اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، دهم، یازدهم و بیست و یکم دیوان عدالت اداریشماره هـ/87/
207 12/5
/1387
تاریخ: 23/4/1387 شماره دادنامه: 244 کلاسه پرونده: 87/207
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، دهم، یازدهم و
بیست و یکم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1181 موضوع شکایت عزت کیانی
به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی وی از
پیمانی به رسمی به شرح دادنامه 1240 مورخ 20/11/1386 چنین رأی صادر نموده‎است، با
توجه به محتویات پرونده و لوایح دفاعیه ادارات مشتکی‎عنه و اینکه مصوبه مورد
استناد به شماره 13868ت282 مورخ 20/4/1367 با تصویب‎نامه شماره 29982/ت27026 مورخ
24/6/1381 لغو گردیده و مفاد دادنامه‎های شماره 652 ـ 507 مورخ 9/12/1383 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر الزام وضعیت شاکی نداشته و از طرفی مصوبه مورد
استناد شاکی، افاده اختیار و اجازه به دولت را دارد نه الزام و با توجه به
آیین‎نامه اجرای بندهای (و ـ ی) ماده 142 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب 9
/5/1384 که صرفاً مجوز استخدام را برای مشاغل تخصصی و با مدارک تحصیلی دانشگاهی به
صورت پیمانی و یا عناوینی مشابه تجویز نموده است، الزام به تبدیل وضعیت استخدامی
شاکی متکی به دلیل قانونی نبوده بنابراین شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن
صادر می‎شود. ب ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/880
موضوع شکایت فاطمه شریفی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
صدوقی یزد به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه 81 مورخ 31/1/
1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکیه با داشتن مدرک کارشناسی بیش از
6 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی دارد و بنابراین براساس مصوبه هیأت وزیران به
شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 واجد شرایط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی
می‎باشد، لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به استخدام رسمی وی با
رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبـه یازدهم در
رسیدگی به پرونده کلاسه84/1452 موضوع شکایت محمدحسین سالاری به‌طرفیت سازمان
بهداشت و درمان استان یزد بـه خواسته استخدام بـه صورت رسمی به شرح دادنامه 1407
مورخ 26/10/1386 چنیـن رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طرف شکایت در خصوص عدم
استخدام شاکی به صورت رسمی استناد به مصوبه شماره 29982ت/27026 مورخ 24/6/1381
هیأت وزیران نموده که بر اساس آراء وحدت رویه شماره‎های 597 الی 652 مورخ 9/12/
1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده علیهذا مستنداً به رأی وحدت رویه
مذکور حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. دـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده
کلاسه 85/1487 موضوع شکایت احمد فتاحی‌ابرقوئی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی به
خواسته استخدام به صورت رسمی به شرح دادنامه 1407 مورخ 24/7/1386 چنین رأی صادر
نموده است، نظر به اینکه استخدام شاکی با مدرک دانشگاهی به صورت پیمانی از سوی
مشتکی‎عنه تایید گردیده است و هرچند بدواً تصویب‎نامه شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/
1367 هیأت وزیران در مورد اجازه استخدام رسمی مستخدمین پیمانی دارای مدرک تحصیلی
دانشگاهی با حداقل سه سال سابقه خدمت به موجب تصویب‎نامه دیگری به شماره 29982/
ت27026 ه‍ـ مورخ 24/6/1381 لغو گردیده لیکن با عنایت به اینکه تصویب‎نامه
اخیرالذکر طی دادنامه شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان ابطال
گردیده و بنابراین تصویب‎نامه اول الذکر قبل از مصوبه مربوط به ممنوعیت استخدام
پیمانی با اوصاف مذکور به اعتبار خود باقی بوده و چون شروع استخدام پیمانی شاکی در
سال 1379 بوده جهت وی حق مکتسب ایجاد لذا ضمن اعلام غیرموجه بودن دفاعیات
مشتکی‎عنه و همچنین با عنایت به اینکه استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت
نامحدود خلاف ماهیت حقوقی استخدام پیمانی است و حسب تبصره ماده 5 قانون استخدام
کشوری واگذاری پستهای سازمانی غیر از مستخدمین رسمی مگر در موارد استثناء ممنوع
می‎باشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎دارد. دـ شعبه بیست ویکم در
رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1827 موضوع شکایت ایرج پارسائیان به طرفیت سازمان
مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح
دادنامه 192 مورخ 7/2/1387 با استناد به رأی شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 و
رأی شماره 334 و 332 مورخ 7/5/1385 هیأت عمومی حکم به ورود شکایت را صادر نموده
است. وـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2411 موضوع شکایت ویدا مصطفوی به
طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزد به خواسته استخدام به صورت رسمی به شرح دادنامه 469
مـورخ 27/4/1386 چنین رأی صادر نموده است، باعنایت به اینکه مصوبه29982/ت27026 ه‍
مورخ 24/6/1381 به موجب رأی وحدت رویه 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 ابطال شده است،
بنابراین مصوبه 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 به قوت خود باقی است و توجهاً به تبصره
ماده 5 قانون استخدام کشوری مبنی بر اینکه « واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر
از مستخدمین رسمی ممنوع است» و با التفات به اینکه استمرار ادامه خدمت مستخدمین
پیمانی به مدت نامحدود خلاف ماهیت استخدام پیمانی می‎باشد، لذا بنابه مراتب فوق
رأی به ورود شکایت دائر بر تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از پیمانی به رسمی با رعایت
سایر مقررات استخدام صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و
بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به ماده 5 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ذیل آن، استخدام افراد به
منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه‎ها و یا مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور
به طور رسمی مجاز اعلام شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی
ممنوع اعلام گردیده است و همانطور که در دادنامه شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383
هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده ماده 6 و تبصره یک ماده 8 قانون فوق‎الذکر مفید
عدم اشتغال و استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی
بوده است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنایت به تصویب‎نامه شماره 13868ـ282 مورخ 20/4
/1367 هیأت وزیران و انطباق شرایط و سوابق خدمت شاکیان با مفاد تصویب‎نامه مذکور و
ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن مصوبه که تا تاریخ تصویب ماده 7 آیین‎نامه
اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب9/5/1384 هیأت وزیران به قوت و اعتبار خود باقی
بوده است، دادنامه‎های شماره 1407 مورخ 24/7/1386 شعبه اول، شماره 192 مورخ 7/2/
1387 شعبه بیست و یکم، شماره 469 مورخ 27/4/1386 و شماره 81 مورخ 31/1/1387 شعبه
سوم، شماره 1407 مورخ 26/10/1386 شعبه یازدهم مبنی بر استحقاق شاکیان به استخدام
بطور رسمی با رعایت مقررات قانونی مربوط صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به
استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان
و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌‌فرد