تصویب نامه درخصوص تعیین آقای حبیب اله دهمرده به عنوان استاندار استان کرمان

شماره62990/
ت40347هـ 25/4/1387
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای حبیب‌اله دهمرده به عنوان استاندار استان کرمان
وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 23/4/1387 بنابه پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای حبیب‌اله دهمرده به عنوان استاندار استان کرمان تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی