تصویب نامه درخصوص تعیین آقای ابوطالب شفقت به عنوان استاندار استان بوشهر

شماره62993/
ت40346هـ 25/4/1387
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای ابوطالب شفقت به ‌عنوان استاندار استان بوشهر
وزارت کشور
هیئت‌ وزیران در جلسه مورخ 23/4/1387 بنا به پیشنهاد وزارت کشـور تصویب نمود:
آقای ابوطالب شفقت به عنوان استاندار استان بوشهر تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی