تصویب نامه درخصوص مجوز تعیین استقرار واحدهای تولید بتن آماده در محدوده (50) کیلومتری اصفهان

شماره212868/
ت38566ک 27/12/1386
تصویب‌نامه درخصوص مجوز تعیین استقرار واحدهای تولید بتن آماده در محدوده (50)
کیلومتری اصفهان
وزارت کشور ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان حفاظت محیط زیست
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 28/11/1386 بـنا
به پیـشنهاد شـماره 109218 مورخ 24/7/1386 استانداری اصفهان و به استناد اصل
یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بندهای « الف» و « ب»
تصویب‌نامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ استقرار واحدهای تولید بتن آماده در محدوده (50) کیلومتری اصفهان در نقاطی که
در لایحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و صنایع در داخل شعاع (50) کیلومتری
اصفهان ـ مصوب1359ـ تعیین شده است مجاز می‌باشد.
2ـ واحدهای تولید بتن آماده از گروه (6 ـ ب) ضوابط و معیارهای استقرار صنایع موضوع
تصویب‌نامه شماره 64677/ت18591هـ مورخ 26/12/1378 هیئت وزیران به گروه (6 ـ الف)
ضوابط یادشده تغییر یافت.
این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی