در جلسه ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۳۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تصویب رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود:

ماده واحده ـ «مصوبات هیأت امنای منطقه ۲ پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کارکنان ستادی و اعضای غیرهیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور، تسری می یابد».

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی